ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОС

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

по

Коледна кампания - „Спечели 1 от 40 страхотни телевизора“

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода от 01.11.2019 г. - 23.12.2019 г .

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, с търговска марка „Изи Кредит“, /наричано в настоящите Общи условия още Дружеството, Организатор или Изи Кредит/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителните директори Галин Тодоров Тодоров и Ангел Василев Маджиров.

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Промоцията, започва на 01.11.2019 г. и ще продължи до 23.12.2019 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 25 или т. 26. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Промоцията, всеки участник има възможността да спечели един брой от наградата, съгласно т. 11 и т. 12 от настоящите Общи условия.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице/, което е сключило в качеството си на Заемател договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД в периода от 01.11.2019 г. до 23.12.2019 г. включително. Лицето, придобило право на участие в Промоцията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

7. Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Промоцията, може да е за всеки продукт, предлаган от Дружеството. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронна страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричните заеми се посочват в сключения между Заемателя /Участника/ и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

9. Всеки Участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.

10. В Промоцията имат право да участват и служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама, но само в случай, че не са сключили договор за паричен заем по кредитен продукт „Staff” или “Staff Premium”.

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

11. Наградите ще бъдат разпределени на случаен принцип посредством теглене, като всеки четвъртък в рамките на  посочения в т. 3 период, на случаен принцип ще бъдат изтеляни по 5-ма печеливши участници. Общо ще бъдат изтеглени 40 печеливши участници. Първото теглене ще бъде извършено на 07.11.2019 г., а последното – по изключение в петък, на 27.12.2019 г. Ако печеливш участник от тегленето е усвоил кредит в периода на промоцията в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД, предоставящи услугите на Дружеството, ще бъде допълнително потърсен от представител на Организатора, за да му се съобщят и да бъде информиран от кой регионален офис на Организатора може да получи наградата си.

12. Наградите от промоцията са 40 /четиридесет/ броя телевизори. Всеки участник може да спечели само един брой награда.

13. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата промоция награди.

14. Имената на печелившите от промоцията за наградите по т. 12. ще бъдат бъдат определяни на произволен принциш чрез теглене в присъствието на определена от Организатора комисия от трима членове, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността и спазването на настоящите Общи условия при тегленото. На следните дати ще бъдат изтеглени съответните печеливши Участници: 07.11., 14.11., 21.11., 28.11., 05.12., 12.12., 19.12., 27.12. Имената им ще бъдат публикувани на същия ден, в който са изтеглени, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и фамилията на печелившия, както и номера на договора за паричен заем, сключен между него и Дружеството. Печелившите Участници ще бъдат и допълнително потърсени по телефон от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда.

15. Наградите по т. 12 са закупени от Организатора от търговци на техника. Те са произведени съгласно посоченото върху тях и придружаващите ги документи.

ВАЖНО!!! Всеки спечелил Участник следва да се запознае с Инструкции за употреба на наградите по т. 12. Дружеството не носи отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на наградата.

16. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите Участници.

17. Всеки печеливш от Промоцията ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не потърси до 31.01.2020 г. наградата си, тя остава за Дружеството и той губи правото си да я получи.

18. Получаването на наградата от печеливш Участник се извършва в съответния офис на Дружеството, от който е изтеглен кредитът, всеки работен ден от 09.30 часа до 18.30 часа в срок до 31.01.2020 г., като всички разходи, свързани с получаването, са за сметка на спечелилия Участник. Ако Участникът не се яви да получи наградата си в съответния офис на Организатора в посочения срок, той губи правото си да получи наградата.

19. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

19.1. Фактическото предаване на наградата по т. 12 от настоящите Общи условия на съответния печеливш Участник се извършва посредством приемо-предавателен протокол.   

19.2. Всяка от наградите по т. 12 се предава заедно с придружаващата я гаранционна карта и инструкции за употреба.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

20. Настоящите  Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 31.01.2020 г. включително на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.

21. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

22. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

23. Участник, който е упражнил правото си на отказ от договора за паричен заем съгласно т. 29 от Закона за потребителския кредит в рамките на периода на Промоцията, губи правото си да участва в последващи тегления, които се състоят след датата на извършване на отказа.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

24. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на лични данни е налична на адрес www.easycredit.bg. Всеки Участник може да се свърже с длъжностното лице по защита на данните на организатора на тел. 0700 18 100 или на имейл dpo@easycredit.bg.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

25. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

26. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

27. Всеки участник в Промоцията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.

28. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата Промоция, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.easycredit.bg, раздел „Новини“.

29. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

30. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителните директори на Дружеството.