04.10.2023

Компенсации за неприети в градина деца

news article image

Първият учебен ден мина и замина, но покрай всеобщото вълнение, някои семейства са в униние или дори безизходица. Ако за поредна година детето ви не е прието в държавна или общинска детска градина, това е не само стрес за семейството, а води и до допълнителни разходи. Не пропускай да потърсиш правата си относно компенсациите, с които държавата трябва да те обещети, а именно:

Какви са условията, на които трябва едновременно да отговаряте:

1. Детето е кандидатствало за прием, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година;

2. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище;

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;

4. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;

5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище - частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;

6. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

 

Разходите, които подлежат на възстановяване са:

1. Разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище;

2. Разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца;

3. Разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица;

 

Разходите за заплащане на такси по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище, се удостоверяват със следните документи:

1. договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;

2. платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец - фактура и платежно нареждане или фискален бон.

 

Разходите за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучени, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, се удостоверяват със следните документи:

1. договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;

2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец - фактура и платежно нареждане или фискален бон.

 

Разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица, се удостоверяват със следните документи:

1. договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;

2. предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;

3. копие от документи с физическото лице, страна по договора;

4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор - платежно нареждане или разходен касов ордер.

 

Подаване на заявление и срокове: 

Родителите,подават заявление по образец в общината по настоящия адрес на детето. Заявлението може да се подава:

1. в срок до 5 ноември - за получаване на компенсации за цялата учебна година;

2. в срок до 5-о число на месеците от декември до юли следващата календарна година - за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

 

Посочената информация е актуална съгласно българското законодателство към месец септември 2023 година.

Тази информация не представлява правно становище или правна консултация, свързана с конкретна ситуация, конкретен субект, частен случай, нито претендира за изчерпателност. За конкретни въпроси и необходимост от правна консултация, следва да се обърнете към адвокат или нотариус.

Ask a question Задай въпрос