ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОС

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ
„Ползвай с ,,А1 Клуб‘‘ възможност за отстъпка 30 лв. от договорна лихва по нов кредит‘‘
провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД
в периода от 05.08.2020 г. – 04.01.2021 г.


С оглед на това, че :

„ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД е партньор на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК:131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Кукуш" №1 (наричан тук накратко ,,А1‘‘) по Програма ,,A1 Клуб‘‘ ( наричана тук накратко ,,Програмата‘‘), организирана и изпълнявана от А1, съгласно приложимите ,,Правила за участие и използване на А1 Клуб,, на ,,А1 България‘‘ ЕАД, публикувани на адрес: https://www.a1.bg/a1club. Като партньор „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД има желанието да сътрудничи с A1 за предоставяне на възможност на участниците в Програмата, които са физически лица и притежават валиден A1 Клуб номер, да използват отстъпка по кредит, се прилагат настоящите общи условия в отношенията между „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и Участниците в Програмата ,,А1 Клуб‘‘, съдържащи правила за участие и използване на възможността за отстъпка в размер на 30 (тридесет) лева от договорна лихва по договор за паричен заем, сключен с „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, в качеството му на Заемодател, и уреждат взаимоотношенията, които възникват по повод на кампанията:

Чл. 1. Организатор и Общи условия на кампанията
(1) Кампанията ,,Ползвай с ,,А1 Клуб‘‘ възможност за отстъпка 30 (тридесет) лева от договорна лихва по нов кредит‘‘ (наричана тук накратко „Кампанията”) се организира и провежда от „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията и ЮЛНЦ с ЕИК 131576434 и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40 – 46, тел. за връзка 0700 18 100, уебсайт www.easycredit.bg (наричано по-долу за краткост „Организатор“ или „Дружество“).
(2) Всички участници в Kампанията приемат и са обвързани да спазват условията и клаузите на настоящите Общи условия на Кампанията.
(3) Общите условия са налични във всички регионални офиси на Организатора, както и на адрес: https://www.easycredit.bg/a1-obshti-usloviya
(4) Организаторът си запазва правото да изменя настоящите Общи условия, като  изменението ще бъде своевременно публикувано.
(5) Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Кампанията, съгласно настоящите Общи условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

Чл. 2. Териториален обхват и продължителност на провеждане на Кампанията
(1) Кампанията се провежда на територията на Република България.
(2)  Кампанията се провежда съгласно настоящите Общи условия, като започва на 05.08.2020г. и ще продължи до 04.01.2021 г. – включително.

Чл. 3. Право на участие
(1) Право на участие в Кампанията има всяко лице, което отговаря едновременно на следните условия, а именно:
- е пълнолетно дееспособно физическо лице,  участник в Програмата ,,А1 Клуб‘‘ на А1, и отговарящо на условията и,
- притежава валиден ,,A1 Клуб номер“,
- получило е кратко текстово съобщение ( наричано по-долу ,,SMS’’) от А1, за провежданата Кампания на Организатора, в което е посочен промокод ( наричан по-долу ,,SMS промокод‘‘), с който може да ползва отстъпка, съгласно настоящите общи условия, както и периодът на валидност на предложението за участие в Кампанията и хипервръзка (линк) към оферта към него ( наричана по-доу ,,Приложимата оферта‘‘).
Лицето, придобило право участие в Кампанията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.
(2) Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие, съгласно настоящите общи условия, ще може да се възползва от условията на Кампанията, е този посочен в получения от него SMS, като приложимият за него период за ползване на възможността за отстъпка по Кампанията е посочен и в Приложимата оферта. В случай на несъответствие в периода, посочен в SMS-а и този посочен в приложимата оферта, предимство има периода посочен в SMS-а. Крайната дата на периода, посочен в SMS-а и приложимата оферта, е последният ден, в който потребител/участник получил SMS може да се възползва от условията на Кампанията и е обвързващ за Дружеството.
(3)Получаването на SMS, не обвързва по никакъв начин участниците в Програмата ,,А1 Клуб‘‘ без те да заявят изрично желание да ползват отстъпка по Кампанията и без да кандидатстват за кредит от ,,Изи Асет Мениджмънт‘‘ АД;
(4) Вслучай, че всички условия на Кампанията са изпълнени, Участникът ще може да кандидатства за кредитен продукт, предлаган от Изи Асет Мениджмънт АД, следвайки съответните стъпки за кандидатстване за потребителски кредит. С цел изпълнение на изискванията за идентификация на кредитополучателите, Организаторът има право да изисква допълнителни документи и/или информация, както и има право да не одобри отпускането на кредит.

Чл. 4.  Процедура на кампанията
(1)    При условие, че Участникът желае да ползва възможността за отстъпка, следва да  сключи, в качеството си на Заемател, договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД, като Заемодател, в периода, посочен в получения от него SMS-а, както и съдържащ се в приложимата оферта, включително и в същия период да усвои заема. Преди сключване на договор за паричен заем се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, а именно посочване на ,,А1 клуб номер‘‘ и SMS промокод, както и изискуемата от Организатора информация за заявяване на кредита, а по възможност и показване на получения SMS от А1, съдържащ SMS промокода. При изпълнение от участника на посочените в предходното изречение действия, същият придобива право за възможност за отстъпка.
(2)    Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в кампанията, трябва да е за кредитни продукти, предлагани от Дружеството, за суми в размер равен или над 500 (петстотин) лева и срок на заема равен или над 21 седмици при продукти със седмични вноски, 11 двуседмичия (22 седмици) при продукти с двуседмични вноски и 5 месеца при продукти със месечни вноски. Продуктите ,,Staff‘‘ и ,,Staff Premium‘‘ не участват в Кампанията и по тях не може да бъде използвана отстъпката. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронната страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричния заем се посочват в сключения, между Заемателя /Участника/ и Заемодателя/Дружеството/, Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).
(3)    Всеки Участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.
(4)    Дружеството, в качеството си на Заемодател по договора за паричен заем, сключен с Участника, в качеството му на Заемател, изисква обезпечаване на предоставения кредит. Заемателят има избор, в срок до три дни, считано от датата на сключване на договора за заем, да предостави едно от следните обезпечения:
1. Две физически лица - Поръчители, всяко от които да отговаря на следните изисквания: да представи служебна бележка от работодател за размер на трудово възнаграждение; нетния размер на осигурителния му доход да е в размер над 1000 лв.; да работи по безсрочен трудов договор; да не е заемател или поръчител по друг договор за паричен заем, сключен с „Изи Асет Мениджмънт“ АД; да няма неплатени осигуровки за последните две години; да няма задължения към други банкови и финансови институции или ако има - кредитната му история в ЦКР към БНБ една година назад да е със статус не по-лош от „Редовен“; Поръчителят подписва договор за поръчителство.
2. Банкова гаранция с бенефициер - Заемодателя, за сумата по  Договора, със срок на валидност – 30 дни след крайния срок за плащане на задълженията по договора.
3. Одобрено от Заемодателя Дружество – поръчител, което предоставя гаранционни сделки.
В случай че Заемателят избере обезпечаване чрез предоставяне на поръчителство на физически лица или банкова гаранция, съответните разходи към лицата или банката са спрямо индивидуалните му уговорки с тях. А ако избере обезпечението  по договора да бъде юридическо лице - поръчител, възнаграждението за предоставеното поръчителство по конкретен договор за паричен заем се уговаря между Поръчителя и Заемателя в договор между тях. Дължимото възнагражение към Поръчителя, по сключен и влязъл в сила договор за предоставяне на поръчителство, не се влияе или засяга по какъвто и да е начин от условията на Кампанията. Други разходи и такси по кредита, в случай че такива се дължат, са съгласно приложимата Тарифа на Дружеството, обявена на сайта му на адрес: https://www.easycredit.bg/assets/uploads/new-blanka-tarifared_eam-04-08-2020.pdf, като същите не са обхванати от условията на Кампанията.

Чл. 5. Отстъпки и условия
(1). За да може даден Участник да получи отстъпка в размер на 30 (тридесет) лева от договорната лихва по договора за паричен заем, трябва да е спазил правилата за участие, описани в настоящите Общи условия, както и да сключи в качеството си на Заемател с Организатора, в качеството му на Заемодател, договор за паричен заем в периода, посочен в получения от него SMS-а, както и съдържащ се в приложимата оферта, включително и в същият период да усвои заема и договорът остане валиден за посочения в него срок.
(2) Отстъпката, която ще бъде получена в резултат на Кампанията, се прави от Организатора от общата договорна лихва по договора, като се изчислява по един от следните начини:
- Еднократно от първата вноска по кредита, в случай че същата е в размер над 30 (тридесет) лева
или
- Ако първата вноска е в размер под 30 (тридесет) лева, по втората и по следващите вноски по кредита, до кумулиране на отстъпка в общ размер на 30 (тридесет) лева;
 (3) Всеки участник може да използва отстъпката само еднократно и само по един договор за паричен заем, сключен в периода, посочен в получения от него SMS-а, както и съдържащ се в приложимата оферта, като няма възможност да прехвърли отстъпката и/или да я използва ( цялостно или частично) по друг договор за кредит.
(4) Отстъпката по настоящата Кампания не се комбинира с други отстъпки, предлагани от Организатора.
(5) Представителен пример на механизма на отстъпката:
Ако Участник избере продукта ,,Изи Кредит‘‘, за сума от 600 лв., със срок на погасяване 21 седмични вноски и е спазил правилата за участие, описани в настоящите Общи условия, както и сключи, в качеството си на Заемател, с Организатора, в качеството му на Заемодател, договор за паричен заем в периода, посочен в получения от него SMS-а, както и съдържащ се в приложимата оферта, посочвайки SMS промокода, като в същия период усвои заема и договорът остане валиден за посочения в него срок, общата сума (главница и лихва) по договора ще бъде в размер на 622,05 лв., вместо 652,05 лв. Като първата вноска ще бъде в размер на 1,05 лв, а останалите в размер на 31,05 лв  (при отстъпка: Фиксиран годишен лихвен процент –17,15%, Годишен процент на разходите – 17,90%), а без отстъпка: Фиксиран годишен лихвен процент – 40%, Годишен процент на разходите – 49,10%).
Дружеството, в качеството си на Заемодател,  изисква обезпечаване на кредита, като Заемателят има избор да предостави едно от обезпеченията, посочени в чл. 4 ал. 4 от настоящите условия. Ако Заемателят обезпечи заема, чрез предоставяне на юридическо лице - поръчител, възнаграждението за предоставеното поръчителство, по посочения кредит в примера, е в общ размер на 313.95 лв., което се плаща разсрочено по 14.95 лв. с вноските. Други разходи и такси по кредита, в случай че такива се дължат, са съгласно приложимата Тарифа на Дружеството, обявена на сайта му.
Посоченият тук пример е само с информативна цел и не обвързава Дружеството, в качеството му на заемодател, относно индивидуално уговорените договорни клаузи с всеки Заемател. Размерът на главницата,  лихата, вноските и периода, както и ГПР и ГЛП,  зависи от индивидуално избрания продукт и  индивидуалните клаузи на договора за паричен заем.
В примера по-горе  посочените стойности на годишен процент на разходите и общата сума, дължима от потребителя, са изчислени към момента на сключване на договора за кредит, като са взети предвид следните допускания: договорът ще е валиден за посочения в него срок и всяка от страните ще изпълни точно и в срок задълженията си. В посочената обща сума не са включени разходи, такси, суми за осигуряване на обезпечение и/или други, в случай че такива се начислят и/или дължат.

Чл. 6. Загубване на право на отстъпка и участие в кампанията
(1)    Участникът отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Кампанията (в т.ч. да търси за плащане сумите, които са обхванати от отстъпката по Кампанията) при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи отстъпка.
(2) Участник, който е упражнил правото си на отказ от договора за паричен заем, съгласно чл. 26 от Закона за потребителския кредит, губи правото си да получи отстъпката.
(3) Участник, който е упражнил правото си на предсрочно погасяване на кредит по договора, съгласно чл. 32 от Закона за потребителския кредит, губи правото си да получи отстъпката.

Чл. 7. Публичност на Кампанията
(1)    Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.

Чл. 8. Лични данни
(1). Кампанията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Кампанията и предоставянето на отстъпката е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична на адрес www.easycredit.bg. Всеки Участник може да се свърже с длъжностното лице по защита на данните на организатора на тел. 0700 18 100 или на имейл dpo@easycredit.bg.

Чл. 9. Прекратяване на кампанията
 (1) Кампанията може да се прекрати преди крайния срок за провеждането й, при наличието на форсмажорно или друго обстоятелство, което прави провеждането й невъзможно за Организатора, по причини независещи от волята му.
 (2) Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време и извън горепосочените условия.
(3) При наличие на обстоятелствата, разгледани в предходните алинеи, Организаторът не носи отговорност за възстановяване на суми или плащание на каквито и да било суми към Участниците или трети лица (като обезщетение или на друго основание), свързани с Кампанията.

Чл. 10. Отговорност
(1) Участник или трето лице, няма право да претендира от Организатора изплащане на паричната равностойност на отстъпката и/или разликата между възможната и използваната отстъпка по кредит..
(2) Организаторът няма задължение да предостави остъпка на Участник, който не отговаря на условията за допустимост, описани в настоящите Общи условия, както и ако за използване на възможността за отстъпката е използвана невярна или подвеждаща информация. Такова действие ще доведе до отговорност за недобросъвестния Участник за причинените вреди на Организатора.
(3) Организаторът не носи отговорност, в случай че условията и правилата по Пограмата, които уреждат взаимоотношенията между А1 и участниците в Програмата, противоречат на уговореното в настоящите общи условия. В случай възникване на противоречие по предходното изречение, посоченото в настоящите условия има предимство в отношенията между Организатора и Участниците.
(4) Организаторът не носи отговорност за каквито и да било промени в отношенията между А1 и участниците в Програмата и/или в условията й, както и в промени в политики или в правила на А1.

Чл. 11. Съдебни спорове и приложимо законодателство
(1)    Всички възможни съдебни спорове, които могат да възникнат между Организатора и Участниците се разрешават чрез преговори в дух на добронамереност; или,
(2)    ако извънсъдебно разрешаване на споровете не е възможно, споровете ще бъдат разрешавани от компетентния съд.
(3)Тези Общи условия са съобразени с изискванията на  българското законодателство.

Чл. 12. Заключителни разпоредби
(1) Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно чл. 7 ,,Публичност на Кампанията‘‘
(2). Всеки участник в кампанията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителните директори на Дружеството.