ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОС

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА

НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ

Спечели лаптоп или смартфон!“,

 провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода от 04.06.2020 г. до 07.08.2020 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434 /наричано по-долу Дружеството, Изи Кредит или Организатор/ и със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет.2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителните директори Галин Тодоров Тодоров и Ангел Василев Маджиров.

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Потребители, които сключат договор за паричен заем с Изи Кредит в периода на провеждане на настоящата промоция (от 4 юни до 7 август 2020 г.), участват в промоцията за спечелване на награда съгласно посоченото в чл. 11.

3.2. Всеки потребител, сключил договор за паричен заем в периода на промоцията, може да получи една от наградите по чл. 11, по начина, описан в настоящите общи условия.

4. Периодът, в който потребител ще може да се възползва и да участва в промоцията започва в 00:00 ч. на 04.06.2020 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 07.08.2020 г., включително, освен ако не са налице промени, съгласно чл. 20 и чл. 21. 4 юни 2020 е първият, а 7 август 2020 г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от промоцията и е обвързващ за Дружеството.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Право на участие в промоцията придобива всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което е сключило, в качеството си на Заемател договор за паричен заем с Организатора в периода на провеждане на промоцията /Участник/ и по отношение на него не е налице основание за загубване на право на участие, съгласно Раздел VII от настоящите Общи условия. Всеки участник може да спечели 1 бр. награда от посочени в чл. 11 по-долу.

7. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронна страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в съответните oфиси на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричните заеми се посочват в сключения между Потребителя и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия, посочени в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от промоцията, чрез изрично волеизявление, представено на място в съответните офиси на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по чл. 1 по-горе.

9. Всеки участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.

10. В промоцията нямат право да участват служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или лица, сключили с Дружеството граждански договор за поръчка, изработка и реклама. 

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

11. Наградите, съгласно настоящите Общи условия, са:

т. 1. 10 броя лаптопа

т. 2. 10 броя смартфона

12. Наградите ще бъдат разпределени на случаен принцип посредством теглене, като всеки петък в рамките на посочения в чл. 4 период, с изключение на 05.06.2020 г. и 07.08.2020 г., ще бъдат изтегляни по 2-ма печеливши участници измежду сключилите договор за паричен заем от началото на промоцията до края на предходния ден. Във всяко теглене ще бъдат изтегляни 1 /един/ участник, който ще спечели 1 /един/ брой лаптоп, и 1 /един/ участник, който ще спечели 1 /един/ брой смартфон. Едно допълнително теглене ще се състои на 10.08.2020 г., когато ще бъдат изтеглени 4 /четирима/ печеливши участници, 2 /двама/ от които ще спечелят по един лаптоп и 2 /двама/, които ще спечелят по един смартфон. Общо ще бъдат изтеглени 20 /двадесет/ печеливши участници. Първото теглене ще бъде извършено на 12.06.2020 г., а последното теглене - на 10.08.2020 г.

В случай че към датата на определено теглене няма сключени договори за кредит при условията на промоцията или техният брой е по-малък от броя на предвидените за разпределяне награди, неразпределените награди ще се прехвърлят за спечелване при следващото теглене.

13. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата промоция награди.

14. Наградите са закупени от  Организатора от търговец, предлагащ съответните стоки. Всеки спечелил участник следва да спазва обичайното употребление на съответната спечелена от него награда. Дружеството не носи отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелените награди.

15. Всеки участник може да получи само една от наградите по чл. 11.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

16. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес  www.easycredit.bg, раздел „Актуални предложения”, както и в съответните офиси на Дружеството, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да отправи въпросите си, в случай че има такива.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

17. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

18. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация.

19. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. „Публичност на промоцията“, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. „Публичност на промоцията“.

22. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от офисите на Организатора, намиращи се на територията на страната или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

23. Всяка една промяна на периода на провеждане на промоцията, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.easycredit.bg, раздел „Новини“.

24. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участника в промоцията се решава по взаимна уговорка.

Настоящите общи условия са приети и одобрени от Изпълнителните директори на Дружеството.