ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОСОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ по кампания „КРЕДИТ ПЕНСИОНЕР“

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

за периода от 07.02.2019 г. – 07.04.2019 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, с търговска марка „Изи Кредит“, /наричано в настоящите Общи условия още Дружеството, Организатор или Изи Кредит/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър Център“, ет. 2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителния директор Стефан Красимиров Колев.

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Промоцията, започва на 07.02.2019 г. и ще продължи до 07.04.2019 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 27 или т. 28. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Промоцията, всеки участник има възможността да спечели един брой от наградата съгласно т. 12. от настоящите Общи условия.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице/, което е сключило в качеството си на Заемател договор за паричен заем по продукт „Кредит Пенсионер“ с „Изи Асет Мениджмънт“ АД в периода от 07.02.2019 г. до 07.04.2019 г., включително. Лицето, придобило право на участие в Промоцията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

7. Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Промоцията е кредитният продукт „Кредит Пенсионер“, предлаган от Дружеството. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронната страница на Дружеството на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричния заем се посочват в сключения между Заемателя /Участника/ и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

9. Всеки Участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.

10. В Промоцията имат право да участват и служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама, сключили договор за паричен заем по продукта „Кредит Пенсионер“.

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

11. Наградите, включени в Промоцията, ще бъдат разпределени на случаен принцип посредством теглене, като всеки четвъртък в рамките на  посочения в чл. 6 период, на случаен принцип ще бъдат изтегляни по дванадесет печеливши Участници, а при последното теглене ще бъдат изтеглени 16 печеливши Участници. Общо ще има 8 тегления и ще бъдат изтеглени 100 печеливши участници. Първото теглене ще бъде извършено на 14.02.2019 г., а последното на 08.04.2019 г.

12. Наградите от промоцията са 100 /сто/ броя прахосмукачки Star-Light ASVS-730R

13. Всеки Участник, отговарящ на настоящите условия може да получи максимум една от наградите по т. 12.

14. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата Промоция награди.

15. Печелившите от тегленията за наградите по т. 12 ще бъдат изтегляни на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат определяни чрез теглене в присъствието на определена от Организатора комисия от трима членове, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността и спазването на настоящите Общи условия при тегленото. Всеки четвъртък в промоционалния период ще бъдат публикувани имената на печелившите Участници, на същия ден, в който са изтеглени, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. На Интернет страницата ще бъдат публикувани първото първата буква от името и фамилията на печелившия, както и номера на договора за паричен заем, сключен между него и Дружеството.

16. Наградите по чл. 12 са закупени от Организатора от търговци на техника. Те са произведени съгласно посоченото върху тях и придружаващите ги документи.

NB!!! Всеки спечелил участник следва да се запознае с Инструкции за употреба на наградите по т. 12. Дружеството не носи отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на наградата.

17. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите Участници.

18. Всеки печеливш от Промоцията ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си в срок до три седмици от публикуване на името на печелившия Участник на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg, Участникът губи правото си да получи наградата.

19. Получаването на наградата от печеливш Участник се извършва в съответния офис на Дружеството, от който е изтеглен кредитът, за сметка на печелившия, всеки работен ден от 09.30 часа до 18.30 часа в срок до три седмици от публикуване на името на печелившия Участник на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg, в противен случай Участникът губи правото си да получи наградата.

20. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

21.1. Фактическото предаване на наградата на съответния печеливш Участник се извършва посредством приемо-предавателен протокол.  

21.2. Всяка от наградите по чл. 12 се предава заедно с придружаващата я гаранционна карта и инструкции за употреба.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

22. Настоящите  Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 30.04.2019 г. включително на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.

23. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

24. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

25. Участник, който е упражнил правото си на отказ от договора за паричен заем съгласно чл. 29 от Закона за потребителския кредит в рамките на периода на Промоцията, губи правото си да участва в последващи тегления, които се състоят след датата на извършване на отказа.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

26. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

27. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

28. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

29. Всеки участник в Промоцията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.

30. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата Промоция, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.easycredit.bg, раздел „Новини“.

31. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

32. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.