ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОС

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПРОМОЦИЯ

„Празнувай с Изи Кредит 8-ми март“,

 провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода 05.03.2020 г. - 06.03.2020 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434 /наричано по-долу Дружеството или Организатора/ и със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46.

2. Решението на Дружеството за провеждане на промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Право на участие в промоцията имат потребители, които в периода 5-ти – 6-ти март 2020 г. сключат договор за паричен заем с Дружеството. Право на участие в промоцията дават всички кредитни продукти, предлагани от Дружеството, с изключение на продуктите Easy Staff Premium и Credit Employee.

3.2. Всеки потребител, отговарящ на изискванията на т. 3.1. по-горе, , може да спечели една от наградите по т. 12, по начина, описан в настоящите общи условия.

4. Периодът, в който потребител ще може да се възползва и да участва в промоцията започва на 05.03.2020 г. и ще продължи до 06.03.2020 г., включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 23.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Право на участие в промоцията придобива всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което е сключило, в качеството си на Заемател договор за паричен заем с Организатора /с изключение на договор за паричен заем по продуктите Easy Staff Premium и Credit Employee/ в периода на провеждане на промоцията /Участник/ и по отношение на него не е налице основание за загубване на право на участие, съгласно Раздел VII от настоящите Общи условия. Всеки участник може да спечели 1 бр. награда от посочените в чл. 12 по-долу.

7. Повече информация за продуктите на Дружеството може да бъде намерена на електронна страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в съответните oфиси на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричните заеми се посочват в сключения между Потребителя и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия, посочени в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от промоцията, чрез изрично волеизявление, представено на място в съответните офиси на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

9. Всеки участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.

10. В промоцията нямат право да участват служители на Дружеството или лица, сключили с Дружеството граждански договор за поръчка, изработка и реклама.

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

11. Наградите, съгласно настоящите Общи условия, са:

  • 2 000 броя колиета с Кристал Swarovski

Наградите по т. 11 се печелят от участниците на случаен принцип посредством скреч карта, както следва: При сключването на договор за паричен заем в периода на промоцията по продукт, даващ право на участие в промоцията, потребителят получава в съответния офис на Дружеството или от кредитен консултант на Дружеството скреч карта. Когато договорът за заем е сключен от разстояние, за да получи скреч карта, Потребителят трябва да посети удобен за него офис на Дружеството в периода на промоцията в работното време на съответния офис. След изтичане на периода на промоцията Потребителят няма право да получи скреч карта. Проверка дали скреч картата е печеливша се извършва на място пред представител в офис на Дружеството непосредствено след получаването й, чрез изтриване на указаното поле в скреч картата. Ако след изтриване на полето се открие следният надпис „Колие с кристал Swarovski”, притежателят на съответната карта получава посочената награда – 1 бр. колие с кристал Swarovski). Ако след изтриване на полето се появи усмихнато човече, притежателят на картата не получава награда. Наградата се получава в офис на Дружеството само и единствено лично от лицето, представило печеливша скреч карта и отговарящо на всички изисквания за участие в промоцията съгласно тези Общи условия. За да получи своята награда, участникът трябва да попълни данните на гърба на скреч картата (КИД (номер на договора за заем), име, фамилия и подпис, и да я предостави на представителя на Дружеството. Така попълнената скреч карта  служи за Приемо - Предавателен Протокол за удостоверяване получаването на спечелената награда от участника. Попълнената скреч карта остава за съхранение у Дружеството. Участник в промоцията губи право да получи награда, ако представи печеливша скреч карта по реда, описан по-горе, след 13.03.2020 г.

С участието си в настоящата промоция печелившите участници дават съгласие да бъдат обявени като спечелили на Интернет страницата на Дружеството www.easycredit.bg. Обявяването ще стане с публикуване на следните данни: номер на КИД (договор за паричен заем), първа буква от името и фамилия на лицето.

13. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата промоция награди.

14. Наградите са закупени от Организатора от търговец, предлагащ съответните стоки. Всеки спечелил участник следва да спазва обичайното употребление на спечелената от него награда. Дружеството не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от неправилна употреба на наградите.

15. Всеки печеливш участник може да получи само една от наградите по т. 11.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

16. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес  www.easycredit.bg, раздел „Актуални предложения”, както и в съответните офиси на Дружеството, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да отправи въпросите си, в случай че има такива.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

17. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в промоцията при нарушаване на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

18. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация.

19. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. „Публичност на промоцията“, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. „Публичност на промоцията“.

22. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от офисите на Организатора, намиращи се на територията на страната или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

23. Всяка една промяна на периода на провеждане на промоцията, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.easycredit.bg, раздел „Новини“.

24. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участника в промоцията се решават чрез преговори.

Настоящите общи условия са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.