ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОС

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ

„Вземи  кредит от Изи Кредит,  като член на ,,А1 Клуб‘‘ и с промокод А1/КП,  и участваш в томбола за 1 от 18 конвекторни печки ‘‘

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода от 06.01.2021 г. – 31.01.2021 г.

С оглед на това, че :

„ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД е партньор на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК:131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Кукуш" №1 (наричан тук накратко ,,А1‘‘) по Програма ,,A1 Клуб‘‘ ( наричана тук накратко ,,Програмата‘‘), организирана и изпълнявана от А1, съгласно приложимите ,,Правила за участие и използване на А1 Клуб,, на ,,А1 България‘‘ ЕАД, публикувани на адрес: https://www.a1.bg/a1club. Като партньор „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД има желанието да сътрудничи с A1 за предоставяне на възможност на участниците в Програмата, които са физически лица и притежават валиден A1 Клуб номер, да спечелят една от единадесет конвекторни печки, предоставени от Изи Асет Мениджмънт АД (Изи Кредит),

се прилагат настоящите общи условия в отношенията между „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и Участниците в Програмата ,,А1 Клуб‘‘, съдържащи правила за участие в томбола за 1 (един) брой конвекторна печка при сключен и усвоен паричен заем в периода от 06.01 до 31.01.2021г., с „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, в качеството му на Заемодател, и уреждат взаимоотношенията, които възникват по повод на кампанията:

Чл. 1. Организатор и Общи условия на кампанията

(1) Кампанията „Вземи  кредит от Изи Кредит,  като член на ,,А1 Клуб‘‘ и с промокод,  и участваш в томбола за 1 от 18 конвекторни печки‘‘ (наричана тук накратко „Кампанията”) се организира и провежда от „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията и ЮЛНЦ с ЕИК 131576434 и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40 – 46, тел. за връзка 0700 18 100, уебсайт www.easycredit.bg (наричано по-долу за краткост „Организатор“ или „Дружество“).

(2) Всички участници в Kампанията приемат и са обвързани да спазват условията и клаузите на настоящите Общи условия на Кампанията.

(3) Общите условия са налични във всички регионални офиси на Организатора, както и на адрес: https://www.easycredit.bg/a1-obshti-usloviya

(4) Организаторът си запазва правото да изменя настоящите Общи условия, като  изменението ще бъде своевременно публикувано.

(5) Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Кампанията, съгласно настоящите Общи условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

Чл. 2. Териториален обхват и продължителност на провеждане на Кампанията

(1)  Кампанията се провежда на територията на Република България.

(2)  Кампанията се провежда съгласно настоящите Общи условия, като периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от  промоционалното предложение по Кампанията,  започва на 06.01.2021г. и продължава до 31.01.2021г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно настоящите условия.

(3)  С участието си в Кампанията, всеки участник има възможността да спечели един брой от наградата, съгласно чл. 5 от настоящите Общи условия.

Чл. 3. Право на участие

(1) Право на участие в Кампанията има всяко лице, което е пълнолетно дееспособно физическо лице,  участник в Програмата ,,А1 Клуб‘‘ на А1 и отговарящо на условията и, притежаващо валиден ,,A1 Клуб номер“ и което  знае промокод. Под ,,промокод‘‘ следва да се разбира валиден код, определен предварително от А1 и Организатора, даващ право за възможност за участие в Кампанията, съгласно настоящите Общи условия и който:

  • е посочен в кратко текстово съобщение от А1 Клуб, получен от Участника и отнасящо се за провежданата Кампания на Организатора (наричано за краткост ,,SMS’’)

и/или

  • е изрично посочен като такъв код в приложимата оферта за Кампанията, качена на сайта на А1, достъпна за Участниците в Програмата ,,А1 Клуб‘‘.

Валидността на кода съвпада с периода, изрично посочен за валидност на предложението по приложимата оферта и в SMS-а. Приложимата за Кампанията оферта e достъпна в сайта на А1 чрез линка, изрично посочен в SMS-a.

Лицето, придобило право участие в Кампанията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

(2) Участникът следва да е  получил SMS за провежданата Кампания на Организатора, в който е посочен промокода и хипервръзка (линк) към приложимата оферта за Кампанията или Участникът да се е запознал с приложимата за Кампанията оферта, съдържаща промокода.  

(3) Получаването на SMS, както и участието  в Програмата ,,А1 Клуб‘‘, не обвързва по никакъв начин участниците без те да заявят изрично желание да участват в Кампанията и без да кандидатстват за кредит от ,,Изи Асет Мениджмънт‘‘ АД;

(4) В случай, че всички условия на Кампанията са изпълнени, Участникът ще може да кандидатства за кредитен продукт, предлаган от Изи Асет Мениджмънт АД, следвайки съответните стъпки за кандидатстване за потребителски кредит. С цел изпълнение на изискванията за идентификация на кредитополучателите, Организаторът има право да изисква допълнителни документи и/или информация, както и има право да не одобри отпускането на кредит.

Чл. 4.  Процедура на кампанията

  1. При условие, че Участникът желае да ползва възможността за участие в томболата, респективно в Кампанията, следва дасключи, в качеството си на Заемател, договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД, като Заемодател, в периода от 06.01.2021 г. до 31.01.2021 г. – включително , както и в същия период да усвои заема. Преди сключване на договор за паричен заем се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, а именно посочване на ,,А1 клуб номер‘‘ и промокода или показване на получения SMS от А1 клуб и посочване промокода, както и изискуемата от Организатора информация за заявяване на кредита. При изпълнение от участника на посочените в предходното изречение действия, същият придобива право за възможност за участие в томболата.
  2. Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Кампанията, трябва да е за кредитни продукти, предлагани от Дружеството. Продуктите ,,Staff‘‘ и ,,Staff Premium‘‘ не участват в Кампанията. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронната страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричния заем се посочват в сключения, между Заемателя /Участника/ и Заемодателя/Дружеството/, Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).
  3. Всеки Участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.

Чл. 5. Награди от кампанията.

  1. Наградите, включени в Кампанията, ще бъдат разпределени на случаен принцип посредством теглене, като всеки работен ден в периода от 07.01.2021 г., когато ще бъде първото теглене, до 01.02.2021 г., когато ще бъде последното теглене, на случаен принцип ще бъде изтеглян по 1 /един/ печеливш Участник, който ще печели 1 (един) брой конвекторна печка. Общо ще бъдат изтеглени 18 печеливши участници за целия период на кампанията, в случай че има лица, които отговарят на условията за участие в Кампанията.

(2) В случай че към датата на определеното теглене няма сключени договори за кредит при условията на Кампанията, неразпределените награди ще се прехвърлят за спечелване при следващото теглене.

(3). Наградите от Кампанията са 18 (осемнадесет) броя конвекторни печки.

(4). Всеки участник, отговарящ на настоящите условия, може да получи максимум една от наградите по предходната алинея.

(5). Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата Кампания награди.

(6). Печелившите от тегленията за наградите по чл. 5 ал.1 ще бъдат изтегляни на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат определяни чрез теглене в присъствието на определена от Организатора комисия от трима членове, единият от които юрист, който ще удостовери законосъобразността и спазването на настоящите Общи условия при тегленото. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на същия ден, в който са изтеглени, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. на Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и от фамилията на печелившия, както и номера на договора за паричен заем, сключен между него и Дружеството. Печелившите Участници ще бъдат и допълнително потърсени по телефон от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда.

(7). Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите Участници.

(8). Всеки печеливш от Кампанията ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не потърси до 26.02.2021 г. наградата си, тя остава за Дружеството и той губи правото си да я получи.

(9). Получаването на наградата от печеливш Участник се извършва в съответния офис на Дружеството, от който е изтеглен кредитът, всеки работен ден от 09.30 часа до 18.30 часа в срок до 26.02.2021 г. Ако Участникът не се яви да получи наградата си от съответния офис на Организатора в посочения срок, той губи правото си да получи наградата на по-късен етап. Ако печеливш участник от тегленето е сключил договор за паричен заем в периода на промоцията в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД, предоставящи услугите на Дружеството, ще бъде допълнително потърсен от представител на Организатора, за да му бъде съобщено, че печели награда и да бъде информиран от кой регионален офис на Организатора може да я получи като всякакви разходи, свързани с получаването, са за сметка на печелившия.

(10). Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

(11). Фактическото предаване на наградата по чл. 5 от настоящите Общи условия на съответния печеливш Участник се извършва посредством приемо-предавателен протокол.

Чл. 6. Загубване на право на участие в кампанията

  1. Участникът отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Кампанията при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

(2) Участник, който е упражнил правото си на отказ от договора за паричен заем, съгласно чл. 26 от Закона за потребителския кредит, губи правото си да участва в последващи тегления, които се състоят след датата на извършване на отказа.

Чл. 7. Публичност на Кампанията

  1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни и достъпни в срок до 01.02.2021 г. (включително) на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.
  2. Печелившите Участници в Кампанията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

Чл. 8. Лични данни

(1). Кампанията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Кампанията и предоставянето на наградата е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична на адрес www.easycredit.bg. Всеки Участник може да се свърже с длъжностното лице по защита на данните на организатора на тел. 0700 18 100 или на имейл dpo@easycredit.bg.

Чл. 9. Прекратяване на кампанията

 (1) Кампанията може да се прекрати преди крайния срок за провеждането й, при наличието на форсмажорно или друго обстоятелство, което прави провеждането й невъзможно за Организатора, по причини независещи от волята му.

 (2) Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време и извън горепосочените условия.

(3) При наличие на обстоятелствата, разгледани в предходните алинеи, Организаторът не носи отговорност за възстановяване на суми или плащане на каквито и да било суми към Участниците или трети лица (като обезщетение или на друго основание), свързани с Кампанията.

Чл. 10. Отговорност.

(1) Организаторът няма задължение да предостави възможност за участие в томболата на Участник, който не отговаря на условията за допустимост, описани в настоящите Общи условия, както и ако е използвана невярна или подвеждаща информация. Такова действие ще доведе до отговорност за недобросъвестния Участник за причинените вреди на Организатора.

(2) Организаторът не носи отговорност, в случай че условията и правилата по Програмата, които уреждат взаимоотношенията между А1 и участниците в Програмата, противоречат на уговореното в настоящите общи условия. В случай възникване на противоречие по предходното изречение, посоченото в настоящите условия има предимство в отношенията между Организатора и Участниците.

(3) Организаторът не носи отговорност за каквито и да било промени в отношенията между А1 и участниците в Програмата и/или в условията й, както и в промени в политики или в правила на А1.

(4) Участник или трето лице, няма право да претендира от Организатора изплащане на паричната равностойност на наградата.

(5) Дружеството не поема отговорност или задължения за: a./ Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни. б/ Дефекти или неизправност на наградите по чл. 5; в/ всякакви разходи, свързани с получаването/доставянето/ на наградата от печелившия участник, като единствено разходите за доставката на наградата до съответния офис, от който спечелилия следва да я получи, са за сметка на Организатора;

Чл. 11. Съдебни спорове и приложимо законодателство

(1) Всички възможни съдебни спорове, които могат да възникнат между Организатора и Участниците се разрешават чрез преговори в дух на добронамереност; или,

(2) ако извънсъдебно разрешаване на споровете не е възможно, споровете ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

(3)Тези Общи условия са съобразени с изискванията на  българското законодателство.

Чл. 12. Заключителни разпоредби

(1) Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно чл. 7 ,,Публичност на Кампанията‘‘

(2). Всеки участник в кампанията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителните директори на Дружеството.

1Под ,,Участници в Програмата‘‘ за целите на настоящите общи условия се разбира:  Физически лица, които са участници в програмата ,,А1 Клуб‘‘, съгласно приложимите ,,Правила за участие и използване на А1 Клуб,, на ,,А1 България‘‘ ЕАД.

2Под ,,А1 клуб номер‘‘ за целите на настоящите общи условия се разбира: уникален номер, предоставен от А1, съгласно политиките и правилата на ,,А1 България‘‘ ЕАД.