ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОС
Правила и условия за ползване
 • Регистрация от БНБ

  През месец февруари 2006 г. Българската Народна Банка регистрира "Изи Асет Мениджмънт" АД като Небанкова Финансова Институция, съгласно чл. 3, ал. 2  от Закона за кредитните институции и Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции, изадена от Българска народна банка. Дружеството е пререгистрирано и вписано в регистъра на финансовите институции съгласно чл.3а, ал.1 от Закона за кредитните институции под рег. № BGR00009.

 • Политика за защита на личните данни

  За нас, Изи Асет Мениджмънт АД (Дружеството), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия интернет сайт www.easycredit.bg и кандидатствате за отпускане на паричен заем от страна на Дружеството. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 2016/679 година („GDPR“). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по-долу в настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).

  I. Въведение

  В настоящата Политика за защитa на личните данни „Изи Асет Мениджмънт“, „ние“, „нас“ или „наш“ означава „Изи Асет Мениджмънт“ АД и „Вие“, „Ваш“ и „потребител“ означава посетители на нашия уебсайт www.easycredit.bg.

  Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:

  как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме; как и защо използваме Вашите лични данни; Вашите права да контролирате личните си данни.

  Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия уебсайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, няма да имате възможност да изпозвате в пълнота предоставяните чрез уебсайта услуги.

  Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия уебсайт www.easycredit.bg и в офисите ни за обслужване на клиенти на територията на Р. България.

  II. Обща информация.

  1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази Политика:

  Лични данни – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира. Субект на личните данни – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицируеми посредством обработваните лични данни. Обработване на лични данни – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване. Администратор на лични данни – по отношение на личните данни, които администрира е „Изи Асет Мениджмънт“ АД. Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас. Изи Асет Мениджмънт“ АД, „Финтрейд Файнанс“ АД, „Вива Кредит“ ООД, „Аксес Файнанс“ ООД и „Файненшъл България“ ЕООД нa основание сключено Споразумение за обработване и защита на лични данни между съвместни администратори, а именно двама или повече администратори, които съвместно определят целите и средствата на обработването. Обработващ лични данни – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което Изи Асет Мениджмънт стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на Изи Асет Мениджмънт в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост. Нарушение на личните данни е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин. Дигитални активи – уебсайтът www.easycredit.bg, всички лендинг страници, поддържани от Дружеството, уеб, нейтив и мобилни приложения, достъпни за клиенти.

  2. Кои сме ние?

  „Изи Асет Мениджмънт“ АД е дружество, което има за предмет на дейност отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на участия в друга финансова институция, придобиване на вземания по кредити, извършване на други финансови услуги, позволени съгласно чл. 3 от Закона за кредитните институции.


  3. Как можете да се свържете с нас?

  „Изи Асет Мениджмънт“ АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 40-46, тел. за връзка: 0700 18 100 Можете да се свържете с нас като посетите всеки офис в страната или на нашия уебсайт www.easycredit.bg.


  4. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?

  Длъжностно лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) – М. Ханджийска, ел. поща: dpo@easycredit.bg, телефон за връзка – 0700 18 100.

  5. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от "Изи Асет Мениджмънт“ АД:

  Лични данни

  Цел

  Основание

  Три имена, ЕГН, дата на раждане, както и другите данни от лична карта на кредитоискателя; всяко гражданство на лицето

  Идентификация на физическо лице; Осъществяване на контакт; Идентификация по ЗМИП на кредитоискател; Оценка на кредитоспособност по чл.16 ЗПК; Сключване на договор; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството;  Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;

  Изпълнение на законово задължение

  Номер на банкова сметка

  Заплащане на заемната сума по банков път, в случай че е заявен този начин на изплащане;

  Идентификация по ЗМИП;

   Сключване/изпълнение на договор;

  Законово задължение

  Телефонен номер

  Контакт с кредитоискателя/Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем;  Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;

  Сключване/изпълнение на договор ;

  Законово задължение

  Предлагане на продукти и услуги на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, изпращане на рекламни съобщения;

  Съгласие

  Адрес

  Осъществяване на контакт; Идентификация по ЗМИП на кредитоискател; Сключване на договор за паричен заем – на място в дома на клиента, събиране на дължимите вноски в дома на клиента; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ запитвания, оплаквания и жалби;

  Сключване/изпълнение на договор;

  Законово задължение

  Предлагане на продукти и услуги на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, изпращане на рекламни съобщения;

  Съгласие

  Имейл адрес

  Осъществяване на контакт; Сключване на договор за паричен заем; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит;  Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби;

  Сключване/изпълнение на договор;

  Законово задължение

  Предлагане на продукти и услуги на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, изпращане на рекламни съобщения;

  Съгласие

  Данни от Централен кредитен регистър

  Оценка на кредитоспособност;

  Законово задължение

  Данни от регистрите на НОИ – наличие на трудов договор, осигуряване 6 месеца назад, пенсии

  Проверка на верността на предоставени данни от кредитоискателя;

  Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

  Съгласие;

  Законово задължение

  Проверка на идентификационните лични данни на кредитоискателя в консолидирани бази данни на лица, свързани с пране на пари, тероризъм или финансиране на терористична дейност или със съмнения за свързаност с пране на пари, тероризъм и/или терористични организации

  Прилагане на мерки за идентификация  по ЗМИП;

  Законово задължение

  Проверка на заявените от кредитоискателя лични данни в базите данни на свързани лица

  Предотвратяване на измами, оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, оценка на кредитоспособност;

  Легитимен интерес;

  Законово задължение

  Данни за свързани лица по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИП

  Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

  Законово задължение

  Данни от сайта на МВР за валидност на лична карта

  Проверка на предоставени данни от кредитоискателя с цел идентификация по ЗМИП;

  Законово задължение

  Глас – запис на разговор

  Подобряване на обслужването, спазване на информационнните права и по-добра защита на личните данни на кредитополучателя, както и на неговия и интереса на Дружеството; доказване на предмета на разговора; сключване и изпълнение на договор за кредит;

  Легитимен интерес;

  Сключване/изпълнение на договор

  Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование

  Оценка на кредитоспособност;

  Законово задължение

  Други кредити

  Оценка на кредитоспособност;

  Законово задължение

  Семейно положение, брой членове на домакинството

  Оценка на кредитоспособността;

  Законово задължение

  Имуществено състояние на кредитополучател

  Оценка на кредитоспособност;

  Законово задължение

  Саморъчен подпис /отпечатък от пръст - за неграмотни и инвалиди, които са въпрепятствани да положат саморъчен подпис

  Подаване на ППЗ

  Подписване на договор за паричен заем и приложения към него;

  Сключване и изпълнение на договор

  Данни на лице за контакт

  Подсигуряване на контакт с кредитоискателя с цел изпълнение на задълженията му по договор за паричен заем;

  Легитимен интерес

  Данни за работодател,

   Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование

   Изпълнение на договор за паричен заем/ контакт с кредитополучателя в случай на забава по договора за паричен заем;

  Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

  Легитимен интерес

  Законово задължение

  Копие от лична карта

  Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  Законово задължение

  Профил/акаунт на интернет страницата www.easycredit.bg и/или Мобилно приложение

  Кандидатстване за заем/ сключване и изпълнение на договора за заем;

  Спазване на информационните права на субектите на лични данни, прозрачност и по-добра защита на личните данни на кредитополучателя

  Сключване и изпълнение на договор

  Законово задължение

  Проверка на банкова сметка в Регистъра за банковите сметки и сейфове към БНБ

  Предотвратяване на измами, идентификация по ЗМИП, удостоверяване верността на декларираните данни;

  Законово задължение

  Три имена, телефонен номер, е-mail адрес, както и други лични данни, предоставени по инициатива на субектите на данни във връзка с отправяне на запитване, оплакване и/или жалба чрез чат, контактна форма на  интернет страницата www.easycredit.bg, на имейл адрес на Дружеството, по телефона или на хартиен носител на адреса на Дружеството.

  Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби

  Легитимен интерес;

  Законово задължение


   

  Вашите лични данни ще бъдат обработвани от „Изи Асет Мениджмънт“ АД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

  Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса за контакт в обслужващия Ви офис, така и чрез обаждане на телефон: 0700 18 100. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договор за паричен заем, както и отпускането на кредита, за който сте кандидатствали.

  6. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

  Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай, че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

  „Изи Асет Мениджмънт“ АД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за „Изи Асет Мениджмънт“ АД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

  „Изи Асет Мениджмънт“ АД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

  а) когато данните се обработват на основание искане за кандидатстване за отпускане на паричен заем - за максимален срок от две година от подаване на искането за кандидатстване за отпускане на паричен заем, ако искането не бъде одобрено или лицето се откаже да сключи договор за паричен заем.

  Събраните данни от проверка в Регистъра на Банковите сметки и сейфове към БНБ и регистър на Централен кредитен регистър на лицето, чието искане не е одобрено, ще бъдат съхранявани за срок от пет години.

  Събраните данни от проверка в регистър на НОИ и регистър на Централен кредитен регистър на лицето, което се е отказало от сключване на договор ще бъдат съхранявани за срок от две години.

  б) когато данните се обработват на основание сключен договор за паричен заем - за срок от 5 г., който срок започва да тече от датата на прекратяването на  договора за паричен заем.

  в) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до изричното оттегляне на съгласието.

  г) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

  д) когато данните се обработват във връзка със запис на телефонни разговори по входящи или изходящи обаждания на центъра за обслужване на клиенти – пазят се в защитен архив за срок не по-кратък от пет години.

  е) когато данните се обработват във връзка с упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни – в срок до две години от окончателното приключване на производството във връзка с упражняване на правата на субектите на данни и реализирането на средства за правната им защита.

  След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

  7. Ще бъдат ли достъпни за трети лица личните ми данни?

  „Изи Асет Мениджмънт“ АД няма да разкрива лични данни на Трети страни (1), извън разкриването им на свързани лица с цел предотвратяване на измами и/или оценка на кредитоспособност и сключване на договор за поръчителство. В тази връзка следва да Ви информираме, че „Изи Асет Мениджмънт“ АД е подписало договор за съвместни администратори с:

  7.1. „Финтрейд Файнанс“ АД, „Вива Кредит“ ООД, „Аксес Файнанс“ ООД и „Файненшъл България“ ЕООД, които споразумения по проверка на кредитна задлъжнялост към свързани лица и предотвратяване на измами имат следните основни характеристики:

  •    Съвместните администратори обменят помежду си лични данни относно наличието и броя на кредитите към свързани лица, просрочие по плащането на тези кредити, преминаването им във фаза на принудително изпълнение, пълно неизпълнение по задълженията за плащане.

  •    Обмяната на личните данни по предходното изречение става автоматично, в хода на обработката на лични данни, събрани от кредитоискателя и/или трети лица в процедурата по оценка на неговата кредитоспособност, чрез специализирания софтуер. 

  7.2. „Изи Асет Мениджмънт“ АД  е посредник на „ Файненшъл България“ ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 40-46, и осъществява:

  •    Популяризиране и предлагане на услугите по поръчителство на своите клиенти;

  •    събира личните данни по т. 4 и ги предава на „Файненшъл България“ ЕООД с цел сключване на договор за поръчителство, като идентифицира присъствено заявителя, събира всички негови идентификационни данни, копие на документа му за самоличност и ги съхранява в клиентското досие;

  •    „Изи Асет Мениджмънт“ АД като посредник и упълномощен представител на „Файненшъл България“ ЕООД, сключва договор за поръчителство и приема плащания, дължими на „Файненшъл България“ ЕООД по договора за поръчителство. Обмяната на личните данни съгласно описаните по-горе процеси се осъществява по електронен път в защитена среда, при съблюдаване на технически и организационни мерки за защита на информацията. 

  Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

  - лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;

  - лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти;

  - лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му от клиенти;

  - лицата, които по силата на сключен договор с Дружеството посредничат при предоставянето на финансови продукти, предлагани от последното.

  Дружеството ще предостави достъп до Вашите лични данни на публични органи, институции и учреждения, одитори, в случаите когато има законово задължение да предоставя данните.

  Лични Ви данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключването на договор и/или за неговото изпълнение - за извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри /например – НАП, НОИ, ЦКР на БНБ, Регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ, ГД ГРАО и други/, за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор по Ваше искане.

  Дружеството има право по всяко време да прехвърли вземанията си на трето лице - дружество, специализирано в събиране на вземания, по силата на договор за цесия. В тази връзка данните Ви ще бъдат предадени за обработка на третото лице за целите на събиране на вземането.

  „Изи Асет Мениджмънт“ АД предоставя регулярно лични данни за своите кредитополучатели на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение. „Изи Асет Мениджмънт“ АД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

  8. Как защитаваме Вашите лични данни?

  За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

  Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, както е определила и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

  С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.


  9. Обект ли са моите лични данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

  9.1. Да, Дружеството може да обработва автоматично Вашите лични данни, включително да Ви профилира, като оценява Вашето поведение относно различни Ваши лични аспекти - за целите на предотвратяване на измами, предлагане на нови продукти и за маркетингови цели, а именно – за да получавате възможно най-подходящи реклами и маркетингови съобщения предвид Вашите личностни характеристики и проявени в миналото интереси. В никой от тези случаи профилирането няма да има съществен ефект върху вас.

  9.2. Извън горното, моля да имате предвид, че ще бъдете обект на автоматизирана обработка, включително профилиране, с цел преценка на вашата кредитоспособност, включително какъв размер на кредит би бил подходящ за Вас. В този случай имаме задължението да Ви обясним логиката на автоматичната обработка/профилиране в няколко прости стъпки: Личните данни се изследват като съвкупност и поотделно, за статистически значима връзка със събития, определени като високо рискови състояния на клиента – неплащане, измама.  Подбират се критерии, с които се извършва захранване на алгоритми за машинно обучение, като резултатът е обобщен математически модел, който оценява вероятностно възможността да се реализира някой от тези рискове за определен клиент.

  Основанието за подобна обработка ще бъде сключване на договор за паричен заем; предвид броя на исканията за кредит и размера на дейността на дружеството задължителната по чл.16 от Закона за потребителското кредитиране оценка на кредитоспособността на практика не би могла да се случи по различен начин без това да доведе до прекомерно забавяне.

  В този случай, ако съобщеното решение не Ви удовлетворява, имате право да поискате преразглеждането на решението от кредитен експерт в Дружеството със съответните компетенции.

  III. Вашите права

  Като субект на данни, чиито данни се обработват от „Изи Асет Мениджмънт“ АД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу.

  Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга.

  „Изи Асет Мениджмънт“ АД удовлетворява Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта на уебсайта на Дружеството, на ясно видимо място е поставена връзка към настоящата Политика.

  Заявленията, касаещи упражняването на Вашите права се подават:

  Лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено изрично пълномощно на адреса на управление на Дружестовото в гр. София, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 40-46, или в някой от регионалните му офиси. Карта на офисите на Дружеството можете да намерите на www.easycredit.bg/kontakti.

    В нотариално завереното пълномощно, с което се подава искане за заличаване следва да е записано изрично правомощие: „Да ме представлява пред „Изи Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131576434 с правото от мое име да подаде искане за упражняване на правата за защита на лични данни.“

  Оформено като електронен документ, подписан с Вашия електронен подпис, изпратено на customer@easycredit.bg ; С писмо или куриерска услуга на адреса на Дружеството: гр. София, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 40-46; чрез обаждане на телефон 0700 18 100– в този случай заявлението за упражняване на правата Ви следва да бъде изпратено на вниманието на „Изи Асет Мениджмънт“ АД по един от начините, посочени по-горе.

  www.easycredit.bg/kontakticustomer@easycredit.bg


  Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.

  Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството. В този случай може да наложим разумна такса с оглед извършените административни разходи.

  Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

  Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента.

  Следва да имате, също така предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.

  Вие имате следните права:

  (а) Право на информация

  Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

  Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ „профил“ за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от Дружеството продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали.

  Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.


  (б) Право на достъп

  Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

  Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.


  (в) Право на корекции

  Ако обработваме непълни или неверни Ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.


  (г) Право за изтриване

  Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

  личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.


  Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.


  (д) Право на ограничаване на обработването

  Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

  оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на „Изи Асет Мениджмънт“ АД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.


  При поискано ограничаване на обработването ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.


  (е) Право на преносимост на данни

  Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за Вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато:

  обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за паричен заем; и обработването се извършва по автоматизиран начин.


  (ж) Право на възражение

  Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

  Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.


  (з)  Право да подадете жалба

  Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 , тел. (+359) 2 915 3518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

  Настоящата Политика за защита на личните данни е актуализирана към 25.06.2020г.


  [1] "трета страна" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни (чл. 4, т. 10 GDPR)

 • Правила и условия за ползване на личните данни

  Личните данни на нашите клиенти са защитени и Дружеството ги съхранява и обработва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

  Изявление за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни на кандидати за работа (в съответствие с GDPR)

  Като част от всяка процедура по набиране на персонал, "Изи Асет Мениджмент" АД ("Дружеството") събира и обработва лични данни, свързани с кандидатите за работа. Дружеството се ангажира да бъде прозрачно относно начина, по който събира и използва тези данни и изпълнява задълженията си за защита на данните.

   

  Каква информация ще събираме?

  Дружеството събира набор от информация за Вас. Това включва:

  •     Вашето име, адрес и детайли за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер;
  •     Детайли за придобити квалификация, умения, професионален опит и трудов стаж;
  •     Информация за Вашите права да работите в България.

   

  Дружеството може да събира тази информация по различни начини. Така например данните могат да се съдържат в молби за постъпване на работа, автобиографии или резюмета, получени от Ваш паспорт или други документи за самоличност, или събирани по време на интервю или друга форма на оценяване.

  Също така може да събираме лични данни за Вас от трети страни, например от бивши работодатели във връзка с препоръки за работа. Тази информация ще бъде потърсена от трети страни едва след като към Вас бъде отправено предложението за работа, а ние от своя страна ще Ви информираме за тези предприети действия.

  Данните ще бъдат съхранявани в различни места, включително в регистрацията на кандидатурите Ви, в системите на управление на човешки ресурси и в други информационни системи (включително имейл).

   

  Защо "Изи Асет Мениджмент" АД обработва лични данни?

  Ние трябва да обработваме лични данни, за да предприемем необходимите действия във връзка с Вашето искане преди да пристъпим към сключване на договор с Вас. Също така може да се наложи да обработваме Вашите данни, за да сключим самия договор с Вас.

  В някои случаи трябва да обработваме данни, за да сме сигурни, че спазваме свои законови задължения. Така например наше задължение е да проверим дали кандидатът, преди да бъде назначен, има право да работи на територията на България.

  Дружеството има легитимен интерес да обработва лични данни по време на процедурата по набиране на персонал и да води архиви от тази процедура. Обработването на данни на кандидатите за работа ни позволява да управляваме процедурата по набиране на персонал, да оценяваме и потвърждаваме способността за извършване на работа на кандидата и да решим на кого да предложим работа.

  Ако Вашето заявление за работа не бъде одобрено, Дружеството може да запази Ваши лични данни в досие, в случай че в бъдеще се появяват възможности за работа, за които бихте били подходящ кандидат. Преди да пристъпим към съхраняване на личните Ви данни с такава цел, ще поискаме Вашето съгласие, което ще можете да оттеглите по всяко време.

   

  Кой има достъп до данните?

  Вашата информация може да бъде обменяна вътрешно за целите на провеждане на процедурата по подбор на персонал. Това включва членовете на отделите по човешки ресурси, лицата по подбора на персонала, интервюиращи и взимащи участие в процеса на подбора, ръководителите на отделите със свободни места, отдела по сигурността и IT персоналът, ако достъпът до данни е необходим за упражняването на техните роли, както и за следните дружества от групата на "МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП" АД  ("MFG"), търговско дружество с ЕИК 203753425, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1324, ж. к. „Люлин 7”, бул. “Джавахарлал Неру” 28, АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, офис 40-46:

   

  1. "Аксес Файнанс" ООД, - търговско дружество с ЕИК 202806978, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1408, ж. к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00332 в регистъра на финансовите институции;
  2. "Вива Кредит" ООД, - търговско дружество с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1324, ж. к. „Люлин 7”, бул. “Джавахарлал Неру” 28, АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, офис 73Г, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00277 в регистъра на финансовите институции;
  3. „Финтрейд Файнанс“ АД - търговско дружество с ЕИК 203429537, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1324, ж. к. „Люлин 7”, бл. 778, ет. 3, ап. 18, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00344 в регистъра на финансовите институции;

   

  Няма да споделяме Вашите данни с трети лица, освен ако Вашата молба за назначение е била одобрена и Ви направим предложение за работа. В такъв случай е възможно да споделим данните Ви с бивши работодатели, за да придобием информация за Вас, както и до лицата, компетентни относно Вашата предишна трудова дейност, за да извършим необходимите предварителни проверки.

   

  Как "Изи Асет Мениджмент" АД защитава данните?

  Ние се отнасяме към сигурността на Вашите данни с отговорност. Имаме вътрешни политики и контролиращи механизми в действие, които да осигурят, че Вашите данни няма да бъдат загубени, инцидентно унищожени, използвани не по предназначение или разпространени, и че не са достъпни за други лица извън нашите служители и то при правилното извършване на техните задължения.

   

  За какъв период "Изи Асет Мениджмент" АД съхранява данните?

  Ако Вашата молба за назначение не е била одобрена, "Изи Асет Мениджмент" АД ще пази Вашите данни на файл/досие за 6 (шест) месеца след края на съответната процедура по подбор. Ако се съгласите да ни предоставите личните си данни на файл/ досие, ще пазим Вашите данни на файл/ досие за още 6 (шест) месеца за евентуални бъдещи възможности за назначение. В края на този период или щом веднъж оттеглите Вашето съгласие, данните Ви се изтриват или унищожават. При подаването на Вашата автобиография ще бъдете попитана/а дали давате съгласието си за съхранението на Вашите данни за целия 12-месечен период с цел разглеждане за друга позиция или не.

  Ако Вашата молба за назначение е била одобрена, личните данни, събрани в процеса на подбор ще бъдат прехвърлени във Вашето трудово досие (на електронен и хартиен носител) и запазени за периода на Вашата трудова дейност. За тези периоди, за които ще се съхраняват Вашите данни, ще получите ново известие.

   

  Вашите права

  Като субект на данни, Вие имате набор от права. Вие можете:

  • да осъществите достъп и да получите копие на Вашите данни при заявление;
  • да поискате организацията да смени грешни данни или незавършени данни;
  • да изисквате организацията да изтрие или да спре да обработва Вашите данни, например за данните, които вече не са необходими за целите на обработката; и
  • възразите на обработката на Вашите данни където Дружеството разчита на своя легитимен интерес като правно основание за обработката.
  • aко искате да упражните някое от тези права, моля свържете се с лицето по защита на данните на имейл – dpo@easycredit.bg

   

  Ако вярвате, че Дружеството не е съобразило Вашите права по защита на личните данни, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни.

   

  Какво се случва, ако не предоставите лични данни?

  Вие не сте субект на законово или договорно задължение да предоставите данни Дружеството през периода на подбор. Въпреки това ако не предоставите информация, ние може да не сме способни да обработим Вашата молба правилно или изобщо.
 • Ограничения на отговорността за свързани интернет страници

  При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, "Изи Асет Мениджмънт" АД не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб-сайтове чрез уеб-сайта на "Изи Асет Мениджмънт" АД.

  Потребителите да имат предвид, че "Изи Асет Мениджмънт" АД не е анализирало съдържанието на информацията, съдържаща се в хипер-връзките или в свързаните Интернет-страници, и в този смисъл не поема отговорност за точността или пълнотата на тази информация. „Изи Асет Мениджмънт“ АД, неговите служители и консултанти не понасят пасивите от евентуални неточности и непълноти в съдържанието на хипер-връзките или в свързаните Интернет-страници.

  "Изи Асет Мениджмънт" АД си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време. "Изи Асет Мениджмънт" АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

 • Политика за използване на Бисквитките

  "Бисквитката" е малък текстови файл с данни, който се изпраща и съхранява на Вашето устройство (мобилен телефон, комплютър/лаптоп, таблет) когато посещавате опеделени уеб-сайтове, без да този файл да събира каквато и да е информация за документи или файлове на Вашето устройство. Бисквитките позволяват на уебсайта да запаметява действия и предпочитания на потребителя (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време или дават възможност за други функционалности. Използвайки нашия уеб сайт, Вие се съгласявате да използвате тези "бисквитки", които браузърът Ви приема въз основа на настройките на Вашия браузър. Повето браузъри са настоени по подразбиране да приемат всички "бисквитки". Следва да имате предвид, че можете:

  •  да настроите браузъра си да Ви известява преди приемането на "бисквитките",
  •  да приемате или отхвърляте само определени "бисквитки" или
  •  да отхвърляте всички "бисквитки".


  Когато посещавате нашия уеб-сайт, ние ще използваме "бисквитки", за да гарантираме, че получавате най-доброто изживяване на нашия уеб-сайт. Тези "бисквитки" може да са за Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство, чрез което достъпвате нашия сайт. Информацията обикновено не ви идентифицира директно, но може да ви даде по-индивидуален опит на нашата Интернет-страница. Тъй като уважаваме правото Ви на поверителност, можете да изберете да не разрешавате някои видове "бисквитки". Следва да имате предвид, че блокирането на някои типове "бисквитки" обаче може да повлияе върху достъпа Ви до сайта и услугите, които можем да предложим. Вашият избор на "бисквитки", направен на този сайт, ще бъде запомнен при всяко посещение на нашия сайт www.easycredit.bg.


  Имайте предвид, че всякакви промени, които правите в тези настройки, важат само за конкретната програма на браузъра, в която сте ги направили. Ако използвате различни браузъри или различни терминални устройства, трябва да промените настройките за всеки браузър и за всяко устройство. Освен това можете по всяко време да изтриете "бисквитките" от носителя си за съхранение. Моля, обърнете се към помощната функция на браузъра за информация как да промените настройките на "бисквитките" и да изтриете "бисквитките". За повече информация относно "бисквитките", включително как да видите какви бисквитки са били настроени и как да ги управлявате, блокирате и изтривате, вижте www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Възможно е също да можете да конфигурирате браузъра си да не приема "бисквитки", въпреки че имайте предвид, че това може да повлияе на способността ви да използвате услугите, които предоставяме.


  Следва да имате предвид, че за да запомним избора, който сте направили в нашия мениджър за поверителност на „бисквитките“, ще използваме "бисквитка". Това ще има няколко последствия:

  • Ако изтриете всичките си "бисквитки", ще трябва да актуализирате предпочитанията си отново при нас.
  • Ако използвате друго устройство или браузър, ще трябва да ни посочите отново Вашите предпочитания.

   

  Вашата поверителност

  Когато посещавате нашия уеб-сайт, ние ще използваме "бисквитки", за да гарантираме, че получавате най-доброто изживяване на нашия уеб-сайт. Тези "бисквитки" може да са за Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство, чрез което достъпвате нашия сайт. Информацията обикновено не ви идентифицира директно, но може да ви даде по-индивидуален опит на нашата Интернет-страница. Тъй като уважаваме правото Ви на поверителност, можете да изберете да не разрешавате някои видове "бисквитки". Следва да имате предвид, че блокирането на някои типове "бисквитки" обаче може да повлияе върху достъпа Ви до сайта и услугите, които можем да предложим. Вашият избор на "бисквитки", направен на този сайт, ще бъде запомнен при всяко посещение на нашия сайт www.easycredit.bg. За повече информация относно начина, по който обработваме вашите лични данни, моля, вижте Политиката за защита на личните данни на нашата страница.

  Следва да имате предвид, че за да запомним избора, който сте направили в нашия мениджър за поверителност на „бисквитките“, ще използваме "бисквитка". Това ще има няколко последствия:

  • Ако изтриете всичките си "бисквитки", ще трябва да актуализирате предпочитанията си отново при нас.
  • Ако използвате друго устройство или браузър, ще трябва да ни посочите отново Вашите предпочитания.

   

  Вижте пълния списък

 • Интерфейс и сървърни технологии
  Използваните технологии в сайта са PHP 5.6 в комбинация със Slim 2 Framework, ползващ synfoni 2 ORM (Object Relation Mapping), MySQL 5.6 и нагоре. Също така HTML 5, CSS 3, Bootstrap 4, jQuery.
  Хостинг платформата е предоставена от SuperHosting и е VPS базирана услуга с управление, чрез WHM/CPANEL. Сайтът е изграден на Enterprise MVC платформа базирана на Custom Symfony FMS (Framework). Въведени са Third Party външни услуги чрез Web Snippets и API интеграция.
 • Авторско право
  Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на „Изи Асет Мениджмънт“ АД с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на „Изи Асет Мениджмънт“ АД.
 • Ред и тарифа на "Изи Асет Мениджмънт" АД

  Може да откриете реда за предоставяне на потребителски кредит и тарифата тук:

  Тарифа на "Изи Асет Мениджмънт" АД (в сила до 03.08.2020 г.) >>>ТУК<<<

  Тарифа на "Изи Асет Мениджмънт" АД (в сила от 04.08.2020 г.) >>>ТУК<<<

Правила и условия за ползване