ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОС

ОБЩИ УСЛОВИЯ

кампания „Доведи приятел“

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

за периода от 01.04.2019 г. - 30.06.2019 г .

Член 1

 Организатор и Общи условия на кампанията

(1) Кампанията „Доведи приятел” (наричана по нататък накратко „Кампанията”) се организира и провежда от „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434 /за краткост наричано Организатор/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40 - 46.

(2) Всички участници в Kампанията приемат и са обвързани да спазват условията и клаузите на настоящите Общи условия на Кампанията.

(3) Общите условия са налични във всички регионални офиси на Организатора, участващи в кампанията, както и на интернет адрес: www.еаsycredit.bg.

(4) Организаторът си запазва правото да изменя настоящите Общи условия, като изменението ще бъде своевременно публикувано.

(5) Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Кампанията съгласно настоящите Общи условия е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

Член 2

Териториален обхват и продължителност на провеждане на Кампанията

(1) Кампанията се провежда в следните офиси на територията на Република България: Благоевград, Благоевград 2, Гоце Делчев, Гоце Делчев Периферия, Доспат, Петрич, Първомай ЮЗ, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Якоруда, София-Бенковски, София-Враждебна, София-Гео Милев, София-Дружба, София-Красно село, София-Павлово, София-Подуяне, София-Стефан Караджа, София-Хаджи Димитър, София-Център, Балчик, Бургас-Меден Рудник, Бургас-Меден Рудник 2, Варна-Владиславово, Варна-Левски, Варна-Център, Нови Пазар, Преслав, Провадия, Разград, Търговище, Шумен, Шумен 1, Асеновград, Асеновград-Асеновец, Девин, Златоград, Кирково, Пловдив-Евмолпия, Пловдив-Изгрев, Пловдив-Тракия, Пловдив-Христо Ботев, Пловдив-Център, Пловдив Юг, Смолян, Стамболийски.

(2)  Настоящата Кампания се провежда съгласно настоящите Общи условия.

(3) Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Кампанията, започва на 01.04.2019 г. и ще продължи до 30.06.2019 г. – включително („Период на Кампанията“). Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Кампанията и е обвързващ за Дружеството.

(4) Всички награди от тази Кампания могат да се изискват само съгласно условията на настоящите Общи условия, в противен случай те няма да се дължат от Организатора.

Член 3

Право на участие

(1) Право на участие в Кампанията имат всички физически лица, които са текущи клиенти на Организатора (имащи сключен действащ договор за паричен заем с Организатора), наричани по-нататък накратко „Участниците”, които отговарят на изискванията, посочени в настоящите Общи условия. Участниците следва да препоръчат физическо лице, което да сключи договор за кредит с Организатора, по начина, описан в настоящите Общи условия. Правото на участие се получава автоматично от всички текущи клиенти на Организатора. Всеки текущ клиент на Организатора може да откаже да участва в Кампанията като откаже да получи талончета.  В случай че такъв отказ не бъде направен Организаторът счита, че Участникът е приел настоящите Общи условия.

(2) В Кампанията нямат право да участват служители и кредитни консултанти на Организатора, нито съпрузите им или техни роднини от първа степен.

(3) Участниците няма да дължат каквито и да е било допълнителни преки или непреки разходи във връзка с Кампанията.

Член 4

Процедура на кампанията

(1) В рамките на Периода на Кампанията в 48 офиса в страната, посочени на интернет адрес: www.еаsycredit.bg, както и в настоящите Общи условия, всеки клиент, който заплаща поредна вноска по кредита си, получава по 5 броя талончета за препоръка за всяка вноска, които може да раздаде на свои приятели („Препоръчани лица“). Талончетата ще съдържат номер на Договора за паричен заем (КИД), във връзка с който са предоставени.

(2) В рамките на периода на промоцията между 01.04.2019 г. и 30.06.2019 г. всяко препоръчано лице, което сключи договор за паричен заем с Организатора и в момента на сключването (подписването) на договора предостави на Организатора талонче, получено от Участника, ще даде правото на Участника да получи награда под формата на ваучери за пазаруване със срок на валидност до 31.12.2019 г. на обща стойност 20 лв. (двадесет лева) за всяко Препоръчано лице, отговарящо на изискванията, посочени в настоящите Общи условия, но за не повече от 5 препоръчани лица, изпълнили горепосочените условия. Ваучерът е издаден от Идънред и може да се използва в обектите, посочени на следния интернет адрес на Идънред: www.edenred.bg. Всеки Участник може да направи колкото препоръки иска, но ще бъде награден само за първите 5 от тях, които отговарят на посочените условия. Участникът ще бъде уведомен за спечелване на награда по телефона от представител на Оганизатора. Наградата ще бъде предоставена лично на Участника от кредитен консултант/служител на Организатора в дома на Участника или в Офис на Организатора, посочен в чл. 2, ал. 1 от настоящите Общи условия. Ваучерите ще бъдат предавани с приемо-предавателен протокол. Организаторът по своя преценка може да потърси по телефона печелившите участници с цел проверка на спазването на настоящите Общи условия от участниците и от служителите и изпълнителите на Организатора.

(3) Препоръчаното лице не трябва да е било клиент на Организатора до момента на препоръчването.

 (4) Препоръчаното лице не трябва да е близък роднина на кредитен консултант на Организатора (съпруг/-а, роднина от първа степен или роднина от втора степен).

(5) Препоръчаното лице не трябва да е получавало отказ за кредит от „Изи Асет Мениджмънт„ АД в последните 6 месеца.

Член 5

Условия за допустимост

(1) За да може даден Участник да бъде допуснат като печеливш, той трябва да спазва правилата за участие, описани в настоящите Общи условия.

 (2) Спечелил Участник, който не може да бъде намерен в дома си или до 3 обаждания по телефона до 31.12.2019 г., ще изгуби правото си върху спечелената награда.

(3) Всички талончета ще се получават и приемат от Организатора от Препоръчани лица до 30.06.2019 г. включително.

(4) Всеки Участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.

Член 6

Лични данни

(1) Настоящата Кампания се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Личните данни на всеки Участник, посочени на талончетата, а именно –номер на текущ Договор за паричен заем – се обработват от Организатора за целите на провеждане на Кампанията и предоставяне на награди на спечелилите Участници на договорно основание, възникнало при приемане на настоящите Общи условия. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на адрес www.easycredit.bg.  

(2)  По силата на настоящите Общи условия Участниците се считат за уведомени, че талончетата съдържат техни лични данни, а именно – номер на действащ Договор за паричен заем, сключен с Организатора. При предоставяне на талонче от Участник на Препоръчано лице за целите на участие в Кампанията Участникът ще предостави посочените свои лични данни на Препоръчаното лице и те ще бъдат узнати от същото.

(3) Личните данни на Участниците, заедно с талончетата на Участник, предадени от Препоръчаните лица на Организатора, ще бъдат обработвани и съхранявани от Организатора за целите на Кампанията за съответния Период на Кампанията и 1 (един) месец след края на този Период, след което ще бъдат изтрити.

(4) Всеки Участник или препоръчан може да се свърже с длъжностното лице по защита на данните на организатора на тел. 0700 18 100 или на имейл dpo@easycredit.bg.

Член 7

Предоставяне на наградите

Наградите ще се предоставят на печелившите при условията и по реда, посочени в член4 по-горе.

Член 8

Публичност на кампанията

(1) Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Организатора.

Член 9

Загубване на право на участие в кампанията

Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Кампанията при нарушаване на което и да било от условия по нея или който направи опит чрез измама да получи награда.

Член 10

Прекратяване на кампанията

 (1) Кампанията може да се прекрати преди крайния срок за провеждането й при наличието на форсмажорно или друго обстоятелство, което прави провеждането й невъзможно за Организатора по причини, независещи от волята му.

(2) При наличие на обстоятелствата, разгледани в предходната алинея, Организаторът не носи отговорност за възстановяване на суми или плащания на каквито и да било суми като обезщетение или на друго основание, свързано с Кампанията.

(3) Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време и извън горепосочените условия.

Член 11

Отговорност. Данъчно облагане

(1) Организаторът на Кампанията не носи отговорност за заплащане на данъчни или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да изчисли съответния данък, да го удържи и да го внесе за сметка на Участниците.

(2) Организаторът няма задължение да предостави награда/и на Участник, който не отговаря на условията за допустимост, описани в настоящите Общи условия, както и ако за спечелването на награда е използвана невярна или подвеждаща информация. Такова действие ще доведе до отговорност за недобросъвестния спечелил Участник за причинените вреди на Организатора, както и за претърпените в резултат от  такова поведение загуби на тези, които е трябвало да получат награди.

Член 12

Съдебни спорове и приложимо законодателство

  1. Всички възможни съдебни спорове, които могат да възникнат между Организатора и Участниците или между Организатора и Препоръчаните лица, се разрешават чрез преговори в дух на добронамереност; или,
  2. ако извънсъдебно разрешаване на споровете не е възможно, споровете ще бъдат разрешавани от компетентния съд.
  3. Тези Общи условия са съобразени с изискванията на българското законодателство.

Член 13

Заключителни разпоредби

(1) Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители.

(2) Всеки участник в Кампанията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.