ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

Изи Кредит става на 13 години и раздава 13 награди всеки ден през април!“,

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

за периода от 01.04.2018 г. - 30.04.2018 г .

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

1. Организатор на промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434 /Дружеството, Организатор/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40 - 46.

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

3.1. Потребители, които сключат договор за паричен заем, в периода на провеждане на настоящата промоция (от 01 април до 30 април 2018 г.), участват в теглене за спечелването на награда съгласно посоченото в чл. 11.1.

3.2. Всеки потребител, сключил договор за паричен заем в периода на промоцията може да спечели една от наградите по чл. 11.1., по начина, описан в настоящите общи условия.

4. Периодът, в който потребител ще може да се възползва и да участва в промоцията започва на 01.04.2018 г. и ще продължи до 30.04.2018 г., включително, освен ако не са налице промени, съгласно чл. 28 и т.29. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от промоцията и е обвързващ за Дружеството.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

6. Право на участие в промоцията придобива всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице /Участник/, което е сключило, в качеството си на Заемател договор за паричен заем с Организатора в периода на провеждане на промоцията и по отношение на него не е налице основание за загубване на право на участие, съгласно Раздел VII от настоящите Общи условия.

7. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронна страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричните заеми се посочват в сключения между Потребителя и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия, посочени в настоящите условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от участие в помоцията, чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса на управление, посочен по чл. 1 по-горе.

9. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

10. В промоцията имат право да участват и служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама, но само в случай, че не са сключили договор за паричен заем по кредитен продукт Staff или Staff Premium.

 

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

 

11. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип посредством теглене, като всеки работен ден в рамките на посочения в чл. 4 периодще бъдат изтегляни по 13 печеливши участника, сключили договор за кредит от началото на промоцията до края на предходния ден. Печелившите за петък, събота и неделя ще бъдат изтегляни в първия работен ден на следващата седмица. Общо ще бъдат изтеглени 390 печеливши участници. Първото теглене ще бъде извършено на 03.04.2018 г. с печелившите за предходните дни 01-02.04.2018 г., а последното теглене - на 02.05.2018 г. В случай че към определена дата няма сключени договори за кредит при условията на промоцията, наградите се прехвърлят за следващото теглене.

11.1. Наградите от промоцията са общо 390 /триста и деветдесет/ броя. Ще бъдат теглени на случаен принцип и са разпределени, както следва-  50 бр. тостер-преси, 50 бр. пасатори, 100 бр. миксери, 140 бр. цитрус преси, 50 бр. сет за барбекю.

12. Всеки участник, отговарящ на настоящите условия може да получи максимум една от наградите по чл. 11.1.

13. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата промоция награди.

14. Печелившите от промоцията за подаръците по чл. 11.1 ще бъдат изтегляни на произволен принцип и ще бъдат определяни имената им в присъствието на комисия от трима члена, единият от които юрист, който ще удостовери законосъобразността на тегленото. Преди изтегляне на печелившия участник ще бъде посочена наградата по т.11,1, която същият ще получи. Всеки работен ден в промоционалния период ще бъдат публикувани имената на печелившите участници, изтеглени на същия ден, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. Печелившите за събота и неделя, ще бъдат публикувани в първия работен ден /понеделник/. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първото име и фамилията на печелившия, както и номера на договора за паричен заем, сключен между него и Дружеството.

15. Наградите по чл. 11.1 са закупени от Организатора от търговци на техника. Те са произведени съгласно посоченото върху тях и придружаващите ги документи.

NB!!! Всеки спечелил участник следва да се запознае с Инструкцията за употреба на спечелената от него награда съгласно чл. 11.1. Дружеството не носи отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на наградата.

16. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници.

17. Всеки печеливш от промоцията ще бъде потърсен от представител на Дружеството, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и/или същият не потърси в срок до 15.05.2018 г. наградата си, тя остава за Дружеството.

18. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва в съответния офис на Дружеството, от който е изтеглен кредита, всеки работен ден от 09.30 часа до 18.30 часа в срок до 15.05.2018 година. Ако печеливш участник от промоцията е усвоил кредит в периода на промоцията в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД, предоставящи услугите на Дружеството, ще бъде допълнително потърсен от представител на Организатора, за да му се съобщят и да бъде информиран от кой регионален офис на Организатора може да получи наградата си.

19. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта.

19.1. Фактическото предаване на наградата на съответния печеливш, се извършва посредством приемно – предавателен протокол.

19.2. Всяка от наградите по чл. 11.1 се предава заедно с придружаващата я гаранционна карта и инструкции за употреба, в случай че е налична  такива.

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

20. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, раздел „Актуални промоции”, както и в офисите на Дружеството в страната, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.

21. Печелившите в промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани.

 

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

22. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да получи наградата.

23. Ако към момента на теглене на награда се установи, че Потребител, сключил договор за паричен заем, в периода на провеждане на промоцията се е възползвал от законовото си право да се откаже от договора за паричен заем, загубва правото си да участва в промоцията.

24. Ако към момента на теглене на награда се установи, че Потребител, сключил договор за паричен заем, в периода на провеждане на промоцията, е погасил предсрочно задълженията си по договора за паричен заем, загубва правото си да участва в Промоцията.

25. Потребител, сключил договор за паричен заем, в периода на провеждане на промоцията, и към датата на получаване на награда има повече от 21 дни забава в плащането на задълженията по договора за паричен заем, загубва правото си да получи наградата.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

26. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С попълването на специално приготвена форма - предложение за сключване на паричен заем, участникът се съгласява неговите лични данни да бъдат събирани и обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни за целите, подробно описани в предложението за сключване на договор за паричен заем. С участието си в настоящата промоция участниците декларират и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на промоцията и в частност за целите на маркетинга, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните фото снимки, имена и град на местоживеене могат да бъдат публикувани на сайта на Организатора на адрес: http://www.easycredit.bg, както и на Facebook страницата му. С участието си в настоящата промоция участниците декларират изричното си съгласие, че могат да бъдат потърсени по телефон от Организатора и след края на промоцията за маркетингови цели, както и за получаване на рекламна информация и отправяне на предложения с търговска цел.

27. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

28. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

29. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на промоцията.

30. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от офисите на Организатора, намиращи се на територията на Република България или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

31. Всяка една промяна на сроковете на периода на провеждане на промоцията, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.easycredit.bg, раздел „Новини“.

32. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участника в прмоцията се решава по взаимна уговорка.

 

Настоящите общи условия са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.