ОБЩИ УСЛОВИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПРОМОЦИЯ

„Празнувай 14-ти февруари с Изи Кредит“,

 провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

на 14.02.2020 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434 /наричано по-долу Дружеството, Изи Кредит или Организатор/ и със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет.2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителните директори Галин Тодоров Тодоров и Ангел Василев Маджиров.

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Потребители, които сключат договор за паричен заем с Изи Кредит на 14 февруари 2020 г., участват в промоцията за спечелване на награда съгласно посоченото в чл. 11.

3.2. Всеки потребител, сключил договор за паричен заем в периода на промоцията, може да получи една от наградите по чл. 11, по начина, описан в настоящите общи условия.

4. Периодът, в който потребител ще може да се възползва и да участва в промоцията започва в 00:00 ч. на 14.02.2020 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 14.02.2020 г., включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 20 и т. 22. Това е денят, в който потребителите могат да се възползват от промоцията и е обвързващ за Дружеството.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Право на участие в промоцията придобива всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което е сключило, в качеството си на Заемател договор за паричен заем с Организатора в периода на провеждане на промоцията /Участник/ и по отношение на него не е налице основание за загубване на право на участие, съгласно Раздел VII от настоящите Общи условия. Всеки участик може да спечели 1 бр. награда от посочени в чл. 11 по-долу.

7. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронна страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в съответните oфиси на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричните заеми се посочват в сключения между Потребителя и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия, посочени в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от промоцията, чрез изрично волеизявление, представено на място в съответните офиси на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

9. Всеки участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.

10. В промоцията нямат право да участват служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или лица, сключили с Дружеството граждански договор за поръчка, изработка и реклама. 

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

11. Наградите, съгласно настоящите Общи условия, са:

  • 1 300 броя бутилки червено вино 0,750 мл
  • 440 броя брандирани тирбушони
  1. Наградите по чл. 11 се печелят от участниците на случаен принцип посредством скреч карта, както следва: При сключването на договор за паричен заем в периода на промоцията, потребителят получава в съответния офис на Дружеството или от кредитен консултант на Дружеството скреч карта. Проверка дали скреч картата е печеливша се извършва на място пред представител в офис на Дружеството непосредствено след получаването й, чрез изтриване на указаното поле в скреч картата. Ако след изтриване на полето се открие следният надпис „Бутилка вино” или „Тирбушон“, притежателят на съответната карта получава посочената награда. Ако се открие надпис „усмивка“, притежателят на картата не получава награда. Наградата се получава в офис на Дружеството само и единствено лично от лицето, получило печелившата скреч карта. За да получи своята награда, потребителят трябва да попълни данните на гърба на скреч картата КИД (номер на договора), име, фамилия и подпис и да я предостави на представителя на „Изи Асет Мениджмънт“ АД) като тя служи за приемо-предавателен протокол. В случай че скреч картата се намира у „Изи Асет Мениджмънт“ АД, това е достатъчно доказателство, че наградата е била предадена на спечелилия участник.

13. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата промоция награди.

14. Наградите са закупени от  Организатора от търговец, предлагащ съответните стоки. Всеки спечелил участник следва да спазва обичайното употребление на съответната спечелена от него награда. Дружеството не носи отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелените награди.

15. Всеки участник може да получи само една от наградите по чл. 11.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

16. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес  www.easycredit.bg, раздел „Актуални предложения”, както и в съответните офиси на Дружеството, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да отправи въпросите си, в случай че има такива.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

17. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

18. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация.

19. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. „Публичност на промоцията“, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. „Публичност на промоцията“.

22. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от офисите на Организатора, намиращи се на територията на страната или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

23. Всяка една промяна на периода на провеждане на промоцията, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.easycredit.bg, раздел „Новини“.

24. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участника в промоцията се решава по взаимна уговорка.