Easy Bonus общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ
 

§1. Навсякъде в текста на тези Общи условия под думата „Заемодател“ следва да се разбира „Изи Асет Мениджмънт“ АД (Дружеството), с ЕИК 131576434, дружество, вписано в регистъра на финансовите институции на БНБ като финансова институция.

§2. Навсякъде в текста на тези Общи условия под думата „Заемател“ следва да се разбира физическо лице, сключило Договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД.

§3. Навсякъде в текста на тези Общи условия под израза „Договор за паричен заем” се разбира единството между сключения от страните индивидуален договор за паричен заем и настоящите Общи условия.

§4.  Настоящите Общи условия са приложими за всички, предлагани от Дружеството финансови услуги, с изключение на услугите, предлагани чрез посредници на Дружеството.
 

Чл.1. В случай, че Заемателят изплати напълно поне един паричен заем, без нито една погасителна вноска по него да е забавена с повече от 10 (десет) календарни дни включително, той получава наградни бонус точки, които има право да използва, при спазване на предвидените в настоящия раздел условия.

Чл.2. (1) Наградните бонус точки се начисляват, както следва:

(а) За всеки напълно изплатен паричен заем, по който има забава за плащане на която и да е от вноските до 3 (три) календарни дни включително, Заемателят получава наградни бонус точки, равни на отпусната заемна сума, умножена по поредността на използвания от Заемателя заем.

(б) За всеки напълно изплатен паричен заем, по който има забава за плащане на която и да е от вноските 4 (четири) или 5 (пет) календарни дни, Заемателят получава 50 % (петдесет процента) от максималния брой наградни бонус точки, които би получил при забава в плащанията до 3 (три) календарни дни.

(в) За всеки напълно изплатен паричен заем, по който има забава за плащане на която и да е от вноските от 6 (шест) до 10 (десет) календарни дни включително, Заемателят получава 20 % (двадесет процента) от максималния брой наградни бонус точки, които би получил при забава в плащанията до 3 (три) календарни дни. 

(г) При забава за плащане, на която и да е от вноските по договор за паричен заем, продължила повече от 10 (десет) календарни дни, Заемателят не получава наградни бонус точки по него.

(2) Наградните бонус точки се начисляват на Заемателя след пълното изплащане на съответния паричен заем и могат да се използват от него при кандидатстването му за следващ заем.

(3) При определяне поредността на съответен договор за паричен заем, като поредни не се броят договори, при които заемът е погасен предсрочно, както и такива, по отношение на които Заемателят е упражнил правото си на отказ, както и договори за заем по продукт „Изи Паралел“ и „Изи Инкредо“.

(4) При изчисляване на наградните бонус точки по текущ договор за паричен заем с поредност надвишаваща 20-ти (двадесети) договор, за целите на изчисляване се приема, че поредността на паричния заем е 20-ти (двадесети).

(5) По договор за паричен заем, по който задълженията на Заемателя са обявявени  за предсрочно  изискуеми, но Заемателят е заплатил пълния им размер или договор за паричен заем, който е рефинансиран със сключването на нов договор за паричен заем,  наградни бонус точки се начисляват за този договор само при кумулативното осъществяване на хипотезата на чл. 1 от тези Общи условия и следните допълнителни условия:

(а) По договор по продукта „Изи Кредит“, Заемателят следва да е заплатил между 42 % и 66 % от дължимата сума и да са падежирали (настъпила дата на плащане на вноска) повече от 42 % от вноските по него, преди датата на обявяване на предсрочната изискуемост, съответно датата на рефинансиране.

(б) По договор по продуктите „ВИП Изи“, „Кредит Служител“ или „Кредит Пенсионер“, Заемателят следва да е заплатил между 50 % и 66 % от дължимата сума и да са падежирали (настъпила дата на плащане на вноска) повече от 50 % от вноските по него, преди датата на обявяване на предсрочната изискуемост, съответно датата на рефинансиране.

(в) По договор по продукта „Изи Месец“, Заемателят следва да е заплатил между 25 % и 66 % от дължимата сума и да са падежирали (настъпила дата на плащане на вноска) повече от 25 % от вноските по него, преди датата на обявяване на предсрочната изискуемост, съответно датата на рефинансиране.

(г) По договор по продукта „Изи Макс“, Заемателят следва да е заплатил между 38 % и 69 % от дължимата сума и да са падежирали (настъпила дата на плащане на вноска) повече от 38 % от вноските по него, преди датата на обявяване на предсрочната изискуемост, съответно датата на рефинансиране.

(д) По сключени договори за паричен заем по продуктите „Изи Кредит“, „ВИП Изи“, „Кредит Служител“, „Кредит Пенсионер“ или „Изи Месец“, Заемателят следва да е заплатил повече от 66 % от дължимата сума  и да са падежирали (настъпила дата на плащане на вноска) повече от 66 % от вноските по него, преди датата на обявяване на предсрочната изискуемост, съответно датата на рефинансиране.

(е) По сключени договори за паричен заем по продукта „Изи Макс“, Заемателят следва да е заплатил повече от 70 % от дължимата сума и да са падежирали (настъпила дата на плащане на вноска) повече от 70 % от вноските по него, преди датата на обявяване на предсрочната изискуемост, съответно датата на рефинансиране.

(6) Броят на наградните бонус точки, които се начисляват по всеки паричен заем по предходната алинея от б. „а” до „г” се определят по начина, описан в ал. 1 до ал. 4, като резултатът се умножава по процента от общо дължимото, който е платен по съответния договор.

(7) Броят на наградните бонус точки, които се начисляват по всеки паричен заем по ал. 5, б. „д” и „е“ се определя по начина, описан в ал. 1 до ал. 4.

(8) Във всички останали случаи, различни от посочените в предходните алинеи, наградни бонус точки не се начисляват.

Чл.3. (1) Условията за начисляване и ползване на наградни бонус точки не се прилагат за текущ договор за паричен заем, в случай че е налице някоя от следните хипотези:

(а) Заемът е предсрочно погасен по смисъла на чл. 32, ал. 1 от ЗПК;

(б) Заемателят е упражнил правото си на отказ от съответния договор за паричен заем по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗПК.

(в) Заемът е по продукт „Изи Паралел“.

(г) Заемът е по продукт „Изи Инкредо“.

(2) При договор за паричен заем със срок на погасяване 8 (осем) седмици,  наградни бонус точки не се начисляват за този договор за паричен заем, но Заемателят има право по същия договор да ползва такива точки, които са начислени по предходни договори за парични заеми.

(3) Условията за начисляване и ползване на наградните бонус точки на ВИП Заемателя по чл. 11 и следващи не се прилагат за текущ договор за паричен заем, в случай че е налице някоя от хипотезите на ал. 1 и ал. 2.

(4) За ползваната от ВИП Заемателя отстъпка по чл. 6, б. „б” се прилага чл. 8 от настоящите Общи условия.

Чл.4. (1) Наградните бонус точки могат да се заменят за подаръци, за отстъпка от оскъпяването по нови заеми, да се прехвърлят за натрупване във ВИП сметка, за включване във ВИП група или да се ползват по други начини, предвидени в настоящите Общи условия.

(2) Заемателят може да получи допълнителни наградни бонус точки, в случай на участие в определени от Заемодателя промоции и/ или програми за насърчаване на определено поведение (продукт, срок на кредита и други), като условията за получаването им се уреждат в правилата на съответната промоция и/или програма.

Чл.5. Заемателят има право да използва натрупаните наградни бонус точки по един или няколко от начините, посочени в чл. 6 по-долу, при условие, че  заяви волята си за това при кандидатстване по телефон за отпускане на паричен заем и/или попълване на съответните полета в предложение за сключване на договор за паричен заем. При неизпълнение на посочените тук кумулативни условия, наградните бонус точки не могат да бъдат използвани.

Чл.6. (1) Заемателят има право да използва начислените му наградни бонус точки по един или няколко от следните начини:

(а) Подарък - в съответното поле на предложението за сключване на договор за паричен заем или чрез изрично изявление при кандидатстване по телефона за отпускане на паричен заем, Заемателят указва желанието си да получи подаръка срещу своите бонус точки чрез записване/посочване на съответния код на подаръка. Информация за различните подаръци и стойността им в наградни бонус точки ще е налична на официалната електронна страница на Заемодателя (www.easycredit.bg) и/ или на издадени брошури, и/или друг информационен носител. Кодът на всяка една от възможните подаръци се изписва винаги с цифри.

(б) Отстъпка – в съответното поле  на предложението за сключване на договор за паричен заем или чрез изрично изявление при кандидатстване по телефона за отпускане на паричен заем, Заемателят указва броя наградни бонус точки, които желае да бъдат заменени срещу парична отстъпка от оскъпяването по съответния паричен заем. За изчисляване на отстъпката, цената на 100 (сто) бонус точки е равна на 1 (един) лев. Отстъпката се приспада от оскъпяването, включено в първата и/ или следващите дължими погасителни вноски, в зависимост от стойността на наградните бонус точки и размера на оскъпяването. Стойността на наградните бонус точки, която може да бъде използвана по текущия паричен заем, не може да надхвърля 65 % (шестдесет и пет процента) от общия размер на оскъпяването (включващо сумата, която трябва да заплати Заемателя извън главницата) по същия заем. Конкретният размер на отстъпката във всеки отделен случай, се отразява в погасителния план към него.

(в) За прехвърляне с цел натрупване във ВИП сметка съгласно чл. 11;

(г) За прехвърляне с цел включване във ВИП група и ползване на преференциални условия по нарочно създаден ВИП продукт съгласно чл. 11 и следващите от настоящите Общи условия.

(д) Друго – участие в организирани от Заемодателя томболи и/ или други подобни инициативи.

(2) ВИП Заемателят може да използва натрупаните в условията на чл. 11 и следващите членове, наградни бонус точки съобразно възможностите, регламентирани в ал. 1, б. „а“, „б“ и „д“.

Чл.7. Ако е изминала повече от 1 (една) година от пълното изплащане на последния отпуснат на Заемателя паричен заем, без същият да е сключил със Заемодателя нов договор за паричен заем, той губи натрупаните до изтичането на тази 1 (една) година наградни бонус точки и натрупването на наградните бонус точки започва от начало.

Чл.8. В случаите, когато по текущ договор за паричен заем, Заемателят е заявил желанието си да ползва отстъпка, а в последствие е погасил изцяло задълженията си по договора за паричен заем, преди настъпване на техния падеж, в съответствие с чл. 3, ал. 1, б. ”а” заявената от Заемателя отстъпка не се прилага и той запазва натрупаните до момента наградни бонус точки.

Чл.9. (1) Заемодателят се задължава да осигури на Заемателя възможност за проверка на натрупаните бонус точки, както следва:

(а) Чрез официалната електронната страница на Заемодателя. За извършване на проверката е необходима предварителна регистрация в секцията за клиенти - http://www.easycredit.bg/Login;

(б) С обаждане на телефон 0700 18 100, като стойността на разговора е в съответствие с абонаментния план на Заемателя;

(в) С изпращане на СМС на номер 0882 007 555 със съдържание „BONUS“, интервал и единен граждански номер (ЕГН) на Заемателя, а за проверка на натрупани точки по ВИП сметка: СМС със съдържание „VIP”, интервал и ЕГН. Стойността на СМС-а е в съответствие с абонаментния план на Заемателя.

(2) При грешно изпратен единен граждански номер (ЕГН), Заемодателят не връща обратен СМС за броя натрупани бонус точки.

(3) В рамките на 24 (двадесет и четири) часа от един мобилен телефонен номер може да се прави само една проверка по ал. 1, б. „в“.

Чл.10. В случаите на допусната техническа грешка от Заемателя при попълване на предложението за сключване на договор за паричен заем или грешка при изразяване на желание при кандидатстване по телефон за отпускане на паричен заем относно  използване на натрупаните наградни бонус точки, се прилагат следните условия:

(а) При посочване на неправилен брой точки за ползване на отстъпки, надвишаващ реално натрупаните от Заемателя, Заемодателят усвоява реално натрупаните, а не посочените от него.

(б) При посочване от Заемателя при кандидатстване по телефон за отпускане на заем или в няколко полета в предложението на различен брой наградни бонус точки, надвишаващи реално натрупаните от Заемателя, приоритетът на изпълнение на заявените за използване наградни бонус точки е следният: 1. Подарък; 2. Отстъпка, 3. Прехвърляне във ВИП сметка („VIP”) и 4. Друго;

(в) При грешно попълнен код в поле „Подарък“ на предложението за сключване на договора за паричен заем или грешно посочен код при кандидатстване по телефон, Заемателят не получава съответната подарък. Натрупаните наградни бонус точки остават по електронната сметка на Заемателя, поддържана от Заемодателя, за използване при следващ паричен заем.

Чл.11. Прехвърляне на точки в електронна ВИП сметка:

1. Заемодателят се задължава да създаде и поддържа електронна ВИП сметка на всеки Заемател, сключил договор за паричен заем, в която последният ще има право да  натрупва наградни бонус точки с цел включване във ВИП група.

2. За натрупване на наградни бонус точки в електронната ВИП сметка, Заемателят следва изрично да заяви желанието си за това, като попълни поле „VIP” oт предложението за сключване на договор за паричен заем, където посочва броя точки, който иска да бъдат прехвърлени в сметката или изявява желанието си за прехвърляне на определен брой точки във ВИП сметка при кандидатстване по телефон за отпускане на паричен заем.

3. Заемодателят прехвърля автоматично в електронната ВИП сметка заявените от Заемателя точки след сключването на договора за паричен заем.

4. Заемодателят не може да има повече от 20 000 (двадесет хиляди) наградни бонус точки в своята ВИП сметка. Ако при попълване на предложението за сключване на договор за паричен заем или при кандидатстване по телефон за отпускане на паричен заем, той заяви за натрупване повече от необходимите за достигане на максимума, остатъкът от тях остава като неизползвана наличност.

5. До достигането на 20 000 (двадесет хиляди) броя, натрупаните в електронната ВИП сметка наградни бонус точки не могат да се ползват за други цели, освен за постигане на условието по чл. 13, ал. 1, т. 1.

Чл.12. (1) При достигане на определени нива на натрупаните наградни бонус точки във ВИП сметката му, съгласно чл. 11, Заемателят получава допълнителен брой наградни бонус точки, както следва:

1. при натрупани 5 000 (пет хиляди) броя - получава допълнително 300 (триста) броя наградни бонус точки;

2. при натрупани 10 000 (десет хиляди) броя - получава допълнително 600 (шестстотин) броя наградни бонус точки;

3. при натрупани 15 000 (петнадесет хиляди) броя - получава допълнително още 1 000 (хиляда) броя наградни бонус точки.

(2) Ако достигането на отделните нива по т. 2 и т. 3 на ал. 1 се осъществява с еднократно прехвърляне на точки съгласно чл. 6, букви „в” или „г”, Заемателят получава само допълнителните бонус точки, които са предвидени за достигнатото ниво, но не и за предходните нива.

(3) Начисляването на посочените в ал. 1 допълнителен брой наградни бонус се извършва автоматично от Заемодателя, след като бъде погасен заемът, при който в предложението за сключване на договор за паричен заем или при кандидатстване по телефон за отпускане на паричен заем е заявен за използване такъв брой бонус точки, с който е достигнато съответното ниво.

(4) ВИП Заемателят може да получи допълнителни наградни бонус точки и в случай на участие в определени от Заемодателя промоции и/или програми за насърчаване на определено поведение (продукт, срок на кредита и други), като условията за получаването им се уреждат в правилата на съответната промоция и/или програма.

(5) Не се начисляват допълнителни бонус точки в случаите, когато към момента на заявяване, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 изр. 1-во, за включване във ВИП групата, ВИП сметката на Заемателя е била празна, както и при наличие на хипотезите по чл. 3 за текущ паричен заем.

Чл.13. (1) Заемател се включва във ВИП групата, когато са налице следните кумулативни условия:

1. Към момента на сключване на договора за паричен заем Заемателят има натрупани по своята ВИП сметка 20 000 (двадесет хиляди) наградни бонус точки или към същия момент е превел 20 000 (двадесет хиляди) наградни бонус точки по тази сметка.

2. Заемателят е поставил „отметка“ за съгласие в поле  „Включване във VIP” на предложението за сключване на договор за паричен заем или е изразил изрично желанието си за това при кандидатстване по телефон за отпускане на паричен заем. По този начин Заемателят заявява желанието си, натрупаните в неговата ВИП сметка или току що прехвърлени 20 000 бонус точки да бъдат целево предназначени и използвани за включването му във ВИП групата.

(2) При неизпълнение на което и да било от посочените в ал. 1 кумулативни условия, Заемателят не се включва във ВИП групата.

Чл.14. (1) Заемател, включен във ВИП групата (наричан за краткост „ВИП Заемател“) има право да ползва нарочно създаден за тази група ВИП продукт – „ВИП Изи“ („VIP Easy”).

(2) ВИП продуктът може да бъде ползван единствено и само от Заемател, включен във ВИП групата.

(3) ВИП продуктът, предоставя възможност на ВИП Заемателя да се възползва от по-ниско оскъпяване по паричния заем.

(4) ВИП Заемателят има право да ползва и всички останали продукти на Заемодателя (Изи Кредит, Кредит Пенсионер, Изи Месец и Изи Макс) при условията, при които се предлагат, като има правата и по чл. 6. В този случай Заемателят следва да посочи продукта, който желае да ползва, в графа „Основни параметри на желания от Заемателя заем“, поле „От продукта“ на предложението за сключване на договора за паричен заем или да заяви желанието си при кандидатстване по телефон за отпускане на паричен заем .

Чл.15. Ако Заемател е посочил в предложението за сключване на договор за паричен заем или при кандидатстване по телефон за отпускане на паричен заем по погрешка, че желае да ползва ВИП продукт, без да е член на ВИП групата, предложението му се отхвърля.

Чл. 16. Всеки ВИП Заемател, който изплати паричен заем, включително и по ВИП продукта, без нито една погасителна вноска по него да е забавена с повече от 10 (десет) календарни дни включително, получава наградни бонус точки.

Чл.17. (1) Наградните бонус точки за ВИП Заемател се начисляват, както следва:

1. За всеки напълно изплатен паричен заем, по който има забава за плащане на която и да е от вноските до 3 (три) календарни дни включително, Заемателят получава наградни бонус точки, равни на отпусната заемна сума.

2. За всеки напълно изплатен паричен заем, по който има забава за плащане на която и да е от вноските 4 (четири) или 5 (пет) календарни дни, Заемателят получава 50 % (петдесет процента) от максималния брой наградни бонус точки, които би получил при забава в плащанията до 3 (три) календарни дни.

3. За всеки напълно изплатен паричен заем, по който има забава за плащане на която и да е от вноските от 6 (шест) до 10 (десет) календарни дни включително, Заемателят получава 20 % (двадесет процента) от максималния брой наградни бонус точки, които би получил при забава в плащанията до 3 (три) календарни дни.

4. При забава за плащане, на която и да е от вноските по договор за паричен заем, продължила повече от 10 (десет) календарни дни, ВИП Заемателят не получава наградни бонус точки по него.

(2) Начисляването на бонус точки съобразно условията на ал. 1, се прилага и в случаите, когато ВИП Заемател използва и останалите продукти, предлагани от Заемодателя - „Изи Кредит”, „Кредит Пенсионер”„Изи Месец” и „Изи Макс“, съгласно чл. 14, ал. 4.

Чл.18. (1) Ако е изминала повече от 1 (една) година от пълното изплащане на последния отпуснат на ВИП Заемателя паричен заем, без същият да е сключил със Заемодателя нов договор за паричен заем, той губи членството си във ВИП групата.

(2) ВИП Заемателят губи членство също и в случаите, когато е в забава за плащане на която и да е от вноските си с повече от 20 (двадесет) календарни дни.

(3) При загуба на членство във ВИП групата съгласно ал. 1 или 2, Заемателят губи правата си като ВИП Заемател, регламентирани в настоящия раздел.

(4) По всяко време ВИП Заемателят има право да се откаже от членство във ВИП групата, като подаде до Заемодателя писмено заявление за това. Заявлението се подава до адреса на управление на Заемодателя, който след получаване на документа, незабавно изключва Заемателя от ВИП групата.

(5) Във всеки един последващ момент Заемателят има право да заяви отново при изпълнение на условията, посочени в този раздел, включване във ВИП групата.

Настоящите Общи условия са утвърдени от Изпълнителните директори на Дружеството.

Ask a question Задай въпрос