Данъчно облекчение за родители

27 ноември 2015
Данъчно облекчение за родители

Данъчно облекчение за родители

27 ноември 2015
Здравейте колеги,

Чудесни новини за всички служители, които са родители на деца до 18 годишна възраст. Тази година служители (на граждански или трудов договор) могат да се възползват от данъчно облекчение за деца по чл.22в от ЗДДФЛ.

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата:
- с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете;
- с 400 лв. за две ненавършили пълнолетие деца;
- с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца.

За да се възползвате от Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ), е необходимо да попълните декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). Към формуляра се прилага и декларация от другия родител (намираща се на гърба на декларацията), че за 2015 г. същият няма да се възползва от намалението.

За деца с увреждания се попълва декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006), която дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Към формуляра се прилага и декларация от другия родител (намираща се на гърба на декларацията), че за 2015 г. същият няма да се възползва от намалението, както и копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Декларацията от другия родител, не се изисква в случай че:
- е неизвестен, починал, лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;
- не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък общ доход.

И последно уточнение - данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, но с писмена декларация от другия родител, който се отказва от ползване на облекчението.

 
Допълнителни информация относно данъчното облекчение и попълването на декларациите може да получите в Регионален офис или Дирекция Човешки капитал.