Ред за предоставяне на финансови услуги от разстояние на „Изи Асет Мениджмънт“ АД.

  

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ОТ „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

 

I.                 ДЕФИНИЦИИ

1. Заемодател/Дружеството: „Изи Асет Мениджмънт“ АД (Дружеството), ЕИК 131576434, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Люлин“ 7, бул. „Давахарлал Неру“ № 28, Административно – търговски център „Силвър Център“, ет.2, офис 40 – 46, дружество вписано в Регистъра на финансовите институции на БНБ с основен предмет на дейност: предоставяне на парични заеми на физически лица

2. Заемател/Потребител - физическо лице, което ползва услугите, предлагани от  Заемодателя.

3. Договор за паричен заем - всеки индивидуален договор, сключен между Заемодателя и Заемателя за получаване на паричен заем.

4. Договор за предоставяне на гаранция – договор по силата на който, трето юридическо лице, което е регистрирано като финансова институция, предоставяща гаранционни сделки, се задължава да отговаря солидарно със Заемателя, за изпълнението на всички задължения на Заемателя по Договора за паричен заем, срещу заплащане от страна на Заемателя на съответното възнаграждение на юридическото лице.

5. Уеб – страница/Сайт - обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намираща се на следния адрес в Интернет – www.easycredit.bg.

6. Траен носител - всеки носител, даващ възможност на Потребителя да съхранява адресирана до него информация по начин, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията и който позволява идентично възпроизвеждане на съхранената информация, в това число флопи дискове, CD - ROM, DVD или хард диск на компютъра на Потребителя, на който е съхранено електронното съобщение.

7. Страните – Заемодателят и Заемателят.

 

II.              ПРЕДМЕТ

1. Настоящият Ред за предоставяне на финансови услуги от разстояние от „Изи Асет Мениджмънт“ АД, наричан за краткост „Ред“ или „настоящият документ“, регламентира редът и правилата за кандидатстване, сключване на договор за паричен заем от разстояние с  „Изи Асет Мениджмънт“ АД (Дружеството), ЕИК 131576434, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Люлин“ 7, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно – търговски център „Силвър Център“, ет. 2, офис 40 – 46, и заплащане на парични задължения чрез използването на мобилното приложение „Easy Credit Mobile” (Приложението/Мобилното приложение) и сайта: www.easycredit.bg (Сайта).

2. Всички условия по заема са посочени в индивидуалния договор за паричен заем. Настоящият документ единствено посочва начина на сключване от разстояние на договора за паричен заем и останалите документи и плащане на вноските чрез използване на платежна карта.

3. Текстът на настоящия документ е достъпен на интернет страницата на Дружеството, на адрес: http://www.easycredit.bg/ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

4. Потребителите на Приложението и Сайта следва да прочетат внимателно и подробно да се запознаят с Реда за предоставяне на финансови услуги от разстояние от „Изи Асет Мениджмънт“ АД преди да пристъпят към подписването им и използване на Приложението и сайта.

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ В МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ И САЙТ

1. Мобилното приложение се предлага във версия за работа върху операционните системи Android и IOS.

2. За да ползва Приложението, потребителят е необходимо да разполага с мобилно устройство със съответната операционна система и да изтегли Приложението.

3. Изтеглянето, регистрацията, както и използването на Приложението са безплатни за потребителите.

4. За да получи достъп и да използва Приложението и Сайта, потребителят трябва да използва надеждна интернет връзка. Дружеството не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи или затрудняващи използването на Приложението и Сайта, вследствие на интернет връзката, която потребителят използва или във връзка с експлоатирането на мобилното му устройство. Дружеството не носи отговорност, в случай че регистрацията на потребителите или използването на Приложението и Сайта е осуетена или затруднена по технически причини, които са следствие от настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайно събитие и др. под.

5. Ползването на Приложението е възможно след изтеглянето му и регистрацията на потребителите, посредством създаването на потребителски профил.

6. По смисъла на настоящия Ред „Потребителски профил“ е лична страница на Заемателя, която, след регистрация в Сайта или Мобилното приложение, е непрекъснато достъпна за Заемателя след вход с потребителско име и парола.

 7. Създаването на потребителски профил се извършва в няколко стъпки:

             7.1. Потребителят попълва кратка форма за регистрация, като посочва на съответните места за попълване име, презиме, фамилия, единен граждански номер, телефонен номер, e – mail адрес, както и индивидуалната си парола за достъп до личния му профил.

              7.2. Електронната поща (e-mail), посочена от Заемателя представлява средство за индивидуализация на същия от страна на Заемодателя. Всички изявления, изпратени на и от посочената електронна поща, Заемодателят счита за направени до и от Заемателя. Изявленията от електронната поща в отношенията между страните необоримо ще се считат за електронни изявления, чийто автор е Заемателят. Заемателят е длъжен да извърши всички необходими действия за предотвратяване възможността от посочената от него лична електронна поща (e-mail), трети лица да направят изявления от негово име във връзка с договори за паричен заем. В случай че Заемателят бъде лишен от възможност да използва посочената от него електронна поща (e-mail), поради каквато и да било причина, същият е длъжен незабавно писмено и чрез телефонно обаждане да уведоми Заемодателя. Заемателят може по всяко време да промени посочената от него при регистрацията електронна поща, като пoсочи друга такава, след влизане в своя акаунт.

            7.3. При създаване на профил Заемателят въвежда парола за достъп, която представлява информация, имаща действие на електронен подпис на Заемателя, съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, който в отношенията му с „Изи Асет Менидмънт“ АД има действие на саморъчен подпис. Заемателят се съгласява, че всяко изявление, направено от него, след което е въведена посочената парола, имаща действие на саморъчен електронен подпис, е обвързващо за него. Заемателят се задължава да пази в тайна паролата за достъп до своя профил при Заемодателя, като взема всички необходими мерки срещу узнаването й от трети лица. Заемателят се съгласява и задължава да подписва със своята парола за достъп (електронен подпис) всички документи.

            7.4. След попълване на необходимите данни Потребителят следва да се запознае с „Политика за защита на личните данни на „Изи Асет Мениджмънт“ АД“, представляваща активен линк, и да потвърди запознаването си. Потвърждението се извършва с поставянето на отметка в съответното поле.

            7.5. В случай че потребителят желае да получава от „Изи Асет Мениджмънт“ АД рекламни съобщения и предложения за ползване на продукти, поставя отметка в съответните полета, за да заяви съгласието си. Ако потребителят не е съгласен, това е без значение за ползването на предлаганите от „Изи Асет Мениджмънт“ АД услуги и няма да има отрицателни последици за него. Съгласието може да се оттегли по всяко време в обслужващия регионален офис или на телефон 0700 18 100.

            7.6. Потребителят се запознава с настоящия Ред, съгласява се с него и го приема чрез натискането на бутона за регистрация. Страните се съгласяват, че натискането на бутона за регистрация има действие на електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, който в отношенията между страните има действие на саморъчен.

            7.7. С натискането на бутона за регистрация потребителят ще получи под формата на кратко текстово съобщение на мобилния си номер, който е попълнил във формата за регистрация, уникален персонален код. Освен това, на посочената от потребителя електронна поща (e-mail) ще бъде изпратено електронно съобщение, съдържащо активен линк.

            7.8. Потребителят следва да въведе персоналния код на съответното за целта място, с което успешно завършва част от процедурата по създаването на профила си. С въвеждането на уникалния си персонален код на етап регистрация, потребителят декларира, че въведените от него данни са верни, пълни, точни и незаблуждаващи.

            7.9. Потребителят следва да отвори активния линк, изпратен на личната му електронна поща, с което успешно завършва и останалата част от процедурата по създаването на профила си. С отварянето на активния линк на етап регистрация, потребителят декларира, че въведените от него данни са верни, пълни, точни и незаблуждаващи.

            7.10. След създаване на профил потребителят получава достъп до него и възможност да ползва наличните в Приложението и Сайта услуги.

            7.11. В случай че след първоначалната регистрация се налага промяна на декларираните при регистрацията данни, потребителят следва да ги редактира през своя профил, с изключение на единния граждански номер, който не подлежи на промяна. При редакция на въведената от него по време на регистрация електронна поща (e-mail) или телефонен номер е необходимо повторно потвърждение, аналогично с първоначалното такова.

 

IV. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ ПРЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ И САЙТ

1. Заемател, който желае да кандидатства за паричен заем, може да направи това чрез създадения си профил в Приложението или Сайта.

            2. След избиране от калкулатора на желаната сума и период на изплащане, потребителят следва да влезе в профила си, ако вече не го е направил.

            3. След достъпване на профила си потребителят попълва Форма за кандидатстване, която съдържа негови лични данни. Формата за кандидатстване, попълнена от потребителя по електронен път, представлява електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

            4. Заемателят посочва по какъв начин желае да получи заемната сума, като трите възможни опции са: в брой, по банкова сметка или по банкова дебитна карта.

            5. В случай че желанието на Заемателя е да получи сумата в брой е необходимо след одобрение на искането за получаване на паричен заем да посети някой от регионалните офиси на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, за да подпише необходимите документи и да получи заемната сума.

6.1. В случай че Заемателят е посочил, че желае заемната сума да бъде преведена по банкова сметка, Заемателят следва да посочи номера на банковата си сметка, както и да предостави удостоверение от обслужващата го банка, че е титуляр на посочената сметка. Удостоверението за банкова сметка Заемателят може да предостави в съответния обслужващ го офис на „Изи Асет Мениджмънт“ АД. В случай че Заемателят вече е предоставял Удостоверение за посочената банкова сметка, не е необходимо повторното му предоставяне.

6.2. В случай че Заемателят е посочил, че желае заемната сума да бъде преведена по банкова дебитна карта, Заемателят следва да посочи номера на банковата си карта, имената на титуляра на картата, изписани на латиница, срок на валидност, CVC/CVV код за сигурност или персонална секретна парола за 3D идентификация, които данни се посочват във виртуален портал, поддържан изцяло от „Айкарт“ АД, ЕИК 175325806, партньор на „Изи Асет Мениджмънт“ АД. Въведените картови данни се обработват единствено от „Айкарт“ АД, но не и от „Изи Асет Мениджмънт“ АД. За избрания метод на изплащане на заема не се удържат допълнителни такси от Заемателя.

            7. За кандидатстването за получаване на паричен заем е необходимо Заемателят да предостави копие на личната си карта, в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Копие на лична карта може да бъде  прикачено като снимка във Формата за кандидатстване или чрез физическото й предоставяне в обслужващия офис на „Изи Асет Мениджмънт“ АД. „Изи Асет Мениджмънт“ АД прилага високо ниво на защита на личните данни на потребителите.

8. В края на Формата за кандидатстване Заемателят натиска бутон за изпращане на заявка за кредит. С натискане на бутона Заемателят потвърждава верността и точността на данните и желанието си за кандидатстване и Формата за кандидатстване се изпраща до Заемодателя за разглеждане. По всяко време, преди натискане на бутона, Заемателят може да коригира информацията, попълнена във Формата за кандидатстване.

            9. За избягване на съмнение всеки потребител носи отговорност за опазване конфиденциалността на своите данни за кандидатстване или парола за достъп до профила си, както и до мобилното си устройство. Всеки потребител носи пълна отговорност за действията, извършени от трети лица, на които е предоставил волно или неволно данните по регистрацията, по кандидатстването си или паролата си за достъп до профила му в Приложението или Сайта. В случай на неправомерен достъп или съмнение за такъв до данните по регистрацията, по кандидатстването за кредит или до паролата за достъп до личния профил, потребителят се задължава незабавно да уведоми Дружеството, като се свърже с негов представител на тел: 0700 18 100 (без допълнително таксуване).

            10. При кандидатстване Заемателят получава на посочената от него електронна поща Стандартен европейски формуляр във формата на електронен документ във формат PDF, съгласно чл.8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), посочващ индивидуалните условия на конкретния заем.

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

            1. След подаване на заявката за отпускане на паричен заем Заемодателят извършва оценка на кредитоспособност и взема мотивирано решение дали да отпусне паричен заем и в какъв размер.

            2. В случай че Заемателят е одобрен за отпускане на паричен заем, Заемодателят го информира чрез изпращане на sms на посочения мобилен номер и/или чрез електронно съобщение на посочената електронна поща (e-mail).

            3. В случай че Заемателят е одобрен за получаване на паричен заем, за да подпише необходимите документи и да получи заемната сума, следва да достъпи профила си в Приложението или Сайта.

            4. В личния профил на потребителя, след одобрение на заявката му за паричен заем, се визуализират Договор за паричен заем, Редът за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Погасителен план и Стандартен европейски формуляр (СЕФ), подписани с електронен подпис от страна на „Изи Асет Мениджмънт“ АД.

            5. Заемателят трябва да се запознае с всички документи, упоменати в горния член, и ако ги приема, трябва да ги подпише електронно, като натисне бутон „Подпиши“. На съответното поле Заемателят следва да въведе паролата по чл. 7.3. на раздел III от настоящия Ред, която страните изрично уговарят, че има действие на саморъчен подпис между страните. За избягване на съмнение, с въвеждане на паролата от Заемателя се счита, че същият е получил предварителната договорна информация под формата на Стандартния европейски формуляр, подписал е всяка страница на Договора за паричен заем, Погасителния план и Реда за предоставяне на финансови услуги от разстояние, доколкото същите са представени на Траен носител, включително в подсигурен PDF формат, който не позволява да бъдат изменяни.

            6. С въвеждането на паролата, Заемателят изразява своето съгласие за сключване на договора при посочените в него условия, както и със съдържанието на всички останали документи.

            7. Всички подписани от Заемателя електронни документи (Стандартен европейски формуляр, Договор за паричен заем, Редът за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Погасителен план), непосредствено след подписването им, се изпращат на електронната поща (e-mail) на Заемателя, във формата на електронен документ във формат PDF. Файловете с всички електронни документи могат да бъдат запазени на хард диска на компютъра или на мобилния телефон на Заемателя и позволяват тяхното разпечатване. Информацията във всички файлове с електронни документи не може да бъде променяна.

            8. Договорът за паричен заем и всички приложения към него представляват електронен документ, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и се сключва чрез електронно изявление и електронен подпис на Заемателя. Електронното изявление представлява недвусмислено словесно изявление на Заемателя, а електронният подпис е всяка информация в електронна форма, логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.

            9. Заемателят е длъжен да запази всички изпратени до него електронни документи на хард диска на компютъра си, на мобилния си телефон или на друг траен носител, както и да съхранява същите до приключване изпълнението/прекратяване действието на договора за паричен заем и анексите към него.

            10. Заемодателят предоставя на Заемателя информация за състоянието по кредита му, както и за други свои продукти, достъпна за Заемателя в неговия личен профил.

 

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

            1. Заемателят се задължава в срок до три дни, считано от датата на сключване на индивидуалния договор за паричен заем да предостави на Заемодателя едно от следните обезпечения:

            1.1. Две физически лица - Поръчители, всяко от които да отговаря на следните изисквания: да представи служебна бележка от работодател за размер на трудово възнаграждение; нетния размер на трудовото му възнаграждание да е в размер над 1000 лв.; да работи по безсрочен трудов договор; да не е заемател или поръчител по друг договор за паричен заем, сключен с „Изи Асет Мениджмънт“ АД; да няма неплатени осигуровки за последните две години; да няма задължения към други банкови и финансови институции или ако има - кредитната му история в ЦКР към БНБ една година назад да е със статус “период на просрочие от 0 до 30 дни“; Поръчителят подписва договор за поръчителство.

            1.2. банкова гаранция с бенефициер - Заемодателят, за сумата, посочена в индивидуалния договор за заем, със срок на валидност – 30 дни след крайния срок за плащане на задълженията по настоящия договор.

            1.3. Одобрено от Заемодателя Дружество-гарант, което предоставя гаранционни сделки.

            2. Заемателят разполага със свободен избор за вземане на решение кое от посочените обезпечения да предостави.

            3. „Изи Асет Мениджмънт“ АД предлага възможност трето юридическо лице, което предлага гаранционни услуги, да стане гарант по договора за паричен заем, сключен със Заемателя, съгласно т. 1.3. от настоящия раздел. За да се възползва от тази възможност Заемателят сключва договор за предоставяне на гаранция с третото юридическо лице.

            4. В случай че Заемателят в указания срок не предостави едно от обезпеченията, посочени в т. 1.1. и т. 1.2. от настоящия раздел, сключеният договор за предоставяне на гаранция влиза в сила. В случай че заемателят предостави едно от обезпеченията, посочени в т. 1.1. и т. 1.2. от настоящия раздел, сключеният договор за предоставяне на гаранция не поражда правни последици.

            5. По сключеният и влязъл в сила договор за предоставяне на гаранция, Заемателят дължи възнаграждение на третото юридическо лице, което е посочено на сайта на Дружеството, както и в Договора за предоставяне на гаранция.

            6. В личния профил на потребителя, се визуализира и Договорът за предоставяне на гаранция, който представлява електронен документ, подписан с електронен подпис от страна на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, в качеството му на посредник на третото юридическо лице.

            7. Заемателят трябва да се запознае с Договора за предоставяне на гаранция и Информационни права на субектите на лични данни – приложение към него, и ако ги приема, трябва да ги подпише електронно, като натисне бутон „Подпиши“. На съответното поле Заемателят следва да въведе паролата по чл. 7.3. на раздел III от настоящия Ред, която страните изрично уговарят, че има действие на саморъчен подпис между страните. Договорът за предоставяне на гаранция е представен на Траен носител, в PDF формат, който не позволява да бъде изменян.

            8. С въвеждането на паролата, Заемателят изразява своето съгласие за сключване на договора за предоставяне на гаранция, при посочените в него условия.

            9. Дружеството изпраща подписания Договор за предоставяне на гаранция на електронната поща (e-mail) на Заемателя, който е длъжен да го запази на хард диска на компютъра си, на мобилния си телефон или на друг траен носител, както и да го съхранява до приключване изпълнението/прекратяване на действието му.

 

VII. ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЗАЕМАТЕЛЯ С ДЕБИТНА ИЛИ КРЕДИТНА КАРТА

1. Заемателят може да заплати чрез Сайта или Мобилното приложение свои задължения по Договора за паричен заем и Договора за предоставяне на гаранция чрез потребителския си профил. Ако Заемателят не е създал такъв, може да извърши плащане чрез Сайта, като въведе номер на договора, единния си граждански номер и своята електронна поща (e-mail). Плащането с дебитна или кредитна карта (MasterCard, Maestro или VISA) се извършва чрез виртуален ПОС терминал на „Айкарт“ АД, ЕИК 175325806, партньор на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, като самото плащане се обслужва изцяло от авторизационния център на „Айкарт“ АД. Въведените картови данни се обработват единствено от „Айкарт“ АД, но не и от „Изи Асет Мениджмънт“ АД. За направеното плащане не се удържат допълнителни такси.

2. За извършване на всяко плащане, Заемателят попълва във формата за плащане  пълни данни за платежната карта, с която да се извърши плащането – номер на карта, срок на валидност, CVC/CVV код за сигурност или персонална секретна парола за 3D идентификация, ако картата поддържа  3D secure система. С предоставянето на необходимите данни, заемателят се идентифицира, потвърждава размера на плащането и нарежда сметката на картата да бъде задължена със сумата на плащането и да бъде преведена по сметката на „Изи Асет Мениджмънт“ АД.

3. Плащането с дебитна или кредитна карта се отразява в системата на „Изи Асет Мениджмънт“ АД и в потребителския профил на заемателя в рамките на 72 часа. В случай че извършеното от заемателя плащане не се е отразило в тази срок, той може да се обърне към „Изи Асет Мениджмънт“ АД.

4. В случай на проблем с паролата за допълнителна автентикация или технически проблем с картата или ако желае да откаже или да оспори направено плащане, заемателят или титулярът на платежната карта следва да се обърне към нейния издател.

5. В случай че заемателят е дублирал плащането или е надвнесъл сума по кредита, може да се обърне към „Изи Асет Мениджмънт“ АД за възстановяване на съответната сума.

6. „Изи Асет Мениджмънт“ АД не носи отговорност в случай на измама или неоторизирано използване на чужда кредитна или дебитна карта за заплащане на погасителни вноски.

7. В случай че заемателят надлежно упражни правото си да се откаже от договора за паричен заем в 14-дневен срок от сключването му, заплатените до момента суми, независимо от начина на плащането им, не му се възстановяват, а се приспадат от подлежащата на връщане от заемателя заемна сума /главница/ и дължимата върху нея лихва на ден в размера, посочен в Договора, за всеки ден на ползването на заемната сума до деня на реалното връщане.

           

Настоящият Ред за предоставяне на финансови услуги от разстояние е одобрен от Изпълнителния директор на Дружеството. 

 

 

Ask a question Задай въпрос