Финансов речник

А

Авалист - лицето, което обезпечава вземането по запис на заповед и поема солидарна отговорност за изпълнението на дълга.

Акции - ценни книжа, които са носител на правото на собственост върху капитала на акционерно дружество. Те дават право на получаване на част от годишната печалба.

Акционер - притежател на акции в акционерно дружество.

Акционерно дружество - дружество, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него, съобразно притежаваните от тях акции.

Анюитетна вноска -периодично плащане (месечно, тримесечно, шестмесечно, годишно), с което се издължава получен заем и дължимата лихва към него. Размерът на вноската е един и същ за целия период на заема.

Б

Безупречен платец - лице, което няма просрочени плащания към свои кредитори, както и необслужени или реструктурирани парични заеми към тях. Вземанията срещу него се считат за безрискови.

Българска народна банка (БНБ) -Централната банка на Република България. Основната цел на БНБ е да поддържа ценова стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица. БНБ има изключителното право да емитира банкноти в страната и регулира и контролира дейността на търговските банки и небанковите финансови институции с оглед поддържане стабилността на банковата система в национален мащаб.

В

Валута -парична единица, която стои в основата на паричната система (златна, сребърна, книжна и пр.). Обикновено под валута се разбират парите на една или друга страна.

Възвръщаемост на активите -Финансов коефициент показващ каква печалба е реализирала компанията със средствата, предоставени от нейните акционери.

Г

Гаранция - всяка писмена стипулация на някое лице (гарант), която съдържа безусловен ангажимент за плащане на задължение на трето лице (длъжник в полза на финансова институция). Гаранцията задължава гаранта да плати незабавно всяка част от сумата, която длъжникът не плати или се окаже в невъзможност да плати при условията и в сроковете, при които същата сума става дължима и изискуема от него. Гарантът поема задължение да плати предварително установената сума в полза на финансовата институция в случай, че контрагентът по гарантираната сделка не изпълни или се откаже да изпълни някое поето от него задължение към финансовата институция.

Главница по кредит -сумата, взета назаем.

Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за кредитополучателя/потребител -настоящи или бъдещи (тук се включват разходи за лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, включително и тези, дължими на посредниците за сключване на договора), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит

Д

Давност - Давността в правото е период от време, с изтичането на който законът свързва настъпването на определени правни последици - невъзможност на кредитора на едно вземане да иска защита на правото си по съдебен ред (погасителна давност) или придобиването на правото на собственост или друго вещно право (придобивна давност).

Дезинфлация -рязко редуциране на годишния процент на инфлация.

Депресия - фаза в промишления цикъл, която настъпва след икономическа криза и се характеризира със застой на производството, със слабо търсене на стоки, с ниски цени и пр.

Дивидент -част от печалбата след данъчното й облагане, определена от компетентния орган на акционерно дружеството, която се разпределя между акционерите.

Е

Ефективна годишна доходност - отразява периода на реинвестиране при еднакви условия и дава възможност различните по срок съкровищни бонове да се съпоставят на единна база. Тя зависи не само от размера на инвестираната сума, но и от срока, за който са издадени съкровищните бонове, т.е. възможността да се реинвестира в рамките на една година. Периодът на реинвестиране в числова стойност показва възможностите за покупка през същата година (считана от датата на първоначалната покупка) на същите по вид съкровищни бонове.

Ефективна лихва -прибавяне на съответните начислени лихви към главницата на кредита, което се извършва в края на отделните лихвени периоди. Тогава прибавената лихва се олихвява заедно с главницата през следващите периоди и капитализацията на лихвата води до така наречената ефективна лихва.

 

З

Загуба - имуществена вреда, която се изразява в намаление на капитала на финансовата инситуция поради отчетен отрицателен финансов резултат от дейността й. Загубите за финансовите институции произтичат главно от наличието на несъбираеми и незначими като стойност активи, поддържането на които не е гарантирано. Обикновено обхващат кредити на предприятия и фирми, които не са способни да обслужват кредита си, освен при масирани субсидии от страна на държавата или други финансови институции.

Заем -предоставена от заемодателя на заемополучателя договорена сума или вещ за ползване за определен срок от време срещу заплащане на лихва от заемополучателя.

Запис на заповед - вид ценна книга, безусловно писмено обещание на едно лице-издател (платец) да плати на друго лице-поемател фиксирана сума пари на определен падеж или на негова заповед за безусловно плащане.

Застраховка -обезщетение на парична загуба от настъпили неочаквано смърт, болест, пожар, наводнение, земетресение, кражби, разрушения или други виновно или невиновно нанесени щети от други лица, претенции за пропуснати печалби поради некомпетентност, небрежност или други случайности.

И

Използване на активите -отношение на банковите постъпления към общата сума на активите й, отразяващо средния доход от всички активи.

Икономически свързани лица - две или повече лица, които са финансово(делово) обвързани по такъв начин, че при възникване на финансови проблеми на едното има вероятност другото или всички останали да изпитат затруднения при изпълнение на задълженията. си

Инфлация - процес на намаляване покупателната способност на парите, на базата на продължително повишаване общото ниво на цените на дребно.

К

Капитализация - сделка между кредитора и кредитополучателя, според условията на която дължимите несъбрани лихви по кредит или друго вземане се добавят към неплатената и неиздължена главница по вземането към датата на падежа.

Капиталов пазар - пазар, на който се осъществява размяната на дългосрочни финансови средства - акции, облигации, бонове и други ценни книжа.

Качество на активите - един от основните индикатори за оценка на финансови институции, отразяващ темпа на нарастване на общия размер на отпусканите заеми в интервала между два отчета. Определя се чрез следните показатели: сумата на резервите за загуби по кредити като процент от общата сума на тези кредити; нетната стойност на глобите и неустойките, като процент към общата сума на кредитите; "недействащи" и съмнителни кредити към общите стойности на кредитите.

Кеш - пари в наличност, в брой (монети и банкноти), за разлика от банковите чекове, разплащателните сметки, влогове и депозити.

Клиент - всяко физическо или юридическо лице, гражданско дружество или друго сдружение на такива лица, което няма самостоятелна правосубектност; държавата или нейни органи, които се проявяват като самостоятелни носители на задължения към банката и по отношение, на които банката има експозиция.

Контролен пакет акции -Контролен пакет акции е част от капитала на акционерното дружество, която дава възможност на притежателите му да контролират управлението на дружеството.

Котиране - 1) установяване на цената (курса) на ценни книжа, стоки, която се образува на борсата; 2) официална публикация на борсовите курсове на ценните книжа, чуждата валута, стоките.

Кредит - осигуряването на ресурси (като например отпускане на заемни средства на клиент на банка или друга кредитна институция) от една страна в друга страна, когато втората страна не възстановява дълга на първата страна незабавно. Първата страна се нарича "кредитор", а втората се нарича "длъжник". Обичайно кредитополучателят дължи на кредитора лихва, дължима за периода на кредита, плюс възстановяване на цялата дължима главница.

Кредитен риск - рискът от загуба поради неплащане на задълженията на длъжник на заем или кредитна линия (или друг вид дълг) и коя да е част от него- главница, лихва или всичко.

Кредитната карта - вид разплащателно средство за покупка на стоки, услуги и др. За разлика от дебитната карта, сумата за покупка с кредитна карта не се изтегля отбанковата сметка на картодържателя, а от отпуснатия кредитен лимит от банката или кредитната компания.

Кредитоспособност - състояние, което изразява способността на клиента да върне получения заем според условията на сключения договор.

Л

Лизинг - съглашение със собственика на имущество да предостави на другата страна ползването му за определен срок на определена цена. Лизингът по резултатите си може да бъде покупка на кредит, защото собствеността върху актива би могла в края на наемния срок да бъде прехвърлена на наемателя.

Лимит - предел, ограничение, пределно количество, пределна норма, граница.

Лихва – възнаграждението, което длъжникът плаща на кредитора за ползване на неговите парични средства.

Лоши кредити - вземания на банките и финансовите институции, по които има големи просрочия по изплащането на главницата или по лихвите.

М

Марж - излишък, разлика. Най-общото му значение във финансите е разликата в цената, по която е купено нещо и цената, по която е продадено. В банковото дело означава разликата между средния лихвен процент на актива (цената на актива) и средния лихвен процент на пасива (цената на пасива). Наличието на положителен марж е предпоставка за реализиране на печалба за банката при положение, че балансът й не е обременен прекомерно с "лоши кредити".

Марж на печалбата - отношение на печалбата на банката след облагането й с данъци към общата сума на приходите й.

Н

Натрупани резерви - всички резерви, независимо от вида и условията за наличното ползване, които са отчетени по счетоводните сметки. Нефинансови дълготрайни активи - активи на финансовата институция, вложени в сгради, имущество, техника и други.

Несъбираеми (Безнадеждни) вземания - кредити, за които е налице едно от следните условия: 1) длъжникът е обявен в несъстоятелност; 2) длъжникът е в процес на ликвидация и съществува риск да останат неудовлетворени кредитори; 3) по кредита, включително по други вземания от този длъжник, са натрупани просрочени суми повече от 90 дни.

Несъбрани лихви - лихви, дължими, но неплатени и капитализирани поради невъзможност на длъжника да плати лихвите от текущите постъпления по стопанската си дейност. Сумите по несъбрани лихви не представляват приход на финансовата институция, поради което се отчитат по специална пасивна сметка, предназначена за тяхното счетоводно отразяване извън сметката за печалби и загуби от текущата дейност.

Нетен доход - чистият доход, който остава след изплащането на дължимите данъци към държавния бюджет.

Нетен лихвен марж - разликата между приходите от лихви и разходите за лихви на финансовата институция, разделена или на цялата сума на активите или на лихвоносните активи.

Нетна стойност - стойността, по която са изчислени активите чрез счетоводните сметки на финансовата институция, т.е. стойността им без амортизациите.

Нефинансово предприятие - институция, която не е банка, инвестиционен фонд, застрахователно или лизингово дружество.

Номинална лихва - лихвата по ценни книжа с твърда лихва, изразена като процент на номиналната стойност към пазарните цени.

Номинална стойност - лицeвата стойност на ценните книжа, акции, облигации и т.н.

П

Падеж - датата, на която става погасяването на кредит или друго финансово задължение, съгласно условията на сключения договор между финансовата институция и нейния клиент.

Пазарна стойност на ценни книжа - стойност, която се определя от курса на борсата или пазара при закриване на операциите в края на работния ден.

Парична маса - количеството пари, което се намира в обръщение.

Пенсионен фонд - резервирани суми във фонд, инвестиран в ценни книжа и други активи, от които се изплащат пенсиите.

Плаващ лихвен процент - лихвен процент, който се изменя от търсенето и предлагането на пазара на кредити.

Поименни акции -акции, които изискват легитимация с изрично посочване на името на собственика чрез вписване в книгата на акционерите на дружеството.

Покрит кредит - кредит, обезпечаван със залог на стоки, материали или други ценности, които кредитополучателят няма право да продава до издължаването на кредита и лихвите по него.

Портфейл - обобщаващ термин, използван за изразяване на общата сума на инвестициите, направени от лице или институции.

Поръчителство - договор, при който поръчителят се задължава към кредитора на трета страна да отговаря за изпълнение на поетите от нея задължения.

Посреднически операции -съхраняване, покупко-продажба на ценни книжа, благородни метали, ценности, чуждестранна валута и други.

Потребителски кредити - краткосрочни заеми, предоставяни на населението за закупуване на определени стоки.

Привилегировани акции - акции, които в зависимост от правата по тях дават повече гаранции или права на собствениците, гарантиран или допълнителен дивидент, по-голям дял от ликвидационното имущество и др.

Процентни акции - акции, които дават право на притежателя да получи процент от номиналната стойност на акцията, независимо дали акционерното дружество е реализирало печалба или загуба, както и дивидент, т.е. реализират се два вида права.

Р

Реална лихва - равнище на лихвите, изразено с паричен еквивалент, отразяващ ръста на инфлация в сравнение с минал период.

Рестрикция - ограничаване, съкращаване.

Рефинансиране - сделка, по която кредиторът привлича на кредитния пазар средства, с цел да покрие увеличената си експозиция в резултат на непогасени задължения от лихви или погашения по кредити.

Риск за доходността - рискът на нетния доход за финансовата институция след облагането, който обикновено се отнася до акционерите.

С

Световна банка - Международна банка за възстановяване и развитие, основана през 1944 година в Бретън Уудс с цел да подпомага развитието на страните чрез заеми на правителства или на гарантирани от тях юридически лица.

Сегментиране на пазара - разделяне на финановия пазар на клиентови групи с различни нужди от финансови услуги и изготвяне на дизайн и реклами за всяка една от тези групи клиенти.

 

Т

Такси - определени суми, които се плащат от клиенти за ползваните услуги, улеснения и други.

Тарифа - официално установена система от норми за облагане, заплащане на такси, комисиони, разноски, лихвени проценти, събирани по предлаганите от тях услуги.

Трезор - банково хранилище за съхранение на пари, ценни книжа, благородни метали и други ценности.

Търговски банки - акционерни дружества, основен компонент на финансово - кредитната система. Търговските банки поддържат постоянни контакти със своите клиенти и, акумулирайки техните свободни парични средства, предоставят заеми и широк спектър от финансови услуги.

Търговски регистър - регистър, който се води към окръжните съдилища, където се вписват всички търговци и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона.

Търговско дружество - юридическо лице, което обединява две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.

У

Управление на ликвидността на активите - стратегия за посрещане на нуждите от ликвидност, използвана главно от малки банки, в които ликвидните фондове са вложени в сигурни активи, които при необходимост могат много бързо да се обърнат в парични средства.

Управление на пасивите - възможностите незабавно да се осигурят парични ресурси за покриване на исканията, предявени към банката.

Ф

Фиксинг - определения от Централната банка курс за деня на лева към чуждестранни валути, така наречения базисен курс.

Фиксиран лихвен процент - договорен твърд лихвен процент между финансовата институция и клиент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или други условия, т.е. непроменящ своята стойност за времето на ползване на кредита.

Финансиране - осигуряване на парични средства за потребление или инвестиции за различен период от време и под различна форма.

Финансова година - Финансова година - отчетната година за финансовите резултати на финансовите институции.

Фискална политика - промените в правителствените разходи и данъците, които са определени да се събират като средство за постигане на националните икономически цели.

Франчайзинг - предоставяне на интелектуална (индустриална) собственост, в това число ноу - хау, търговска марка, лого и т.н. срещу заплащане (лихви, комисиони).

Х

Хеджиране - начин на намаляване на кредитния риск чрез извършване на срочни сделки така, че съществуващият риск по някоя предварително сключена сделка или налична позиция да бъде избегнат или сведен до минимум срещу заплащане на договорената цена на хеджирането.

Холдингово дружество - акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, с или без да извършва собствена производствена или търговска дейност. Най-малко 25% от капитала на холдинговото дружество трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества.

Ц

Ценни книжа - книжа, които дават на своите собственици правото да получават паричен доход. Те се делят на книжа с определена лихва и книжа с променлив доход. Към първите се отнасят, например облигациите, към вторите – акциите.

Л

Чуждестранни инвестиции - всяко вложение на чуждестранно лице, включително като едноличен търговец или чрез клон, или чрез дружество с чуждестранно участие с повече от 50 % в акции и дялове от търговски дружества; право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти; собственост върху предприятие; облигации, и други ценни книжа; кредит за повече от пет години.

Ю

Юридически лица - организация на хора с установено устройство и обособено имущество, призната по силата на закона за самостоятелен носител на права и задължения, придобиваща ги чрез своите органи за управление. Юридически лица са търговските дружества и сдруженията с нестопанска цел.

Ask a question Задай въпрос