Общи условия Клиент на месеца

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ

„Стани клиент на месеца и спечели златната звезда на Изи Кредит“

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода от 01.09.2023 г. – 31.08.2024 г.

 

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1. Организатор на Кампанията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, с търговска марка „Изи Кредит“, /наричано в настоящите Общи условия още Дружеството, Организатор или Изи Кредит/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителните директори Галин Тодоров Тодоров и Ангел Василев Маджиров.

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Кампанията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА КАМПАНИЯТА

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Кампанията, започва на 01.09.2023 г. и ще продължи до 31.08.2024 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 25 или т. 26.

31.08.2024 г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Кампанията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Кампанията, всеки участник има възможността да спечели един брой от наградата, съгласно т. 11.1 от настоящите Общи условия.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

5. Кампанията се провежда на територията на Република България.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

6. Право на участие в Кампанията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е  клиент на „Изи Асет Мениджмънт“ АД и има до 3 дни забава в погасителните си вноски по кредита си. Дните забава се изчисляват към датата на всяко теглене. Лицето, придобило право на участие в Кампанията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

7. Повече информация за продуктите на Изи Кредит, както и за Кампанията може да бъде намерена на електронната страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричния заем се посочват в сключения между Заемателя /Участника/ и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Кампанията чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

9. Всеки Участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.

10. В Кампанията нямат право да участват и служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама.

10.1. В Кампанията нямат право да участват и клиенти погасили предсрочно заемите си.

 

V. НАГРАДИ ОТ КАМПАНИЯТА

11. Наградите, включени в Кампанията, ще бъдат разпределени на случаен принцип посредством теглене, като всеки месец в периода на Кампанията на случаен принцип ще бъдат изтегляни по 6 /шест/ печеливши Участници – 1 златна петолъчка (звезда) и 5 подаръчни ваучера на стойност 100 лв.

Тегленията ще бъдат на следните дати: 04.09; 03.10; 01.11; 01.12; 03.01; 01.02; 05.03; 01.04; 02.05; 03.06; 03.07; 01.08;.

Общо ще бъдат изтеглени 72 /седемдесет и два/ печеливши участници.

11.1. Наградите от Промоцията са 12 /дванадесет/ златни петолъчки (звезди) и 60 /шестдесет/ броя подаръчни ваучери всеки на стойност 100 лв.

12. Всеки участник, отговарящ на настоящите условия, може да получи максимум една от наградите по т. 11.1.

13. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата Кампания награди.

14. Печелившите от тегленията за наградите по т. 11.1 ще бъдат изтегляни на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат определяни чрез теглене в присъствието на определена от Организатора комисия от трима членове, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността и спазването на настоящите Общи условия при тегленото. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на същия ден, в който са изтеглени, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. На Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и от фамилията на печелившия, както и номера на договора за паричен заем, сключен между него и Дружеството. Печелившите Участници ще бъдат и допълнително потърсени на предоставения от тях телефонен номер от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда.

15. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите Участници.

16. Всеки печеливш от Кампанията ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не потърси в срок от 1 месец от изтеглянето му наградата си, тя остава за Дружеството и той губи правото си да я получи.

17. Получаването на наградата от печеливш Участник се извършва в съответния офис на Дружеството, от който е изтеглен кредитът, всеки работен ден от 09.30 часа до 18.30 часа в срок до един месец от изтеглянето му г. Ако Участникът не се яви да получи наградата си от офиса на Организатора в посочения срок, той губи правото си да получи наградата на по-късен етап. Ако печеливш участник от тегленето е сключил договор за паричен заем в периода на промоцията в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД, предоставящи услугите на Дружеството или онлайн или по телефона ще бъде допълнително потърсен от представител на Организатора, за да му бъде съобщено, че печели награда и да бъде информиран от кой регионален офис на Организатора може да я получи.

18. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на валиден документ за самоличност.

19. Фактическото предаване на наградата по т. 11.1 от настоящите Общи условия на съответния печеливш Участник се извършва посредством приемо-предавателен протокол.   

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА КАМПАНИЯТА

20. Настоящите  Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 04.09.2024 г. включително на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.

21. Печелившите Участници в Кампанията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

22. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Кампанията при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

23. Участник, който е упражнил правото си на отказ от договора за паричен заем съгласно чл. 26 от Закона за потребителския кредит в рамките на периода на Кампанията, губи правото си да участва в последващи тегления, които се състоят след датата на извършване на отказа.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

24. Кампанията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Кампанията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на адрес https://www.easycredit.bg/pravila-i-usloviya#politika-za-zashtiita-na-lichnite-danni..

Администратор на лични данни е „Изи Асет Мениджмънт“ АД. Достъп до данните на участниците ще имат лицата, пряко отговорни за осъществяване на настоящата кампания. Участниците могат, по всяко време, да поискат достъп до, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката на обработваните от Дружеството лични данни, както и имат право на преносимост на данните. По всяко време могат да оттеглят съгласието си за обработването на гореизброените данни. Всички тези права могат да упражнят като подадат молба в писмена форма на адреса на Дружеството: гр. София, п. к. 1324, район Люлин, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, офис 40-46, или във всеки негов офис в страната, или като изпратят e-mail на електронна поща: dpo@easycredit.bg. Дружеството е задължено да отговори на всяко искане в едномесечен срок от получаването му и без да се дължи такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което участниците ще бъдат уведомени до 1 месец от получаване на искането.

 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

25. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

26. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Кампанията.

27. Всеки участник в Кампанията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.

28. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата Кампания, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.easycredit.bg, раздел „Новини“.

29. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Кампанията се решава по взаимна уговорка.

30. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Кампанията.

31. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за заплащане на данъчни задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да начисли съответния данък и да го внесе за сметка на съответния Печеливш участник.

32. Всеки от печелившите се задължава да използва спечелената награда единствено по предназначение и в съответствие с необходимите  предпазни мерки за употреба на съответната награда. Дружеството не носи каквато и да било отговорност във връзка с екплоатацията на спечелената награда.

 

 

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителните директори на Дружеството.

 

Галин Тодоров

                                                                                                  

Ask a question Задай въпрос