ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ по лятна кампания „Нов телефон или стар приятел? А защо не и двете?“,

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода от 15.05.2018 г. - 31.07.2018 г .

 

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

1. Организатор на Промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, с търговска марка „Изи Кредит“, /наричано в настоящите Общи условия още Дружеството, Организатор или Изи Кредит/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителния директор Стефан Красимиров Колев.

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Промоцията, започва на 15.05.2018 г. и ще продължи до 31.07.2018 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 28 или т. 29. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Промоцията, всеки участник има възможността да спечели един брой от наградата, съгласно т. 11 от настоящите Общи условия.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице/, което е сключило в качеството си на Заемател договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД в периода от 15.05.2018 г. до 31.07.2018 г. включително. Лицето, придобило право на участие в Промоцията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

7. Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Промоцията, може да е за всеки продукт, предлаган от Дружеството. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронна страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричните заеми се посочват в сключения между Заемателя /Участника/ и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

9. Всеки Участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.

10. В Промоцията имат право да участват и служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама, но само в случай, че не са сключили договор за паричен заем по кредитен продукт „Staff” или “Staff Premium”.

 

 

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

 

11. Наградите, включени в Промоцията, които ще бъдат изтеглени на случаен принцип посредством теглене, са 50 /петдесет/ броя смартфони марка „Huawei”, модел Y5II, Dual Sim“ и всеки Участник може да спечели само един брой. Имената на Участниците ще бъдат включени в тегленето автоматично от Организатора, като всеки вторник в рамките на посочения в т. 6 период, на случаен принцип ще бъдат изтегляни печеливши участници, както следва: в първите шест тегления ще бъдат изтеглени по 5-ма /петима/ печеливши Участници, а в следващите пет тегления ще бъдат изтеглени по 4–ма /четирима/ печеливши Участници. Общо ще бъдат изтеглени 50 печеливши Участници, които да спечелят смартфон марка „Huawei“, модел „Y5II, Dual Sim“. Първото теглене ще бъде извършено на 22.05.2018 г., а последното на 01.08.2018 г.

12. Отделно от възможността за спечелване на награда по предходната точка, всеки Участник, който сключи договор за паричен заем и който не е подписал договора за паричен заем в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД в периода на Промоцията, може да спечели и една от следните награди:

ü  90 бр. плажни чанти

ü  190 бр. слънчеви очила

ü  1 000 бр. шапки

ü  5 000 бр. кейсове за телефон

ü  5 000 бр. комплекта слушалки

ü  10 000 бр. запалки

ü  30 000 бр. талони за отстъпка от кредит

 

12.1. Участниците, които са подписали договора си за паричен заем в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД, участват в Промоцията за наградите само по т. 11 от настоящите Общи условия. Участниците, усвоили кредита си в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД, не получават скреч карти.  

13.  Наградите по т. 12 се печелят от съответните Участници на случаен принцип посредством скреч карта, както следва: При сключването на договор за паричен заем, Участникът получава от кредитния си консултант или в съответния офис на Дружеството скреч карта. Проверка дали скреч картата е печеливша се извършва на място пред кредитния консултант или пред представител в офис на Дружеството, непосредствено след получаването й, чрез изтриване на указаното поле в скреч картата. Ако след изтриване на полето се открие един от следните надписи: „шапка“, „запалка“, „плажна чанта“, „кейс за телефон“, „слушалки“, „слънчеви очила“ или „талон за отстъпка от кредит“, Участникът-притежател на съответната карта има право да получи само един брой от посочената награда. Ако надписът e „усмивка“, Участникът-притежател на картата няма право да получи награда. Наградата се получава само и единствено лично от Участника, получил печелившата скреч карта. За да получи своята награда, Участникът трябва да попълни данните на гърба на скреч картата (КИД, име, фамилияи подпис) и да я предостави на представител на Дружеството в негов офис, като тя служи за Приемо-предавателен Протокол за получаването на наградата.

14.  Скреч картите са налични в офисите на Дружеството на територията на страната. Всеки Участник, изпълнил настоящите условия, може да получи скреч картa в офис на Дружеството.

15. Всеки участник, отговарящ на настоящите условия, може да получи максимум една от наградите по т. 11 и една от наградите по т. 12.

16. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата Промоция награди.

17. Печелившите от тегленията за наградите по т. 11 ще бъдат изтегляни на произволен принцип иимената им ще бъдат определяни чрез теглене в присъствието на определена от Организатора комисия от трима членове, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността и спазването на настоящите Общи условия при тегленото. На следните дати ще бъдат изтеглени съответните печеливши Участници: 22.05., 29.05., 05.06., 12.06., 19.06., 26.06., 03.07., 10.07., 17.07., 24.07., 01.08. Имената им ще бъдат публикувани на същия ден, в който са изтеглени, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първото първата буква от името и фамилията на печелившия, както и номера на договора за паричен заем, сключен между него и Дружеството. Печелившите Участници ще бъдат и допълнително потърсени по телефон от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда.

18. Наградите по т. 11 са закупени от Организатора от търговци на техника. Те са произведени съгласно посоченото върху тях и придружаващите ги документи.

ВАЖНО!!! Всеки спечелил Участник следва да се запознае с Инструкции за употреба на наградите по т. 11 Дружеството не носи отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на наградата.

19. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите Участници.

20. Всеки печеливш от Промоцията ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не потърси до 23.08.2018 г. наградата си, тя остава за Дружеството и той губи правото си да я получи.

21. Получаването на наградата от печеливш Участник се извършва в съответния офис на Дружеството, от който е изтеглен кредитът, всеки работен ден от 09.30 часа до 18.30 часа в срок до 15 /петнадесет/ работни дни от спечелването получаване на телефонно обаждане от представител на Дружеството, в противен случай Участникът губи правото си да получи наградата.

22. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

22.1. Фактическото предаване на наградата по т. 11 от настоящите Общи условия на съответния печеливш Участник се извършва посредством приемо-предавателен протокол.   

22.2. Всяка от наградите по т. 11 се предава заедно с придружаващата я гаранционна карта и инструкции за употреба.

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

23. Настоящите  Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 23.08.2018 г. включителнона Интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.

24. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

 

 

 

 

 

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

25.1. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

 

25.2. Участник, който е упражнил правото си на отказ от договора за паричен заем съгласно чл. 29 от Закона за потребителския кредит в рамките на периода на Промоцията, губи правото си да участва в последващи тегления, които се състоят след датата на извършване на отказа.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

26. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

27. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

28. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

29. Всеки участник в Промоцията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.

30. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата Промоция, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.easycredit.bg, раздел „Новини“.

31. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

32. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.

 

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.