ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОС

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

 в игра в Радио Фреш! -
,,Играй и може да спечелиш Изи Кредит раница с изненади’’
провеждана в делничните дни в периода
от 31.08.2020г. до 13.09.2020 г. (ОУ)

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

1. Организатор на играта и на тегленето с награди е „Оберон Радио Макс “ ЕООД с ЕИК 175104252 и седалище и адрес на управление в град София, район Младост, жк Младост 1, бул. Йерусалим № 51, представлявано от управителя Васил Димитров, Интернет страницa www.radiofresh.bg, наричано по-долу ,,Радио Fresh! /Radio Fresh!/‘‘ съвместно с „Изи Асет Мениджмънт” АД, с ЕИК 131576434 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, телефон за връзка 0700 18 100, уебсайт www.easycredit.bg.

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на тегленето с награди, съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  И СЪЩНОСТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

3. Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на дейността на „Изи Асет Мениджмънт” АД( Изи Кредит/Easy Credit)  сред слушателите и фейсбук аудиторията на ,,Радио Fresh! /Radio Fresh!/‘‘.

4. Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от участие в играта, респективно от тегленето с награди, при спазване на настоящите правила, е периода от 31.08.2020 г. до 13.09.2020 г.(вкл), освен ако не са налице промени, съгласно настоящите ОУ. Това е последният ден, в който участниците могат да се възползват от тегленето с награди, като последната седмична награда ще бъде изтеглена на 14.09.2020г.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

5. Играта се организира и провежда във фейсбук страницата на Радио Fresh! /Radio Fresh!/‘‘ – https://www.facebook.com/hitradiofresh/, като същата се рекламира и в ефира на радиото и в сайта на „Изи Асет Мениджмънт” АД на адрес https://www.easycredit.bg/radio-fresh-obshti-usloviya. Тегленето с награди се провежда на територията на България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

6. Право на участие в тегленето с награди придобива всяко физическо лице /Участник/, което изпълни условията, посочени в публикацията, предназначена за тегленето с награди на официалната Facebook страница на  Радио Fresh! /Radio Fresh!/ на адрес: https://www.facebook.com/hitradiofresh/ и/или съобщени в ефира на радиото в периода на играта и е приело и изпълни условията на настоящите ОУ и условията на Общите правила за участие в игрите на Радио Fresh! (публикувани на адрес: http://radiofresh.bg/obshti-pravila-za-uchastie-v-igrite-na-radio-fresh.html)

7.1. В случай че участник „хареса“ /натискайки бутона „Харесвам“/“Like”/ публикацията на официалната Facebook-страница на Радио Fresh! /Radio Fresh!/ на адрес: https://www.facebook.com/hitradiofresh/ за играта ,,Играй и може да спечелиш Изи Кредит раница с изненади‘‘ " на Изи Асет Мениджмънт АД (EasyCredit/ Изи Кредит), предназначена за тегленето с наградите по т.11 от настоящите ОУ ( ,,Публикацията‘‘) и/или публикува свой коментар, отговор или снимка под публикацията, ще се сита, че се е запознал с настоящите общи условия на тегленето с награди, че ги е приел и се е съгласил писмено с тях.

7.2. Необходимо е лицето да е дало конкретен и/или правилен отговор на публикувания/зададения въпрос в публикацията, за да се участва в тегленето за наградите по т.11.

7.3. Всеки участник има право на 1 /един/ коментар на ден под публикацията (публикуван/даден/ в деня на публикацията), който му дава право на едно участие в тегленето на дневните награди ( в делничните дни), а за участие в тегленето на седмичната награда ( в тегленето на 07.09.20 г., респективно на 14.09.20 г.) участникът следва да е публикувал конкретни и/или правилни отговори в коментар в публикацията на всеки от петте въпроса за седмицата, предшестваща тегленето на седмичните награди. (т.е. петте делнични дни преди деня на тегленето на седмичната награда) Коментарът/коментарите не трябва да е/са премахнат/и от участника преди или на датата на тегленето, за да участва за спечелването на наградите.

8. Всеки участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България.

9. Участието в тегленето с награди не е обвързано с взимането на кредит.

10. С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с настоящите ОУ и Общи правила за участие в игрите на Радио Fresh!(публикувани на адрес: http://radiofresh.bg/obshti-pravila-za-uchastie-v-igrite-na-radio-fresh.html) и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта и тегленето на наградите.

V. ПОДАРЪЦИ ОТ ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

11. Участник, изпълнил условията на играта, участва в теглене за спечелване на един брой от следните награди:

- 10 /десет/ дневни награди- комплект, състоящ се oт 1 бр. раница, 1 бр. ученическа програма, 1  бр. етикети за тетрадка и 1 бр. химикал, всички брандирани с лого Изи Кредит, всяка една от които ще се тегли всеки делничен ден в периода от 31.08.2020г. до 11.09.2020г.

- 2 /две/ седмични награди- комплект, състоящ се всеки от 1бр раница, 1бр  тениска, 1бр  шапка, 1бр  термос, 1бр флашка (USB Falsh памет), 1бр ученическа програма, 1бр. етикети, 1 бр. химикал, 1 бр. чаша и 1 бр тесте карти за игра, всички брандирани с лого Изи Кредит, всяка една от които ще се тегли съответно на 07.09.2020 г. и  на 14.09.2020 г.

12. Печелившите ще бъдат избрани на случен принцип от Радио Fresh! /Radio Fresh!/, като съответно:

- в края на всеки делничен ден (около 18 ч.) ще се проведе теглене за една дневна награда, на което ще бъде изтеглен 1 /един/ от участниците, взели участие в играта за деня и отговорил на зададения от Радио Fresh! /Radio Fresh!/ въпрос за деня в публикацията, като всеки печеливш ще спечели само по 1 /един/ брой от горепосочените дневни награди;

- На 07.09.2020 г. и съответно на 14.09.2020 г. ще се проведе теглене за една от седмичните награди, на които дати ще бъдат изтеглени по 1/един/ от участниците, взели участие в играта през изминалите пет делнични дни и отговорил на петте въпроса за седмицата, които са били зададени от Радио Fresh! /Radio Fresh!/ в публикацията, като всеки печеливш ще спечели само по 1 /един/ брой от горепосочените седмични награди;

13. Печелившите от тегленето за наградите ще бъдат изтеглени чрез жребий и/или чрез нарочна електронна система, която на произволен принцип ще определи имената им.

14. Провеждането на играта и тегленето се осъществява по правилата на Радио Fresh! /Radio Fresh!/, освен ако друго не е уговорено в настоящите общи условия.

15. Името или псевдонимите на печелившите, посочени във Facebook-профилите им, ще бъдат обявени от Radio Fresh! в коментар под публикувания дневен въпрос и/или под съответната Публикация в деня на тегленето на наградите във Facebook на страницата на Радио Fresh! /Radio Fresh!/ – на адрес https://www.facebook.com/hitradiofresh/, както и може да бъдат обявени в ефира на радиото Печелившите Участници ще бъдат и допълнително потърсени/информирани с лично съобщение и комуникация от представители на Радио Fresh! /Radio Fresh!/, за да бъдат уведомени за спечелената награда и да уточнят параметрите по предаване/изпращането и на спечелената награда.

16. Всеки участник, отговарящ на настоящите условия, може да получи максимум една от дневните награди и една от седмичните награди.

17. Дружеството не е производител на разпределяните с настоящото теглене награди. Същият осигурява единствено за своя сметка наградите и предоставянето им на Радио Fresh! /Radio Fresh!/, което от своя страна носи отговорност за провеждането на играта, тегленето на наградите, обработването на лични данни на участниците в играта и изпращането /предоставянето на наградите на спечелилите участници.

18. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната и равностойност.

19.1 Дружеството не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради каквато и да е причина дължаща се на действие на Радио Fresh! /Radio Fresh!/ и/или на  подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефон за връзка и/или по вина на трети лица.

19.2. Дружеството не поема отговорност или задължения за: a./ Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни. б/ Дефекти или неизправност на наградите по т.11; в/ всякакви разходи, свързани с получаването/доставянето/ на наградата от печелившия участник; г/ уведомяването по какъвто и да е начин на спечелилите или неспечелилите участници; д/ отношенията между Радио Fresh! /Radio Fresh!/ и участниците в играта, в т.ч. приложими в отношенията с участниците промени и условия в политики и/или в правила на Радио Fresh! /Radio Fresh!/

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

20. Настоящите  Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 11.09.2020 г. (включително) на Интернет страницата на Дружеството на адрес https://www.easycredit.bg/radio-fresh-obshti-usloviya, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях.

21. Печелившите в тегленето с награди могат да бъдат помолени да участват от Дружеството в промоционални събития и публикации в медиите. Отказът им няма да доведе до загуба на правото да получат награда.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

22. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в тегленето с награди. Дружеството има право да лиши всяко лице от участие в тегленето за наградите при нарушаване на което и да било от условия за провеждането му или при опит за получаване на награда чрез измама.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

23. За целите на провеждане на играта, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците от страна на Радио Fresh! /Radio Fresh!/, като Дружеството не обработва личните данни на Участниците.  Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на „Изи Асет Мениджмънт“ АД на следния адрес: https://www.easycredit.bg/politika-lichni-danni и с Политика за поверителност
(политика за защита на лични данни) на „ОБЕРОН РАДИО МАКС“ ЕООД на адрес http://radiofresh.bg/lichni-danni.html. Всеки Участник може да се свърже с длъжностното лице по защита на данните на Дружеството на тел. 0700 18 100 или на имейл dpo@easycredit.bg.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

24. Дружество има неотменимото право да прекрати тегленето с награди по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на тегленето с награди, в т.ч. в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и които не могат да бъдат отстранени от Дружеството.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

25. Оспорването на резултатите от играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Дружеството

26.Дружествотo си запазва правото по своя преценка да изменя и допълва настоящите общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел VI. Публичност на тегленето с награди.

27. Всяка една промяна на сроковете за теглене на наградите и предоставянето им ще бъде надлежно публикувана на адрес https://www.easycredit.bg/radio-fresh-obshti-usloviya

28. Спорове: всеки евентуален спор между Дружеството и участниците в тегленето с награди се решава по взаимна уговорка.

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителните директори на Дружеството.