Общи условия 14 февруари

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„Наздраве за любовта! Вземи кредит и може да спечелиш бутилка вино!“,

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

на 14.02.2022 г.

 

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, с търговска марка „Изи Кредит“, /наричано в настоящите Общи условия още Дружеството, Организатор или Изи Кредит/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителните директори Галин Тодоров и Ангел Василев Маджиров

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители. 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Промоцията, започва на 14.02.2022 г. и ще продължи до 14.02.2022 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 20. 14.02.2022 г. е денят, в който потребителите могат да се възползват от промоцията и е обвързващ за Дружеството. С участието си в Промоцията, всеки участник има възможността да спечели един брой от наградата, съгласно т. 9 от настоящите Общи условия.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

4. Промоцията се провежда на територията на Република България.

 IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

5. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е сключило в качеството си на Заемател договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД в периода от 14.02.2022 г. до 14.02.2022 г. включително, в някой от регионалните офиси на Дружеството. Лицето, придобило право на участие в Промоцията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

6. Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Промоцията, може да е за всеки продукт, предлаган от Дружеството. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронната страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричния заем се посочват в сключения между Заемателя /Участника/ и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

7. При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

8. В Промоцията имат право да участват и служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама, но само в случай, че не са сключили договор за паричен заем по кредитен продукт „Staff” или “Staff Premium”.

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

9. Наградите от Промоцията са 2 000/две хиляди/ бутилки с бяло вино "Бял бленд 2017", на търговската марка Seewines.

При сключването на договор за паричен заем в периода на промоцията, потребителят получава в съответния офис на Дружеството или от кредитен консултант на Дружеството възможност да участва за спечелването на награда, с предоставяне на карти „печелиш/непечелиш“. Ако клиента изтегли карта с надпис „печелиш“, ще му бъде дадена на момента наградата в съответния офис на Дружеството. Ако клиента изтегли карта с надпис „непечелиш“, той не печели награда. Наградата се получава само и единствено лично от лицето, изтеглило карта с надпис „печелиш“.

10. Възможност за спечелване на награда по горния член има всеки потребител, който сключи договор за паричен заем в периода на промоцията и може да спечели само една от горепосочената награди. Потребители, сключили договор за паричен заем, които са усвоили кредита си в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД, не участват за наградите в т. 9. от настоящите общи условия.

11. Всеки участник, отговарящ на настоящите условия, може да получи максимум една от наградите по т. 9.

12. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата промоция награди. Всеки печеливш е длъжен да използва спечелената награда, съобразно предназначението й на свой риск и собствена отговорност. Дружеството не носи никаква отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани каквито и да било претенции по повод употребата на спечелените награди.

13. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

14. Фактическото предаване на наградата по т. 9 от настоящите Общи условия на съответния печеливш Участник се извършва посредством приемо-предавателен протокол.   

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

15. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях, както и на адрес www.easycredit.bg.

16. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития, публикации в медиите и фирмен вестник, с наименование „Изи Таймс“, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

17. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията.

18. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда. 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

19. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на адрес https://www.easycredit.bg/pravila-i-usloviya#zashtita-na-lichni-danni. Всеки Участник може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора на имейл dpo@easycredit.bg.

Компанията обработва лични данни в изпълнение на европейското законодателство.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

22. Всеки участник в Промоцията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.

23. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата Промоция, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.easycredit.bg, раздел „Новини“.

24. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

25. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.

26. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за заплащане на данъчни задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да начисли съответния данък и да го внесе за сметка на съответния Печеливш участник.

 

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителните директори на Дружеството.

Ask a question Задай въпрос