ОБЩИ УСЛОВИЯ

на

Промоционална кампания,

„Подарък, който не се побира в чувала!“

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода от 01.11.2021 г. – 31.12.2021 г.

 

 

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, с търговска марка „Изи Кредит“, /наричано в настоящите Общи условия още Дружеството, Организатор или Изи Кредит/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителните директори Галин Тодоров и Ангел Василев Маджиров

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Периодът, в който всеки желаещ може да се включи в промоцията започва на 01.11.2021 г. и ще продължи до 31.12.2021 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 25. 31.12.2021 г. е последният ден, в който желаещите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Промоцията, всеки участник има възможността да спечели един брой от наградата, съгласно т. 12 от настоящите Общи условия.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което желае да се включи с изключение на лицата, посочени по долу в т.7. Промоцията НЕ Е обвързана с теглене на кредит, ползване на какъвто и да било продукт или услуга, предоставяни от Дружеството. Всеки желаещ може да заяви желанието си за участие на телефон 0700 18 100 (без допълнително таксуване), както и на  https://www.easycredit.bg/promotsia

7. Нямат право на участие в Промоцията следните категории лица:

 - членове на Съвета на директорите на Дружеството, неговите законни представители, както и техни роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;

-  служители на Дружеството и техни роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;

- изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама и технини роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;

8. При изтегляне на печелившия участник от Промоцията, същият подписва нарочна декларация, че спрямо него не са лице ограниченията за участие, посочени в точка 7. по – горе.

9. С волеизявление за участие в Промоцията и съгласяване с настоящите Общи Условия, лицето се счита за информирано, че инициалите му – първа буква от собствено име и фамилия, ще бъдат публикувани на https://www.easycredit.bg/ Съгласяването с настоящите Общи Условия се счита за конклудентни действия за обработката на посочените по-горе лични данни за целта на провеждането на Промоцията и обявяването на печелившия участник.

10. Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

11.За участие в Промоцията е необходимо еднократно да се заяви желание. Увеличаване на броя заявки за участие от страна на участниците не увеличава възможността за спечелване на наградата.

 

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

12. Наградата от Промоциятае 1/един/ брой лек автомобил – Dacia Sandero. Наградата ще бъде определена за съответния спечелил участник на случаен принцип посредством теглене на 04.01.2022 г.

13. Печелившият ще бъде изтеглен на произволен (случаен) принцип и името му ще бъде публикувано на същия ден, в който е изтеглен, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. Спечелилият участник ще бъде и допълнително потърсен по предосатвения от него телефон за връзка от представители на Дружеството, за да бъде уведомен за спечелената награда.

14. Всеки от участниците може да спечели само 1 брой от горепосочената награда.

15. Не се допуска замяна от страна на Дружеството на спечеления автомобил с неговата парична равностойност или други заместими вещи.

16. Организаторът не е производител на посочената награда. Спечелилият участник е длъжен да използва спечелената награда, съобразно предназначението й на свой риск и собствена отговорност. Дружеството не носи никаква отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани каквито и да било претенции по повод употребата на спечелената награда.

17. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившия участник.

18. Спечелилият участник ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в заявката си за участие в Промоцията. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не потърси в срок от 30 дни от датата на тегленето наградата си, тя остава за Дружеството, той губи право да я получи, а наградата се предоставя като възможност в ново теглене между участниците, неспечелили при първото теглене.

19. Всички действия по прехвърлянето на собствеността върху спечелената награда се организират от Дружеството, като същото заплаща и всички дължими държавни и нотариални такси по прехвърлянето. Всички действия по регистрацията на новия собственик в КАТ, издаването на нови документи за собственост върху новия автомобил, както и всички други действия по закон след прехвърлянето на собствеността за са сметка на спечелилия участник и се извършват от него.

20. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта.

21. Фактическото предаване на наградата на печелившия участник се извършва посредством приемо-предавателен протокол, ведно със съответните. 

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

22. Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни на Интернет страницата на Дружеството на адрес https://www.easycredit.bg/promotsia-izi-kredit-obshti-usloviya, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях.

23. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития, публикации в медиите и фирмен вестник, с наименование „Изи Таймс“, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

24. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците.

Администратор на лични данни е „Изи Асет Мениджмънт“ АД. Достъп до данните на участниците ще имат лицата, пряко отговорни за осъществяване на настоящата кампания. Участниците могат, по всяко време, да поискат достъп до, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката на обработваните от Дружеството лични данни, както и имат право на преносимост на данните. По всяко време могат да оттегля съгласието си за обработването на гореизброените данни. Всички тези права могат да упражнят като подадат молба в писмена форма на адреса на Дружеството: гр. София, п. к. 1324, район Люлин, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, офис 40-46, или във всеки негов офис в страната, или като изпратят e-mail на ел. поща: dpo@easycredit.bg. Дружеството е задължено да отговори на всяко искане в едномесечен срок от получаването му и без да се дължи такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което участниците ще бъдат уведомени до 1 месец от получаване на искането.

 

 Конкретните категории лични данни за целите на промоцията, които дружеството ще обработва са:

-             три имена на участниците

-             адрес

-             телефон за контакт

като за кандидатстване на лендинг формата, кандидатите следва да предоставят първо две имена и телефон за контакт.

За целите на осъществяване на кампанията, кандидатите ще бъдат потърсени по телефона от Дружеството, за събиране на личните данни, описани по- горе. При посочване, че лицето иска да получава маркетингови съобщения, е възможно да бъде информирано за продукти и услуги, посочвани от Дружеството без задължително да е обвързано с използването им.

Допълнително информация относно целите, сроковете на обработване и категориите данни, можете да откриете на https://www.easycredit.bg/pravila-i-usloviya#politika-za-zashtiita-na-lichnite-danni

Всеки Участник може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора на имейл dpo@easycredit.bg.

Дружеството обработва лични данни в изпълнение на европейското и българско законодателство.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

25. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

26. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

27. Всеки участник в Промоцията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.

28. Всяка една промяна на срока за теглене и предоставянето на наградата от настоящата Промоция, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.easycredit.bg, раздел „Новини“.

29. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

30. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.

31. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за заплащане на данъчни задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да начисли съответния данък и да го внесе за сметка на съответния Печеливш участник.

 

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителните директори на Дружеството.