За 3Д ЕВРОИНС ЖИВОТ

,,Евроинс Иншурънс Груп‘‘АД e най-голямата, независима застрахователна група на Балканите, с операции в 10 държави от Централна и Източна Европа, сред които България, Румъния, Гърция, Македония. както и операции в Украйна, Грузия, Русия, Италия, Испания и Полша. Премийния приход на компанията през 2019 г. се равнява на 424 млн. евро.


,,Застрахователно дружество Евроинс Живот‘‘ ЕАД е компания, част от Евроинс Иншурънс Груп, специализирана в B2B продажбите на застраховки. ЗД ,,Евроинс Живот‘‘ ЕАД поставя на първо място доверието и професионалното обслужване, както и стабилна и адекватна застрахователна защита на своите клиенти. Мисия на застрахователя е да предлага конкурентни, иновативни и отговарящи на нуждите на клиентите продукти, както и да поддържа открити и етични взаимоотношения с тях и със своите партньори.


Служителите на застрахователната компания са получили експертизата си в управление на партньорства с големи банки, банкови институции, телекоми и др. Компанията има изградени няколко успешни партньорства с банки и компании за потребителско кредитиране
 

ПРОДУКТ НА ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ, ПРЕДЛАГАН НА КЛИЕНТИТЕ НА ИЗИ КРЕДИТ

За клиентите на ИЗИ КРЕДИТ, застрахователната компания разработи застраховка, която цели да подпомогне клиента при възникнали разходи, често съпътстващи ежедневието му ситуации като:

  • Разходи направени за медицински прегледи от общо практикуващи лекари, лекари специалисти и хабилитирани специалисти, лабораторни, инструментални и морфологически изследвания, хирургически операции, лапароскопска хирургия  и медицински манипулации, разходи за лекарствени средства и консумативи, разходи за медицинско транспортиране, наложени в резултат на претърпяна от Застрахованото лице злополука. Възстановяват се разходи с лимит до 250 лв., като покритието е на територията на Р. България.
  • Престой в Болница - На Застрахованото лице се изплащат по 10 лв. за всеки ден престой в болница, наложен в резултат на претърпяна от Застрахованото лице злополука. Максималния брой дни, заплащани за едно събитие са 10 дни и 20 дни в агрегат за целия срок на застраховката, като покритието е на територията на Р. България.
  • Смърт - При смърт на Застрахованото лица, настъпила в резултат на заболяване или злополука, Застрахователя изплаща на ползващите се лица по застраховката сумата от 2 500 лв., като покритието е в цял Свят.


Премията по застраховката е 30 лв., а срокът й е 180 дни от датата на сключването, като този застрахователен продукт може да бъде получен само в офисите на „Изи Асет Мениджмънт“ АД. В офисите е налична и пълната информация за условията за присъединяване към застрахователния договор.

*Забележка: Сключването на застраховка НЕ е обвързано и НЕ зависи от други услуги и продукти, предлагани от Изи Асет Мениджмънт АД.
Документи, свързани със застраховката, предлагана от Изи Кредит, в качеството му на застрахователен агент на ЗД „Евроинс Живот“ ЕАД:
 

  • Удостоверение за Застрахователен агент от 20.06.2020 г. тук>>>
  • Продуктов лист на Застраховката  тук>>>
  • Претенция за изплащане на обезщетение при събитие – бланка за изтегляне тук>>>
  • Преддоговорна информация за ЕВРОИНС - тук>>>
     

Настоящото съдържа обобщение на основната информация за застраховка "Живот" на клиентите на “ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, съгласно групов договор № EASY-002/2020 и цели единствено общо предоставяне на информацията за  застрахователния продукт, предлаган от ,,Изи Асет Мениджмънт“ АД, с ЕИК 131576434, със седалище и адрес на управление гр. София, бул."Джавархалал Неру" No 28, ет. 2, офис 40-46, в качеството му на застрахователен агент на ЗД „Евроинс Живот“ ЕАД, с ЕИК 175436411., с разрешение за извършване на застрахователна дейност №1601-ЖЗ от 12.12.2007г. Изи Асет Мениджмънт“ АД е вписано като агент в регистъра на застрахователните агенти, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за комисията за финансов надзор и с Удостоверение за легитимация № 26/2020г., издадено от ЗД Евроинс Живот ЕАД и има право да посредничи за присъединяване към групов застрахователен договор № EASY-002/2020 за предоставяне на застрахователни покрития по застраховка "Живот", с допълнително покритие.

 


 

Ask a question
Ask a question Задай въпрос