ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОС

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на

Промоционална кампания

„Тази Коледа подаръците са от Изи Кредит“,

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода от 02.11.2020 г. - 23.12.2020 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, с търговска марка „Изи Кредит“, /наричано в настоящите Общи условия още Дружеството, Организатор или Изи Кредит/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителните директори Галин Тодоров и Ангел Василев Маджиров

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Промоцията, започва на 02.11.2020 г. и ще продължи до 23.12.2020 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 26 или т. 31. 23.12.2020 г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Промоцията, всеки участник има възможността да спечели един брой от наградата, съгласно т.14 от настоящите Общи условия.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е сключило в качеството си на Заемател договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД в периода от 02.11.2020 г. до 23.12.2020 г. включително. Лицето, придобило право на участие в Промоцията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

7. Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Промоцията, може да е за всеки продукт, предлаган от Дружеството. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронната страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричния заем се посочват в сключения между Заемателя /Участника/ и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

9. Всеки Участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.

10. В Промоцията имат право да участват и служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама, но само в случай, че не са сключили договор за паричен заем по кредитен продукт „Staff” или “Staff Premium”.

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

11. Наградите от Промоцията са 400/четиристотин/ броя различни по вид електроуреди. Те ще бъдат разпределени на случаен принцип посредством теглене, като всеки вторник в рамките на  посочения в чл. 6 период (с изключение на 03.11.2020 г.), на случаен принцип ще бъдат изтегляни по 50 печеливши Участници. Общо ще бъдат изтеглени 400 печеливши участници. Първото теглене ще бъде извършено на 10.11.2020 г., а последното на 29.12.2020 г.

12. Печелившите от тегленията за наградите по т. 11 ще бъдат изтегляни на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат определяни чрез теглене в присъствието на комисия състояща се от Регионален мениджър, отговарящ за съответния регионален офис на Дружеството, както и двама  служители и/или изпълнители на Организатора, която ще удостовери законосъобразността и спазването на настоящите Общи условия при тегленото. На следните дати през 2020 г. ще бъдат изтеглени съответните печеливши Участници: 10.11.; 17.11.; 24.11.; 01.12.; 08.12.; 15.12.; 22.12.; 29.12.

Имената им ще бъдат публикувани на същия ден, в който са изтеглени, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. На Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и от фамилията на печелившия, както и номера на договора за паричен заем, сключен между него и Дружеството. Печелившите Участници ще бъдат и допълнително потърсени по телефон от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда.

13. Възможност за спечелване на награда по горния член има всеки потребител, който сключи договор за паричен заем в периода на промоцията и може да спечели една от долупосочените награди, която предварително е отбелязал в нарочен талон, предоставен му от Организатора. В случай, че потребител е усвоил кредит в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД, то следва да посети най – близкия му регионален офис на Организатора, където да отбележи в нарочен талон вида на наградата, за която желае да участва в Промоцията, а в случай че бъде изтеглен като печеливш, то ще бъде потърсен от представител на Организатора с цел да му бъде съобщено за спечелването на награда и да бъде поканен да посети съответния регионален офис на Организатора, за да я получи.

Наградите са:

 • Кафемашина
 • Цитрус преса
 • Електрическа скара
 • Електрическа кана
 • Кошница с лакомства
 • Акумулаторна бормашина
 • Машинка за подстригване
 • Фритюрник
 • Сандвич тостер
 • Прахосмукачка
 • Ютия
 • Сешоар

14. Всеки участник, отговарящ на настоящите условия, може да получи максимум една от наградите по т. 13

15. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата промоция награди. Наградите са закупени от Организатора от търговци, предлагащи съответните стоки. Наградите са произведени, съгласно посоченото върху тях и придружаващите ги документи (упътвания, сертификати, инструкции и др.под.) Всеки спечелил участник следва да се запознае с Инструкция за употреба или друг приложим документ, съпътстващ наградата му, както и да съблюдава и прилага обичайното потребление на съответната спечелена от него награда. Дружеството не носи отговорност за неправилна експлоатация на съответната награда, нито към него могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелените награди.  

16. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите Участници.

17. Всеки печеливш от Промоцията ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не потърси до 31.01.2021 г. наградата си, тя остава за Дружеството и той губи правото си да я получи.

18. Получаването на наградата от печеливш Участник се извършва всеки работен ден от 09.30 часа до 18.30 часа в срок до 31.01.2021 г. в съответния офис на Дружеството, от който е изтеглен кредитът, като всякакви разходи, свързани с получаването, са за сметка на печелившия. Ако Участникът не се яви да получи наградата си от офиса на Организатора в посочения срок, той губи правото си да получи наградата на по-късен етап.

19. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

20. Фактическото предаване на наградата по т. 13 от настоящите Общи условия на съответния печеливш Участник се извършва посредством приемо-предавателен протокол.   

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

21. Настоящите  Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 31.12.2020 г. включително на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.

22. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

23. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

24. Участник, който е упражнил правото си на отказ от договора за паричен заем съгласно чл. 26 от Закона за потребителския кредит в рамките на периода на Промоцията, губи правото си да участва в последващи тегления, които се състоят след датата на извършване на отказа.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

25. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на адрес www.easycredit.bg. Всеки Участник може да се свърже с длъжностното лице по защита на данните на организатора на тел. 0700 18 100 или на имейл dpo@easycredit.bg.

Компанията обработва лични данни в изпълнение на европейското законодателство. Повече информация за вашите права можете да намерите на:https://www.easycredit.bg/pravila-i-usloviya#zashtita-na-lichni-danni

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

26. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

27. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

28. Всеки участник в Промоцията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.

29. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата Промоция, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.easycredit.bg, раздел „Новини“.

30. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

31. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителните директори на Дружеството.