18.11.2019

Какво означава понятието “Мораторна лихва”

news article image

Какво трябва да знаем за мораторната лихва?

Светът на финансите и в частност на кредитните инструменти за мнозина е объркващ и плашещ. Затова е важно добре да познавате някои основни понятия, които ще ви помогнат да вземете правилните решения, за да управлявате успешно задълженията си. Едно от тези понятия идва със сложния термин „мораторна лихва“, който ще Ви помогнем да овладеете.

Какво наричаме мораторна лихва?

Тя е регламентирана в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Ако Вие, като длъжник, не изпълните своето парично задължение на договорения падеж, трябва да платите обезщетение в размер на законната лихва от деня на тази забава.

При наличието на две условия започва начисляването на мораторна лихва. Те са:

  1. Съответният длъжник е в забава;
  2. Съответното задължение е парично.

Обезщетението за неизпълнението на този тип парично задължение се начислява под формата на лихва, като се обозначава с термина мораторна или лихва за забава. Според ЗЗД размерът на законната лихва се определя от Министерски съвет (МС).

Как да изчисалим мораторната лихва?

Законната лихва започва да се начислява от първия ден на забавата до цялостното покриване на паричния дълг. Кредиторът може да начислява законна мораторна лихва дори и тя да не е специално уговорена.
Годишният размер на мораторната лихва се смята по формула като сбор от две неща. Първото е основният лихвен процент (ОЛП), обявен от БНБ. Той влиза в сила от 1 януари за първата половина на годината и от 1 юли за втората половина. Към ОЛП се добавят 10 процента, определени с Постановление на МС. Дневният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е равен на 1/360 част от годишния размер. В Интернет лесно ще намерите калкулатор, който автоматично да изчисли мораторната лихва по зададени от вас параметри.

Как това влияе на Вашия бърз кредит?     

Ако забавите вноска по кредита си, законово вие започвате да дължите мораторна лихва. Ние в Изи Кредит винаги своевременно ви уведомяваме за всички обстоятелства около Вашия бърз кредит – кога наближава Вашият падеж, ако изпаднете в просрочие, какви действия можете да предприемете, какви биха били последствията от различни Ваши действия. Особено важно е винаги да четете внимателно договорите, които подписвате.

3 лесни стъпки, с които да избегнете усложнения

  1. Винаги теглете заем в размер, който сте сигурни, че можете да изплатите без притеснение;
  2. Покривайте редовно и навреме вноските по заема си;
  3. Ако сте затруднени финансово в момента, обърнете се към своя консултант, който да Ви посъветва какво можете да предприемете. Всяка ситуация е различна и в Изи Кредит ще потърсим най-доброто персонално решение за Вашия случай.

Ask a question Задай въпрос