western union в офисите на Изи Кредит

WESTERN UNION

NOW AT THE OFFICES OF EASY CREDIT

About Western Union

Western Union is more than a service that makes it easy to send and receive money. Every day we help you stay in touch with your loved ones around the world by offering quick and reliable money transfers. Western Union works with a network of hundreds of thousands of agents in over 200 countries and territories. In Bulgaria, the services are also available through the Easy Credit network in more than 180 offices*. You can see the addresses and office working hours HERE>>>

Services offered by Western Union in the offices of Easy Credit:

Money transfer from abroad to Bulgaria - small joys shorten long distances and you who are at home know it best. With Western Union, you get your money fast.

Money transfer abroad from Bulgaria - you can help your loved ones who are far away, almost anywhere around the world.

Money transfer from Bulgaria to Bulgaria - even when you are not abroad but away from your family, you can do something nice for people at home. With Western Union, it is easy to transfer money within Bulgaria.

Send money:

1. Go to the nearest Easy Credit office. All you have to do is provide a valid ID, tell us which country you want to send the money to, the amount you want to send, and the full name of the recipient.

2. Once you have deposited the amount you wish to send and the fee (Western Union also makes money from currency exchange), the Western Union operator will fill in the transfer information in the system and print a receipt.

3. Check the information on the receipt to make sure it is entered correctly and sign it.

4. The receipt shall include the transfer control number (MTCN: ten-digit number) and the amount paid.

5. The money can be received in minutes**, after you are issued the receipt with the MTCN number

Receive money:

1. Visit the nearest Easy Credit office. All you need is a valid ID. Please tell the employee from which country the transaction was sent, the full name of the sender, the exact amount you expect, as well as the transfer control number (MTCN).

 2. In order to make the payment, Easy Credit Officer will verify your identity document and the information you have provided.

3. Please check the information printed on the receipt to make sure it is accurate and sign it. The employee will give you the money as well as the receipt.

Remittance fees are only paid by the sender of the money transfer.

WHAT IS MTCN?

Each money transfer receives an individual transaction number, which is the Money Transfer Control Number or MTCN, the 10-digit money transfer number present on the receipt. It must be provided by the sender to the recipient. Please note that the recipient will only be paid the funds after providing this code.

CURRENCY

In the offices of Easy Credit, you can send or receive money transfers only in Bulgarian levs.

The currency exchange rate used shall be specified by Western Union.
 

*Agent network data valid as of 30 June 2019.

**Funds may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory issues, identification requirements, Agent location hours, differences in time zones, or selection of delayed options.  Additional Restrictions may apply. See terms for details.

WESTERN UNION

ВЕЧЕ И В ОФИСИТЕ НА ИЗИ КРЕДИТ

За Western Union 

Western Union е повече от услуга, улесняваща изпращането и получаването на пари. Всеки ден ние Ви помагаме да поддържате връзка с любимите си хора навсякъде по света предлагайки бързи и сигурни парични преводи. Western Union работи с мрежа от стотици хиляди агенти в над 200 държави и територии. В България услугите са достъпни и чрез мрежата на Изи Кредит в повече от 180 офиса. Адресите и работното време на офисите може да видите ТУК>>>

Услуги, предлагани от Western Union в офисите на Изи Кредит: 

Паричен превод от чужбина към България –  малките радости скъсяват големите разстояния и вие, които сте у дома, го знаете най-добре. С Western Union получавате парите си по-бързо.

Паричен превод от България към чужбина –  можете да помогнете на любимите си хора, които са далеч, без значение къде се намират.

Паричен превод от България за България –  дори когато не сте в чужбина, но сте далеч от семейството си, можете да направите нещо мило за хората у дома. С Western Union е лесно да превеждате пари навсякъде в България.

Изпращане на пари: 

1. Отидете до най-близкия офис на Изи Кредит. Всичко, което трябва да направите, е да представите валиден документ за самоличност, да ни кажете в коя страна искате да изпратите пари, сумата, която искате да изпратите, и пълното име на получателя.

2. След като внесете сумата, която искате да изпратите, и таксата (Western Union може да реализира печалба от обменния курс), операторът на Western Union ще попълни информацията за превода в системата и ще отпечата разписка за изпращане.

3. Проверете данните в разписката, за да се уверите, че са въведени правилно, и я подпишете.

4. Разписката включва контролния номер на преводa (MTCN: десетцифрено число) и платената сума.

5. Парите могат да бъдат получени за минути*, след като получите разписката с MTCN номера.

Получаване на пари: 

1. Посетете най-близкия офис на Изи Кредит. Всичко, от което се нуждаете, е валиден документ за самоличност. Моля, кажете на служителя от коя държава е изпратен преводът, пълното име на изпращача,  сумата, която очаквате, както и контролния номер на превода (MTCN).

 2. За да направи плащането, служителят на Изи Кредит ще провери документа ви за самоличност, както и информацията, която сте предоставили.

3. Моля, проверете данните, напечатани в разписката за получаване на пари, за да се уверите, че са точни, и я подпишете. Служителят ще ви даде парите, както и разписката.

Таксите  за парични преводи се плащат само от изпращача.

КАКВО Е MTCN?

Всеки паричен превод получава индивидуален номер на транзакция, който е Контролен номер на паричния превод или MTCN, 10-цифрен номер на паричния превод, присъстващ в разписката. Той трябва да бъде предоставен от изпращача на получателя. Имайте предвид, че на получателя ще бъде изплатена сумата само след предоставяне на този код.

ВАЛУТА

В офисите на Изи Кредит се извършват парични преводи само в български левове. При превалутиране се използва обменен курс,  определен от Western Union.

Средствата могат да бъдат забавени или услугите да не са достъпни въз основа на определени условия на транзакция, включително изпратена сума, държава на местоназначение, наличност на валута, регулаторни въпроси, изисквания за идентификация, часове за местоположение на агента, разлики в часовите зони или избор на забавени опции. Възможно е да се прилагат допълнителни ограничения. Вижте условията за повече детайли.

*Средствата могат да бъдат забавени или услугите да не са достъпни въз основа на определени условия на транзакция, включително изпратена сума, държава на местоназначение, наличност на валута, регулаторни въпроси, изисквания за идентификация, часове за местоположение на агента, разлики в часовите зони или избор на забавени опции. Възможно е да се прилагат допълнителни ограничения. Вижте условията за повече детайли.

Ask a question Задай въпрос