ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ВЪТРЕШНО СЪРЕВНОВАНИЕ: “Направи лятото си незабравимо! Спечели нова кола, почивка за цялото семейство или 1000 лева!”

08 март 2017
ОБЩИ УСЛОВИЯ
НА ВЪТРЕШНО СЪРЕВНОВАНИЕ:
“Направи лятото си незабравимо! Спечели нова кола, почивка за цялото семейство или 1000 лева!”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ВЪТРЕШНО СЪРЕВНОВАНИЕ: “Направи лятото си незабравимо! Спечели нова кола, почивка за цялото семейство или 1000 лева!”

08 март 2017

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ВЪТРЕШНО СЪРЕВНОВАНИЕ:

“Направи лятото си незабравимо! Спечели нова кола, почивка за цялото семейство или 1000 лева!”

 

I.                       ОРГАНИЗАТОР НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1.                      Организатор на СЪСТЕЗАНИЕТО е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София,  бул.

„Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46.

 

2.                      Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на СЪСТЕЗАНИЕТО съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II.           ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

3.                      Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие ще може да участва в СЪСТЕЗАНИЕТО, започва на 01.03.2017 г. и ще продължи до 31.05.2017 г. /включително/. Това е последният ден, в който ще бъдат взети под внимание резултатите, постигнати от участниците в СЪСТЕЗАНИЕТО.

 

III.                 ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО И ДРУГИ УСЛОВИЯ

4.1.                СЪСТЕЗАНИЕТО се провежда на цялата територия на Република  България.

4.2.                Печелившите участници в СЪСТЕЗАНИЕТО ще се теглят на томболен (случаен) принцип.

4.3.                Един участник може да спечели само една награда и не участва в тегленето за другите награди. Първа по ред се тегли голямата награда.

 

IV.           ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО И ЦЕЛИ

5.                      В СЪСТЕЗАНИЕТО имат право да участват /наречени по-долу „Участници“/ всички Кредитни консултанти /КК/ - и служителите на длъжност „Организатор дейности“ /ОД/ на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, намиращи се във валидни и съществуващи правоотношения с Дружеството към датата на определяне на резултатите (включително намиращите се в стипендия), както и служителите, заемащи позиция Регионален мениджър (РМ) и Мениджър Развитие (МР) в „Изи Асет Мениджмънт“ АД.

 

6.                      „Кредитен консултант“ по смисъла на настоящите Общи условия е Изпълнител по граждански договор за поръчка, изработка и реклама, сключен с Дружеството, а „Организатор дейности“ е служител, работещ по сключен трудов договор с Дружеството.

„Регионален мениджър“ е служител на позиция „Офис мениджър“, работещ  на


 

трудов  договор  и   отговарящ  за   управлението  на   един   или   повече  офиси.

„Мениджър развитие“ е служител на позиция „Отговорник, спомагателни дейности“, работещ на трудов договор и отговарящ за група от Организатори дейности и/или Кредитни консултанти.

 

7.                      Участниците в СЪСТЕЗАНИЕТО се разделят на две групи, първата от които се състои  от  всички  Кредитни  консултанти   /КК/  и  служителите  на     длъжност

„Организатор дейности“ /ОД/, а втората група – от служителите, заемащи позиция „Офис мениджър“ (РМ) и „Отговорник, спомагателни дейности“ (МР), като следва да бъдат изпълнени следните цели с оглед допускане до участие в томболата:

7.1.                За първата група Участници: Целта на всеки участник от тази група е да постигне възможно най-висок резултат, като изпълни следните условия: Придобие /привлече/ възможно най-голям брой сключени договори за паричен заем  за  периода  01.03.2017  г.     31.05.2017  г.   /включително/  -  минимум 18

/осемнадесет/ броя, които следва да са сключени с клиенти на Дружеството, които никога не са сключвали договори за паричен заем (нови, уникални клиенти) или не са сключвали договор за паричен заем с Дружеството повече  от

6 /шест/ месеца (върнати клиенти), т.е. кредитът да е в статус „усвоен“ и съответният клиент да не e упражнил законовото си право на отказ от кредита или да е настъпило неговото предсрочно погасяване. Участницитеот първата група могат да спечелят наградите от СЪСТЕЗАНИЕТО, посочени в т. 10 от настоящите общи условия.

7.2.                За втората група Участници: Всички участници, попадащи в тази група e необходимо  да  имат  ежемесечно  изпълнена  цел  за  продажби  от  минимум 40

/четиридесет/ броя (включително). В томболата няма да участват РМ и/или МР с под 40 (четиридесет) броя продажби месечна цел и изпълнение. В СЪСТЕЗАНИЕТО се прилага и действа принципът на компенсацията (натрупване). Това означава, че неизпълнението на продажбите в един календарен месец може да бъде компенсирано в следващ месец/месеци, т.е. за да се счита изпълнена целта, то следва да е налице общо изпълнение на тримесечна база на посочената по-горе цел за продажби. Участниците във втората група на СЪЗТЕЗАНИЕТО могат да спечелят някоя от наградите, посочени в т. 11 от настоящите общи условия.

 

8.                      За определяне на участниците от категория едно се взема предвид общият сбор на сключените договори за паричен заем за периода на СЪСТЕЗАНИЕТО, както и наличието на сключени минимум 18 /осемнадесет/ броя договори за паричен заем с нови клиенти на Дружеството или такива, които не са сключвали договор за паричен заем с Дружеството повече от 6 /шест/ месеца .

 

9.                      Под „сключени договори за паричен заем“ се има предвид сключени договори за паричен заем с потребители, от името и за сметка на Дружеството, чрез посредничеството на Участника, по който и да е от продуктите, предлагани от Дружеството, с изключение на  кредитен продукт  „Кредит  Паралел“,  като


 

отпуснатият с договора за паричен заем кредит, следва да е усвоен от съответния клиент, а последният НЕ следва да e упражнил законовото си право на отказ от кредита или да е настъпило неговото предсрочно погасяване.

 

V. НАГРАДИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО И УСЛОВИЯ ЗА  ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ

На 02.06.2017 г. ще бъдат отчетени резултатите от постиженията на участниците в СЪСТЕЗАНИЕТО. Същите ще бъдат разделени на посочените две групи и ще бъдат изтеглени печелившите участници, като тегленето ще се извършва на 06.06

Още новини
Предишна
Красиви мартеници очакват клиентите на Изи Кредит
02 март 2017
Идва един традиционен български празник „Баба Марта“, който е символ на идващата пролет и носи пожел...
Следваща
Изи Кредит с ново вътрешно състезание под мотото „Направи лятото си незабравимо"
10 март 2017
Като иновативна компания и голям работодател, финансовата институция Изи Кредит стартира мащабно вът...