Промоция Изи Кредит Общи Условия

   

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на

Промоционална кампания, “Усети победата с Изи Кредит“, провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода от 14.06.2024 – 15.07.2024 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, с търговска марка „Изи Кредит“, /наричано в настоящите Общи условия още Дружеството, Организатор или Изи Кредит/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителния директор Галин Тодоров.

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Периодът, в който всеки желаещ може да се включи в промоцията започва на 14.06.2024 г. и ще продължи до 15.07.2024 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно настоящите общи условия. Датата 15.07.2024 г. е последният ден, в който желаещите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Промоцията, всеки участник има възможността да спечели наградата, съгласно т. 12 от настоящите Общи условия.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което желае да се включи с изключение на лицата, посочени по долу в т. 7. Промоцията НЕ Е обвързана с теглене на кредит, ползване на какъвто и да било продукт или услуга, предоставяни от Дружеството. Изтеглилите кредит, както и клиентите на Дружеството автоматично участват в Промоцията, отново без тегленето на кредит да е или да е било необходимо условие  за участие. Всеки желаещ може да заяви желанието си за участие на телефон 0700 18 100 (без допълнително таксуване), както и на  https://www.easycredit.bg/promotsia

7. Нямат право на участие в Промоцията следните категории лица:

 - членове на Съвета на директорите на Дружеството, неговите законни представители, както и техни роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;

-  служители на Дружеството и техни роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;

- изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама и техни роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;

8. При изтегляне на печелившия участник от Промоцията, същият подписва нарочна декларация, че спрямо него не са налице ограниченията за участие, посочени в точка 7. по–горе.

9. С волеизявление за участие в Промоцията и съгласяване с настоящите Общи Условия, лицето се счита за информирано, че инициалите му – първа буква от собствено име и фамилия, ще бъдат публикувани на https://www.easycredit.bg/. Съгласяването с настоящите Общи Условия се счита за конклудентни действия за обработката на посочените по-горе лични данни за целта на провеждането на Промоцията и обявяването на печелившия участник.

10. Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

11. За участие в Промоцията е необходимо еднократно да се заяви желание. Увеличаване на броя заявки за участие от страна на участниците не увеличава възможността за спечелване на наградата.

 

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

12. Осигурените награди са четири и ще могат да бъдат спечелени от четирима участници за периода на промоцията. Наградите са два броя футболни топки и два броя Плейстейшън 4. Наградите ще бъдат определени на случаен принцип посредством теглене на всяка седмица, както следва:

- 24 юни – футболна топка

- 1 юли – Плейстейшън 4

- 8 юли - футболна топка

- 16 юли – Плейстейшън 4

13. Печелившите ще бъдат изтеглени на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат публикувани на същия ден, в който са изтеглени, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. Спечелилите участници ще бъдат и допълнително потърсени по предоставения от него телефон за връзка от представители на Дружеството, за да бъде уведомен за спечелената награда.

14. Всеки от участниците може да спечели само 1 брой от горепосочената награда.

15. Спечелилият участник ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в заявката си за участие в Промоцията. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не се свърже с Дружеството в срок от 30 дни от датата на тегленето на наградата, тя остава за Дружеството, а печелившия Участник губи право да я получи. В този случай наградата се предоставя като възможност в ново теглене между участниците, неспечелили при първото теглене.

16. В случай че спечелилият Участник не се яви на посочените от Дружеството дата, час и място за  предоставяне на наградата или не предостави изискуемите съгласно закона документи, той губи правото си да я получи. В този случай Дружеството провежда ново теглене за определяне на нов печеливш Участник в ден, час и на място, обявени допълнително от Дружеството.

17. Дружеството си запазва правото да отложи или отмени връчването на Наградата при съмнение за наличие или констатиране на обстоятелства, изключващи правото на спечелилия Участник да получи Наградата, до изясняване на обстоятелствата.

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

18. Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни на Интернет страницата на Дружеството на адрес https://www.easycredit.bg/promotsia-izi-kredit-obshti-usloviya, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях.

19. Печелившият Участник в Промоцията може да бъде помолен да участва в промоционални събития, публикации в медиите, както и да бъде фотографиран. Печелившият Участник има правото да откаже, като отказът му няма да доведе до загубване на правото им да получи наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия.

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

20. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившия Участник и предоставянето на наградата е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците.

Администратор на лични данни е „Изи Асет Мениджмънт“ АД. Достъп до данните на участниците ще имат лицата, пряко отговорни за осъществяване на настоящата кампания. Участниците могат, по всяко време, да поискат достъп до, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката на обработваните от Дружеството лични данни, както и имат право на преносимост на данните. По всяко време могат да оттеглят съгласието си за обработването на гореизброените данни. Всички тези права могат да упражнят като подадат молба в писмена форма на адреса на Дружеството: гр. София, п. к. 1324, район Люлин, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, офис 40-46, или във всеки негов офис в страната, или като изпратят e-mail на ел. поща: dpo@easycredit.bg. Дружеството е задължено да отговори на всяко искане в едномесечен срок от получаването му и без да се дължи такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което участниците ще бъдат уведомени до 1 месец от получаване на искането.

Конкретните категории лични данни за целите на промоцията, които дружеството ще обработва са:

-        име и фамилия на участниците;

-        телефонен номер за контакт с тях.

Като за кандидатстване на лендинг формата, кандидатите следва да предоставят име, фамилия и телефонен номер за контакт с тях. Кандидатите, включили се за участие в Промоцията на https://www.easycredit.bg/promotsia ще получат обаждане от страна на  представител на Дружеството на телефонния номер, който са предоставили, с цел потвърждение на успешно направена заявка от тяхна страна за участие в кампанията.

За целите на осъществяване на кампанията, кандидатите, включили се за участие на https://www.easycredit.bg/promotsia ще бъдат потърсени на телефонния номер от представител на Дружеството, за събиране на личните данни, описани по-горе. При посочване, че лицето иска да получава маркетингови съобщения, е възможно да бъде информирано за продукти и услуги, предлагани от Дружеството без задължително да е обвързано с използването им. Включилите се за участие в Промоцията посредством позвъняване от тяхна страна на телефон 0700 18 100 могат да посочат дали желаят да получат маркетингови съобщения. При посочване от тяхна страна, че желаят да получат маркетингови съобщения е възможно да бъдат информирани за продукти и услуги, предлагани от Дружеството, без задължително да са обвързани с използването им.

Допълнително информация относно целите, сроковете на обработване и категориите данни, можете да откриете на https://www.easycredit.bg/pravila-i-usloviya#politika-za-zashtiita-na-lichnite-danni

Всеки Участник може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора на имейл dpo@easycredit.bg.

Дружеството обработва лични данни в изпълнение на европейското и българско законодателство.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

21. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

22. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

23. Всеки участник в Промоцията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.

24. Всяка една промяна на срока за теглене и предоставянето на наградата от настоящата Промоция, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.easycredit.bg, раздел „Новини“.

25. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

26. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.

27. Печелившите участници в настоящата промоция ще получат нетната стойност на наградите си, а Дружеството ще удържи и внесе дължимия данък съгласно ЗДДФЛ.

 

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителните директори на Дружеството.

 

Галин Тодоров

 

 

Ask a question Задай въпрос