0 процента лихва - София

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на преференциални условия по продукт

ИЗИ ПРОМО

валидни в периода от 01.05.2023 г. - 31.05.2023 г.

 

I. ОДОБРЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ

1. Преференциалните условия по кредитния продукт „Изи Промо“ са одобрени и утвърдени от „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, с търговска марка „Изи Кредит“, /наричано в настоящите Общи условия още Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителния директор Галин Тодоров Тодоров.

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за прилагане на настоящите Общи условия е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ И ПРОДУКТА ИЗИ ПРОМО

 

3. Продукта „Изи Промо“ ще бъде предлаган от Дружеството в периода от 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г. Това е и периодът, в който потребител, изпълнил условията за прилагане на преференциалните условия по продукт „Изи Промо“, ще може да се възползва от същите.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА ИЗИ ПРОМО

 

4. Промоцията се провежда само на територията на град София – в съответните регионални офиси на Дружеството.  

 

IV. МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ПРОДУКТ ИЗИ ПРОМО

 

5. Право на сключване на договор за паричен заем по продукта на Дружеството – „Изи Промо“ придобиват единствено нови за Дружеството клиенти, които никога не са били заематели по договор за паричен заем със заемодател Дружеството. Кандидат-заемателите следва да са пълнолетни, дееспособни физически лица и да отговарят на условията на Дружеството за отпускането на продукта. Продуктът се отпуска след извършване на комплексна оценка на кредитоспособността. Дружеството си запазва правото да откаже отпускането на паричен заем по продукт „Изи Промо“, да предложи друг продукт, съобразен с финансовите възможности и нуждите на кандидат-заемателя или да откаже изцяло отпускането на паричен заем.

6. В случай че заемател кандидатства за продукта „Изи Промо“ и усвои заемна сума /главница/ по посочения продукт в периода от 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г. включително, ще има възможност да ползва следните преференциални условия: В случай че заемателят погаси изцяло усвоената по заема сума в срок до 30 дни от датата на усвояване, той не дължи и не заплаща никакви разходи по кредита и заплаща единствено чистата стойност на главницата, която е усвоил. В случай че заемателят НЕ погаси изцяло усвоената главница по заема до или на тридесетия ден от датата на усвояване на заемната сума, то той заплаща разходите по заема, както е посочено в индивидуалния му договор за паричен заем, погасителния му план и предоставения му преди сключване на договор за паричен заем Стандартен европейски формуляр.

 

Типичен пример:

При усвояване на продукт Изи Промо в размер от 1 000 лв. за срок от 6 месеца, погасен на 6 месечни вноски и връщане на главницата до 30 дни от усвояването, дължимата сума е точно 1 000 лв., без лихви и разходи.

Ако главницата не бъде върната до 30 дни от усвояването, се прилага уговорения в договора за паричен заем лихвен процент и в този случай вноската ще бъде в размер на 184.09 лв. (268 лв.*). Общо дължима сума ще бъде в размер на 1 104.54 лв. (1 608 лв.*).

Фиксиран годишен лихвен процент – 35%, годишен процент на разходите – 41.88%.

*В месечната вноска и общата дължима сума е включено възнаграждение на юридическо лице, предлагащо гаранционни услуги, за предоставяне на гаранция по кредита.

 

7. При сключване на договор за паричен заем по продукт „Изи Промо“ и въпреки възможността за ползване на преференциални условия по него, за заемателя не отпада задължението да предостави едно от посочените в индивидуалния му договор обезпечения.

 

8. Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България и да усвои заемна сума по продукта „Изи Промо“ на територията на град София.

 

9. Продукта „Изи Промо“ не може да се ползва от служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама.

 

V. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

10. Настоящите  Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 31.05.2023 г. във всички офиси на Дружеството, намиращи се на територията на град София, за която се предлага продукта „Изи Промо“.

 

VI. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ПРОДУКТ „ИЗИ ПРОМО“

 

11. Заемател, който НЕ погаси изцяло усвоената по заема главница в 30-дневен срок от усвояване на кредита, НЕ ползва преференциалните условия по продукта, съответно заплаща всички начислени и дължими разходи по кредита, съгласно договора му за паричен заем.

12. Всеки Участник отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея. Ако се установи, че въпреки нарушение от страна на Участник с него е сключен договор за предоставяне на паричен заем, участникът губи правото да се възползва от преференциалните условия и към договора се прилагат стандартните условия на продукта, в това число лихвени проценти и последици при забавено плащане.

13. За избягване на съмнение Участник, който е упражнил правото си на отказ от договора за паричен заем съгласно чл. 25 от Закона за потребителския кредит, доколкото отговаря на всички останали условия има право да се възползва от преференциалните условия и дължи връщане само на чистата стойност на заемната сума.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

14. Продукта „Изи Промо“ се отпуска при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

Kaндидатите за паричен заемса информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на кандидатите за паричен заем като субекти на личните данни е налична и на адрес https://www.easycredit.bg/pravila-i-usloviya#zashtita-na-lichni-danni. Администратор на лични данни е „Изи Асет Мениджмънт“ АД. Достъп до данните на кандидатите за паричен заем ще имат лицата, пряко отговорни за осъществяване на настоящата Промоция. Кандидатите за паричен заем могат, по всяко време, да поискат достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката на обработваните от Дружеството лични данни, както и имат право на преносимост на данните. По всяко време могат да оттеглят съгласието си за обработването на гореизброените данни. Всички тези права могат да упражнят като подадат молба в писмена форма на адреса на Дружеството: гр. София, п. к. 1324, район Люлин, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, офис 40-46, или във всеки негов офис в страната, или като изпратят e-mail на електронна поща: dpo@easycredit.bg. Дружеството е задължено да отговори на всяко искане в едномесечен срок от получаването му и без да се дължи такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което кандидатите за паричен заем ще бъдат уведомени до 1 месец от получаване на искането.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

15. Организаторът има неотменимото право да прекрати прилагането на преференциалните условия по продукта „Изи Промо“ или предлагането на самия продукт по всяко време, обявявайки това по съответния начин, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Дружеството. Във всички случаи, преференциалните условия остават в сила за заематели, които вече са сключили договор за паричен заем по продукт „Изи Промо“.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

16. Дружеството си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат сведени до знанието на потребителите по съответния начин.

17. Всеки заемател, ползващ продукта „Изи Промо“, може да отиде на място в офис на Дружеството в град София или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация.

18. Спорове: всеки евентуален спор между Дружеството и заемателите по продукта „Изи Промо“ се решават по взаимна уговорка.

 

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.

Ask a question Задай въпрос