ОБЩИ УСЛОВИЯ

на

Промоционална кампания

„Една вноска от нас за нови клиенти на продукти Изи Макс и Изи Кредит над 400 лв.“,

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода от 15.11.2021 г. - 30.11.2021 г.  

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

1. Организатор на Промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, с търговска марка „Изи Кредит“, /наричано в настоящите Общи условия още Дружеството, Организатор или Изи Кредит/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителните директори Галин Тодоров и Ангел Василев Маджиров.

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Промоцията, започва на 15.11.2021 г. и ще продължи до 30.11.2021 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 27. 30.11.2021 г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Промоцията, всеки нов клиент има възможността да спечели една вноска по-малко, съгласно т. 14 от настоящите Общи условия.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, нов клиент, не е взимал до сега паричен заем от „Изи Асет Мениджмънт“ АД ,което е сключило в качеството си на Заемател договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД за продукт Easy Max или Еasy Credit за сума над 400 лв., в периода от 15.11.2021 г. до 30.11.2021 г. включително. Лицето, придобило право на участие в Промоцията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

7. Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Промоцията, може да е за всеки продукт, предлаган от Дружеството. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронната страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричния заем се посочват в сключения между Заемателя /Участника/ и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

9. Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

10. В Промоцията нямат право да участват и служители на „Изи Асет

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

11. Всеки нов клиент, усвоил паричен заем в периода на промоцията получава една вноска по-малко.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

12. Настоящите  Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 02.12.2021 г. включително на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 

13. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване на което и да било

от условията по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни.

14. Участник, който е упражнил правото си на отказ от договора за паричен заем съгласно чл. 26 от Закона за потребителския кредит в рамките на периода на Промоцията, губи правото си да участва в промоцията.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ 

15. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на адрес https://www.easycredit.bg/pravila-i-usloviya#zashtita-na-lichni-danni. Всеки Участник може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора на тел. 0700 18 100 или на имейл dpo@easycredit.bg.

Компанията обработва лични данни в изпълнение на европейското законодателство.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

16. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

17. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

18. Всеки участник в Промоцията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.

19. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителните директори на Дружеството.