Доведи приятел общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

кампания „Доведи приятел“

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

за периода от 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г .

 

 

Член 1

Организатор и Общи условия на кампанията

(1) Кампанията „Доведи приятел” (наричана по нататък накратко „Кампанията”) се организира и провежда от „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40 – 46, тел. за връзка 0700 18 100, уебсайт www.easycredit.bg (наричано по-долу за краткост „Организатор“ или „Дружество“), представлявано от Галин Тодоров Тодоров.

(2) Всички участници в Kампанията приемат и са обвързани да спазват условията и клаузите на настоящите Общи условия на Кампанията.

(3) Общите условия са налични във всички регионални офиси на Организатора, както и на адрес: www.еаsycredit.bg.

(4) Организаторът си запазва правото да изменя настоящите Общи условия, като изменението  ще бъде своевременно публикувано.

(5) Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Кампанията, съгласно настоящите Общи условия е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

Член 2

Териториален обхват и продължителност на провеждане на Кампанията

(1) Кампанията се провежда на територията на Република България.

(2)  Настоящата Кампания се провежда съгласно настоящите Общи условия.

(3) Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Кампанията, започва на 01.01.2024 г. и ще продължи до 31.12.2024 г. – включително. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Кампанията и е обвързващ за Дружеството.

(4) Всички награди от тази Кампания могат да се печелят и изискват само съгласно условията на настоящите Общи условия, в противен случай те няма да се дължат от Организатора.

 Член 3

Право на участие

(1) Право на участие в Кампанията имат всички физически лица, които са сключили договор за паричен заем, действащ или прекратен, с Организатора след 24.05.2018 г. и са дали своето изрично съгласие да получават обаждания и sms-и от Организатора, като същото не е било оттеглено до получаване на наградата (наричани по-нататък накратко „Участниците”). Участниците следва да препоръчат физическо лице, което да сключи договор за кредит с Организатора, съгласно настоящите Общи условия.

(2) В Кампанията нямат право да участват служители и кредитни консултанти на Организатора, нито съпрузите им или техни роднини от първа степен.

(3) Участниците няма да дължат каквито и да е било допълнителни преки или непреки разходи във връзка с Кампанията. 

Член 4

Процедура на кампанията

(1) При условие, че лице, препоръчано от Участника се обади на телефон 0700 18 100 (без допълнително таксуване) между 01.01.2024 г. и 31.12.2024 г. включително, заяви, че желае да получи кредит от Организатора и сключи договор за паричен заем с него до 30 (тридесет) работни дни от датата на обаждането, Участникът ще получи награда под формата на ваучери за пазаруване на обща стойност 20 лв. (двадесет лева) за всяко препоръчано лице, но за не повече от 5 препоръчани лица, изпълнили горепосочените условия. Всеки участник може да направи колкото препоръки иска, но ще бъде награден само за първите 5 от тях, които отговарят на посочените условия. Наградата ще бъде предоставена лично на Участника от кредитен консултант/служител на Организатора. Всеки печеливш ще научава за наградата си чрез SMS от Организатора на предоставения от него при сключване на договора за паричен заем мобилен телефонен номер. Ваучерите ще бъдат предавани с приемо – предавателен протокол. Възможно е някои от печелившите участници да бъдат потърсени по телефона впоследствие с цел проверка на процеса.

(2) Препоръчаното лице може да заяви искане за кредит и да уведоми Организатора, че има препоръка от Участник като се обади на телефон 0700 18 100 (без допълнително таксуване), като трябва да посочи три имена и ЕГН на Участника, от когото е получил препоръка, както и изискуемата от Организатора информация за заявяване на кредита. Организаторът извършва звукозапис на проведените разговори с препоръчаните лица в настоящата кампания и ги обработва и съхранява за целите, по начините и при сроковете, посочени в настоящите Общи условия.

 (3) Препоръчаното лице не трябва да е било клиент на Организатора (да е имало сключен договор за паричен заем с Организатора) до момента на препоръчването. Препоръчаното лице не трябва да е получавало „Отказ“ за отпускане на паричен заем от страна на Организатора в последните 6 месеца преди датата на новото заявяване на искане за кредит.

 (4) Препоръчаното лице не трябва да е близък роднина на кредитен консултант на Организатора (съпруг/-а, роднина от първа степен или роднина от втора степен).

(5) Участникът не трябва да живее на същия постоянен адрес (в същото домакинство) като препоръчаното лице. За да установи спазването на това условие, Организаторът ще сравни адресите, които Участникът и препоръчаното лице са предоставили при сключване на договор за паричен заем с Организатора.

 (6) Ако Организаторът получи обаждане от препоръчано лице по начина, описан в ал. 1 и 2 по-горе, Организаторът ще счита, че препоръчаното лице се е запознало с настоящите Общи условия, приело ги е и се е съгласило с тях.

Член 5

Условия за допустимост

(1) За да може даден Участник да бъде допуснат като победител, той трябва да отговаря на следните условия:

а) Да спазва правилата за участие, описани в настоящите Общи условия.

б) Да е бил посочен като препоръчващ от препоръчаното лице по начина, описан в настоящите Общи условия.

в) Препоръчаното лице трябва да сключи договор за паричен заем с Организатора в срок до 30 (тридесет) работни дни от датата на телефонното обаждане от препоръчаното лице.

(2) Ако Участникът препоръча едно и също лице в рамките на две различни кампании, то той ще бъде възнаграден еднократно за първата (хронологично) препоръка, по която се сключи договор за кредит.

(3) Ако едно препоръчано лице посочи, че е получило препоръка от няколко Участници и същото сключи договор за кредит, ще бъде възнаграден Участникът, чиито три имена и ЕГН са били съобщени при първото телефонно обаждане от препоръчаното лице.

(4) Ако Участник направи препоръки за няколко лица, живеещи на един и същ адрес (домакинство), той ще получи награда само за първото лице от домакинството, което сключи договор за паричен заем с Изи Асет Мениджмънт” АД. За да установи спазването на това условие, Организаторът ще сравни адресите, които Участникът и препоръчаните лица са предоставили при сключване на договор за паричен заем с Организатора.

(5) Спечелил Участник, който не отиде в офис на Организатора, за да получи наградата си, не може да бъде намерен в дома си или при до 3 обаждания по телефона до 05.02.2025 г., ще изгуби правото си върху спечелената награда.

(6) Информация от препоръчани лица за препоръчали ги Участници ще се взима предвид от Организатора, ако обаждането е получено до 31.12.2024 г. включително.

(7) Всеки участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.

 Член 6

Лични данни

(1) Настоящата Кампания се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Личните данни на всяко препоръчано лице или Участник, получени от препоръчано лице при обаждане на телефон 0700 18 100, а именно – три имена и ЕГН на Участника, постоянен адрес,както и звукозаписът от проведения телефонен разговор – се обработват от Организатора за целите на провеждане на Кампанията и предоставяне на награди на спечелилите Участници. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на адрес https://www.easycredit.bg/pravila-i-usloviya#politika-za-zashtiita-na-lichnite-danni .

 (2) Личните данни на Участниците ще бъдат обработвани и съхранявани от Организатора за целите на Кампанията за съответния период на провеждане на Кампанията и 3 (три) месеца след края на този период, след което ще бъдат изтрити.

(3) Всеки Участник или препоръчан може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на организатора на имейл dpo@easycredit.bg.

(4) Обработването на лични данни на препоръчаните лица, които не сключат договор за паричен заем с Организатора, става в рамките на до 30 дни от получаване на обаждането от препоръчаното лице, след което те се изтриват.

(5) Липсата на изрично изразяване на съгласие, по който и да е канал за комуникация, за обработване на лични данни в срока по ал.6, ал.4,е основание за дружеството да преустанови обработката на личните данни на тези лица като ги изтрие.

(6) В случай, че препоръчаните лица не се възползват от възможността да кандидатстват, за отпускане на паричен заем в 30 - дневен срок, техните лични данни ще бъдат изтрити.  

Член 7

Предоставяне на наградите

Наградите ще се предоставят на печелившите при условията и по реда, посочени в член 4 и член 5 по-горе.

 Член 8

Публичност на кампанията 

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.

 Член 9

Загубване на право на участие в кампанията

Всеки от препоръчаните и от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Кампанията, при нарушаване на което и да било от условия по нея или който направи опит чрез измама да получи награда.

 Член 10

Прекратяване на кампанията

 (1) Кампанията може да се прекрати преди крайния срок за провеждането й, при наличието на форсмажорно или друго обстоятелство, което прави провеждането й невъзможно за Организатора, по причини независещи от волята му.

(2) При наличие на обстоятелствата, разгледани в предходната алинея, Организаторът не носи отговорност за възстановяване на суми или плащания на каквито и да било суми като обезщетение или на друго основание, свързано с Кампанията.

(3) Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време и извън горепосочените условия.

Член 11

Отговорност. Данъчно облагане

(1) Организаторът на Кампанията не носи отговорност за заплащане на данъчни или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да изчисли съответния данък, да го удържи и да го внесе за сметка на Участниците.

(2) Организаторът няма задължение да предостави награда/и на Участник, който не отговаря на условията за допустимост, описани в Член 5 на настоящите Общи условия, както и ако за спечелването на награда е използвана невярна или подвеждаща информация. Такова действие ще доведе до отговорност за недобросъвестния спечелил Участник за причинените вреди на Организатора, както и за претърпените в резултат от  такова поведение загуби на тези, които е трябвало да получат награди.

Член 12

Съдебни спорове и приложимо законодателство

(1)   Всички възможни съдебни спорове, които могат да възникнат между Организатора и Участниците или между Организатора и Препоръчаните лица, се разрешават чрез преговори в дух на добронамереност;

(2)   ако извънсъдебно разрешаване на споровете не е възможно, споровете ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

(3)   Тези Общи условия са съобразени с изискванията на  българското законодателство.

Член 13

Заключителни разпоредби

(1) Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители.

(2) Всеки участник в Кампанията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.

(3) Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите участници в Кампанията.

 

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.

Ask a question Задай въпрос