ОБЩИ УСЛОВИЯ

на

Промоционална кампания

“Ставам на 18 и се раздавам.

Вземи заем от 1 април до 11 юни 2023 г.  и може да спечелиш 1 от 18 подаръка по избор“,

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода от 01.04.2023 г. - 11.06.2023 г.

 

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

1. Организатор на Промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, с търговска марка „Изи Кредит“, /наричано в настоящите Общи условия още Дружеството, Организатор или Изи Кредит/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителния директор Галин Тодоров Тодоров.

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Промоцията, започва на 01.04.2023 г. и ще продължи до 11.06.2023 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 26. 11.06.2023 г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Промоцията, всеки участник има възможността да спечели един брой от наградата, съгласно т. 12 от настоящите Общи условия.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

 

 

 

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е сключило в качеството си на Заемател договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД в периода от 01.04.2023 г. до 11.06.2023 г. включително. Лицето, придобило право на участие в Промоцията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

7. Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Промоцията, може да е за всеки продукт, предлаган от Дружеството, с изключение на “Staff” и “Staff Premium”. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронната страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричния заем се посочват в сключения между Заемателя /Участника/ и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

9. С волеизявление за участие в Промоцията и съгласяване с настоящите Общи Условия, лицето се счита за информирано, че инициал от първа буква от собствено име и цяло име на фамилия, и номер на сключен договор за паричен заем с Дружеството, в случай че е изтеглен в качеството си на печеливш, ще бъдат публикувани на https://www.easycredit.bg/promo-izi-kredit-pechelivshi. Съгласяването с настоящите Общи Условия се счита за конклудентни действия за обработката на посочените по-горе лични данни за целта на провеждането на Промоцията и обявяването на печелившите участници.

10. Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

11. В Промоцията имат право да участват и служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама, но само в случай че не са сключили договор за паричен заем по кредитен продукт „Staff” или “Staff Premium”.

 

 

 

 

 

 

 

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

 

12. Наградите от промоцията са общо 18 /осемнадесет/. Всеки печеливш Участник ще има право да избере една измежду следните видове награди – смарт телевизор, кафеавтомат, електрическа тротинетка или игрална конзола. Те ще бъдат разпределени на случаен принцип посредством теглене, като на 12 април, 12 май и 12 юни 2023 година на случаен принцип ще бъдат изтегляни по 6-ма /шестима/ печеливши Участници, които да си изберат една от посочените по-горе награди. Всеки спечелил ще бъде потърсен по телефона, за да бъде запитан коя награда иска да получи. Общо ще бъдат изтеглени 18 печеливши Участници.

13. Печелившите от тегленията за наградите по т. 12 ще бъдат изтегляни на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат определяни чрез теглене в присъствието на определена от Организатора комисия от трима членове, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността и спазването на настоящите Общи условия при тегленото. Имената на печелившите ще бъдат публикувани в същия ден, в който са изтеглени, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. На Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и цяла фамилия на печелившия, както и номера на договора за паричен заем, сключен между него и Дружеството. Печелившите Участници ще бъдат и допълнително потърсени на предоставения от тях телефонен номер, от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда.

14. Възможност за спечелване на награда по горния член има всеки потребител, който сключи договор за паричен заем в периода на промоцията и може да спечели една от горепосочените награди, с изключение на сключилите договор за паричен заем по кредитен продукт “Staff” и “Staff Premium”. Потребители, сключили договор за паричен заем, които са усвоили кредита си в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД (с изключение на пощенските станции, разположени в метростанциите в гр. София), участват в тегленето за наградите в т. 12 от настоящите общи условия.

15. Всеки участник, отговарящ на настоящите условия, може да получи максимум една от наградите по т. 12.

16. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата промоция награди. Всяка от наградите се предава на съответния печеливш, заедно с придружаващияте я документи като инструкция за употреба, гаранционна карта и други подобни. Всеки спечелил следва да се запознае с документите, придружаващи съответната награда, както и стриктно да следва указанията за употреба. Всеки печеливш е длъжен да използва спечелената награда, съобразно предназначението й на свой риск и собствена отговорност.  Дружеството не носи никаква отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани каквито и да било претенции по повод употребата, техническата изправност и евентуални дефекти на спечелените награди.

17. Всеки печеливш от Промоцията ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник, същият не заяви каква награда избира да получи или не потърси до 30.06.2023 г. наградата си, тя остава за Дружеството и той губи правото си да я получи.

18. Получаването на наградата от печеливш Участник се извършва всеки работен ден от 09.30 часа до 18.30 часа в срок до 30.06.2023 г. в съответния офис на Дружеството, от който е изтеглен кредитът. Участниците, изтеглили съответния заем в клон на „Български пощи“ ЕАД ще бъдат потърсени на предоставения от тях телефонен номер от представители на Организатора като предаването на наградата ще бъде допълнително уточнено. Всякакви разходи, свързани с получаването на съответната награда, са за сметка на печелившия. Ако Участникът не се яви да получи наградата си от офиса на Организатора в посочения срок, той губи правото си да получи наградата на по-късен етап.

19. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на валиден документ за самоличност.

20. Фактическото предаване на наградата по т. 12 от настоящите Общи условия на съответния печеливш Участник се извършва посредством приемо-предавателен протокол.   

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

21. Настоящите  Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 30.06.2023 г. включително на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.

22. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития, публикации в медиите и фирмен вестник, с наименование „Изи Таймс“, както и да бъдат фотографирани.

Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

23. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

24. Участник, който е упражнил правото си на отказ от договора за паричен заем съгласно чл. 25 от Закона за потребителския кредит в рамките на периода на Промоцията, губи правото си да участва в последващи тегления, които се състоят след датата на извършване на отказа.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

25. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците.

Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на адрес https://www.easycredit.bg/pravila-i-usloviya#zashtita-na-lichni-danni. Администратор на лични данни е „Изи Асет Мениджмънт“ АД. Достъп до данните на участниците ще имат лицата, пряко отговорни за осъществяване на настоящата Промоция. Участниците могат, по всяко време, да поискат достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката на обработваните от Дружеството лични данни, както и имат право на преносимост на данните. По всяко време могат да оттеглят съгласието си за обработването на гореизброените данни. Всички тези права могат да упражнят като подадат молба в писмена форма на адреса на Дружеството: гр. София, п. к. 1324, район Люлин, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, офис 40-46, или във всеки негов офис в страната, или като изпратят e-mail на електронна поща: dpo@easycredit.bg. Дружеството е задължено да отговори на всяко искане в едномесечен срок от получаването му и без да се дължи такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което участниците ще бъдат уведомени до 1 месец от получаване на искането.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

26. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 

 

 

 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

27. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

28. Всеки участник в Промоцията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.

29. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата Промоция, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.easycredit.bg, раздел „Новини“.

30. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

31. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.

32. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за заплащане на данъчни задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да начисли съответния данък и да го внесе за сметка на съответния Печеливш участник.

 

 

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.

Ask a question
Ask a question Задай въпрос