07.03.2017

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ВЪТРЕШНО СЪРЕВНОВАНИЕ: “Направи лятото си незабравимо! Спечели нова кола, почивка за цялото семейство или 1000 лева!”

news article image

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ВЪТРЕШНО СЪРЕВНОВАНИЕ:

“Направи лятото си незабравимо! Спечели нова кола, почивка за цялото семейство или 1000 лева!”

 

I.                       ОРГАНИЗАТОР НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1.                      Организатор на СЪСТЕЗАНИЕТО е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София,  бул.

„Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46.

 

2.                      Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на СЪСТЕЗАНИЕТО съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II.           ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

3.                      Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие ще може да участва в СЪСТЕЗАНИЕТО, започва на 01.03.2017 г. и ще продължи до 31.05.2017 г. /включително/. Това е последният ден, в който ще бъдат взети под внимание резултатите, постигнати от участниците в СЪСТЕЗАНИЕТО.

 

III.                 ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО И ДРУГИ УСЛОВИЯ

4.1.                СЪСТЕЗАНИЕТО се провежда на цялата територия на Република  България.

4.2.                Печелившите участници в СЪСТЕЗАНИЕТО ще се теглят на томболен (случаен) принцип.

4.3.                Един участник може да спечели само една награда и не участва в тегленето за другите награди. Първа по ред се тегли голямата награда.

 

IV.           ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО И ЦЕЛИ

5.                      В СЪСТЕЗАНИЕТО имат право да участват /наречени по-долу „Участници“/ всички Кредитни консултанти /КК/ - и служителите на длъжност „Организатор дейности“ /ОД/ на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, намиращи се във валидни и съществуващи правоотношения с Дружеството към датата на определяне на резултатите (включително намиращите се в стипендия), както и служителите, заемащи позиция Регионален мениджър (РМ) и Мениджър Развитие (МР) в „Изи Асет Мениджмънт“ АД.

 

6.                      „Кредитен консултант“ по смисъла на настоящите Общи условия е Изпълнител по граждански договор за поръчка, изработка и реклама, сключен с Дружеството, а „Организатор дейности“ е служител, работещ по сключен трудов договор с Дружеството.

„Регионален мениджър“ е служител на позиция „Офис мениджър“, работещ  на


 

трудов  договор  и   отговарящ  за   управлението  на   един   или   повече  офиси.

„Мениджър развитие“ е служител на позиция „Отговорник, спомагателни дейности“, работещ на трудов договор и отговарящ за група от Организатори дейности и/или Кредитни консултанти.

 

7.                      Участниците в СЪСТЕЗАНИЕТО се разделят на две групи, първата от които се състои  от  всички  Кредитни  консултанти   /КК/  и  служителите  на     длъжност

„Организатор дейности“ /ОД/, а втората група – от служителите, заемащи позиция „Офис мениджър“ (РМ) и „Отговорник, спомагателни дейности“ (МР), като следва да бъдат изпълнени следните цели с оглед допускане до участие в томболата:

7.1.                За първата група Участници: Целта на всеки участник от тази група е да постигне възможно най-висок резултат, като изпълни следните условия: Придобие /привлече/ възможно най-голям брой сключени договори за паричен заем  за  периода  01.03.2017  г.     31.05.2017  г.   /включително/  -  минимум 18

/осемнадесет/ броя, които следва да са сключени с клиенти на Дружеството, които никога не са сключвали договори за паричен заем (нови, уникални клиенти) или не са сключвали договор за паричен заем с Дружеството повече  от

6 /шест/ месеца (върнати клиенти), т.е. кредитът да е в статус „усвоен“ и съответният клиент да не e упражнил законовото си право на отказ от кредита или да е настъпило неговото предсрочно погасяване. Участницитеот първата група могат да спечелят наградите от СЪСТЕЗАНИЕТО, посочени в т. 10 от настоящите общи условия.

7.2.                За втората група Участници: Всички участници, попадащи в тази група e необходимо  да  имат  ежемесечно  изпълнена  цел  за  продажби  от  минимум 40

/четиридесет/ броя (включително). В томболата няма да участват РМ и/или МР с под 40 (четиридесет) броя продажби месечна цел и изпълнение. В СЪСТЕЗАНИЕТО се прилага и действа принципът на компенсацията (натрупване). Това означава, че неизпълнението на продажбите в един календарен месец може да бъде компенсирано в следващ месец/месеци, т.е. за да се счита изпълнена целта, то следва да е налице общо изпълнение на тримесечна база на посочената по-горе цел за продажби. Участниците във втората група на СЪЗТЕЗАНИЕТО могат да спечелят някоя от наградите, посочени в т. 11 от настоящите общи условия.

 

8.                      За определяне на участниците от категория едно се взема предвид общият сбор на сключените договори за паричен заем за периода на СЪСТЕЗАНИЕТО, както и наличието на сключени минимум 18 /осемнадесет/ броя договори за паричен заем с нови клиенти на Дружеството или такива, които не са сключвали договор за паричен заем с Дружеството повече от 6 /шест/ месеца .

 

9.                      Под „сключени договори за паричен заем“ се има предвид сключени договори за паричен заем с потребители, от името и за сметка на Дружеството, чрез посредничеството на Участника, по който и да е от продуктите, предлагани от Дружеството, с изключение на  кредитен продукт  „Кредит  Паралел“,  като


 

отпуснатият с договора за паричен заем кредит, следва да е усвоен от съответния клиент, а последният НЕ следва да e упражнил законовото си право на отказ от кредита или да е настъпило неговото предсрочно погасяване.

 

V. НАГРАДИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО И УСЛОВИЯ ЗА  ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ

На 02.06.2017 г. ще бъдат отчетени резултатите от постиженията на участниците в СЪСТЕЗАНИЕТО. Същите ще бъдат разделени на посочените две групи и ще бъдат изтеглени печелившите участници, като тегленето ще се извършва на 06.06

Ask a question Задай въпрос