ОБЩИ УСЛОВИЯ

кампания „Доведи приятел“

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

за периода от 01.12.2017 г. - 31.01.2019 г .

 

 

Член 1

 Организатор и Общи условия на кампанията

(1) Кампанията „Доведи приятел” (наричана по нататък накратко „Кампанията”) се организира и провежда от „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434 /за краткост наричано Организатор/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40 - 46.

(2) Всички участници в Kампанията приемат и са обвързани да спазват условията и клаузите на настоящите Общи условия на Кампанията.

(3) Общите условия са налични във всички регионални офиси на Организатора, както и на адрес: www.еаsycredit.bg.

(4) Организаторът си запазва правото да изменя настоящите Общи условия, като  изменението  ще бъде своевременно публикувано.

(5) Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Кампанията, съгласно настоящите Общи условия е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

Член 2

Териториален обхват и продължителност на провеждане на Кампанията

(1) Кампанията се провежда на територията на Република България.

(2)  Настоящата Кампания се провежда съгласно настоящите Общи условия.

(3) Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Кампанията, започва на 01.12.2017 г. и ще продължи до 31.01.2019 г. – включително. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Кампанията и е обвързващ за Дружеството.

(4) Всички награди от тази Кампания могат да се изискват само съгласно условията на настоящите Общи условия, в противен случай те няма да се дължат от Организатора.

 

 Член 3

Право на участие

 

(1) Право на участие в Кампанията имат всички физически лица, които са текущи клиенти на Организатора, както и лица, които са взимали поне веднъж кредит от „Изи Асет Мениджмънт” АД  (наричани по-нататък накратко „Участниците”). Участниците следва да препоръчат физическо лице, което да сключи договор за кредит с Организатора.

(2) В Кампанията нямат право да участват служители и кредитни консултанти на Организатора, нито съпрузите им или техни роднини от първа степен.

(3) Участниците няма да дължат каквито и да е било допълнителни преки или непреки разходи във връзка с Кампанията.

 Член 4

Процедура на кампанията

 

(1) При условие, че Участникът се обади на телефон 0700 18 100 (без допълнително таксуване) и препоръча друго физическо лице между 01.12.2017 г. и 31.01.2019 г. включително, а това лице впоследствие сключи договор за кредит с Организатора до 30 (тридесет) работни дни, от датата на препоръката, то Участникът ще получи награда под формата на ваучери за пазаруване на обща стойност 20 лв. (двадесет лева) за всяко препоръчано лице, но за не повече от 6 препоръчани лица, изпълнили горепосочените условия. Всеки участник може да направи колкото препоръки иска, но ще бъде награден само за първите 6 от тях, които отговарят на посочените условия. Наградата ще бъде предоставена лично на Участникът от кредитен консултант/служител на Организатора. Всеки печеливш ще научава за наградата си при посещение в дома му от представител на Организатора. Ваучерите ще бъдат предавани с приемо – предавателен протокол. Определен процент от печелившите може да бъдат потърсени по телефона  впоследствие с цел проверка на процеса.

 

(2) Участникът може да отправя препоръката си като се обади на телефон 0700 18 100 (без допълнително таксуване), като трябва да посочи името и телефонния номер на препоръчаното лице, както и собственото си име, адрес, телефонен номер и ЕГН.

 (3) Препоръчаното лице не трябва да е било клиент на Организатора до момента на препоръчването.

(4) Препоръчаното лице не трябва да живее на същия адрес (в същото домакинство) като Участника.

(5) Препоръчаното лице не трябва да е близък роднина на кредитен консултант на Организатора (съпруг/-а, роднина от първа степен или роднина от втора степен).

(6) Препоръчаното лице не трябва да е получавало отказ за кредит от „Изи Асет Мениджмънт„ АД в последните 6 месеца.

(7) Никое лице, което е или е било предишен клиент на Организатора, не трябва да живее на същия адрес (в същото домакинство) като препоръчаното лице.

(8) Препоръчаното лице трябва да е разбрало за кредита на “Изи Асет Мениджмънт” АД от Участника.

(9) Ако препоръчаното лице от Участника, впоследствие сключи договор за кредит с Организатора до 30 (тридесет) дни от датата на препоръката, Участникът ще получи наградата описана в Член 4, (1), и в рекламните материали, свързани с Кампанията.

 Член 5

Условия за допустимост

(1) За да може даден Участник да бъде допуснат като победител, той трябва да отговаря на следните условия:

а) Да спазва правилата за участие, описани в настоящите Общи условия.

б) Да предостави данните за контакт с препоръчаното лице, получени с изричното съгласие на лицето, като се обади на телефонния номер, посочен в Член 4. Препоръки, които са направени по начин, различен от споменатия, няма да се взимат предвид.

в) Препоръчаното лице трябва да сключи договор за кредит с Организатора в срок до 30 (тридесет) работни дни от датата на препоръката.

(2) Ако Участникът препоръча едно и също лице в рамките на две различни кампании, то той ще бъде възнаграден еднократно за първата (хронологично) препоръка, по която се сключи договор за кредит.

(3) Ако едно лице бъде препоръчано от няколко Участници и същото сключи договор за кредит, ще бъде възнаграден Участникът, който пръв е направил препоръка.

(4) Ако Участник направи препоръки за няколко лица, живеещи на един и същ адрес (домакинство), той ще получи награда само за първото лице от домакинството, което сключи договор за паричен заем с   „Изи Асет Мениджмънт” АД.

(5) Спечелил Участник, който не може да бъде намерен в дома си или до 3 обаждания по телефона до 31.12.2018 г., ще изгуби правото си върху спечелената награда.

(6) Всички препоръки ще се получават и приемат от Организатора до 31.01.2019 г. включително.

(7) Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

 Член 6

Лични данни

(1) С участието си в Кампанията, Участниците, които са имали договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД и заемът им е приключен 5 години преди деня на обаждането им за направата на препоръка,  дават изрично и доброволно съгласието си техните лични данни да бъдат обработвани и включени в базата данни на Организатора за целите на Кампанията и за срок от една година от приключването й, както и за целите на осъществяване на маркетингова дейност, директен маркетинг, осъществяване на контакт с цел рекламна или търговска цел и др. под. за същия срок. С участието си в Кампанията, Участникът декларира, че е запознат с последиците от отказа си да предоставя личните си данни, както и че във всеки един  момент има право на достъп до личните си данни, както и да ги коригира посредством заявление, отправено до администратора в писмена форма или по електронен път по реда на Закона за електронния подпис, както и че могат да осъществяват посочените по – горе права по реда на чл.28а – чл.34а от ЗЗЛД, както и са запознати с всички данни съгласно чл. 19 от ЗЗЛД. Също така, Участниците, които спечелят награди, дават съгласието си името им (собствено и фамилно), градът, в който живеят, и стойността на наградите да бъдат публикувани на уебсайта: www.easycredit.bg в края на кампанията.

(2) С обаждането си на телефон 0 700 18 100 и предоставянето на данните на препоръчаното лице, Участникът декларира, че предоставя личните данни на лицето, което препоръчва, след неговото изрично възлагане и съгласие, при спазване на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД, личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани от „Изи Асет Мениджмънт“ АД с цел последващ контакт с негo по повод и за целите на Кампанията, както и за срок от  1 година от приключването й, както и за целите на осъществяване на маркетингова дейност, директен маркетинг, осъществяване на контакт с цел рекламна или търговска цел и др. под. за същия срок.

 (3) Организаторът гарантира правата на лицата, чиито данни се събират и обработват в рамките на Кампанията, описани в Закона за защита на личните данни, включително правото на достъп и коригиране на събраните данни, както и правата по чл. 28а и по чл. 34а от Закона за защита на личните данни.

(4) Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

 Член 7

Предоставяне на наградите

 

(1) Наградите ще се предоставят на печелившите при условията и по реда, посочени в член  4 по-горе.

 

 Член 8

Публичност на кампанията

 

(1) Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.

 

 

Член 9

Загубване на право на участие в кампанията

 

(1) Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Кампанията, при нарушаване на което и да било от условия по нея или който направи опит чрез измама да получи награда.

 

 Член 10

Прекратяване на кампанията

 

 (1) Кампанията може да се прекрати преди крайния срок за провеждането й, при наличието на форсмажорно или друго обстоятелство, което прави провеждането й  невъзможно за Организатора, по причини независещи от волята му.

(2) При наличие на обстоятелствата, разгледани в предходната алинея, Организаторът не носи отговорност за възстановяване на суми или плащания на каквито и да било суми като обезщетение или на друго основание, свързано с Кампанията.

(3) Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време и извън горепосочените условия.

 

Член 9

Отговорност. Данъчно облагане

(1) Организаторът на Кампанията не носи отговорност за заплащане на данъчни или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да изчисли съответния данък, да го удържи и да го внесе за сметка на Участниците.

(2) Организаторът няма задължение да предостави награда/и на Участник, който не отговаря на условията за допустимост, описани в Член 5 на настоящите Общи условия, както и ако за спечелването на награда е използвана невярна или подвеждаща информация. Такова действие ще доведе до отговорност за недобросъвестния спечелил Участник за причинените вреди на Организатора, както и за претърпените в резултат от  такова поведение загуби на тези, които е трябвало да получат награди.

(3) Като участва в тази Кампания, всеки Участник приема и се съгласява с всички клаузи на Общите условия, дава изричното си съгласие предоставените от него данни да бъдат обработвани от Организатора и се задължава да бъде отговорен в действията си, които извършва във връзка с Кампанията.

 

Член 10

Загубване на право на участие или на награда в кампанията

 

Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Капанията или от получаване на награда при нарушаване на което и да било от условията по нея или което направи опит да получи награда чрез измама или чрез предоставяне на неверни данни.

 Член 11

Съдебни спорове и приложимо законодателство

(1) Всички възможни съдебни спорове, които могат да възникнат между Организатора и Участниците, се разрешават чрез преговори в дух на добронамереност; или,

(2) ако извънсъдебно разрешаване на споровете не е възможно, споровете ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

(3) Тези Общи условия са съобразени с изискванията на  българското законодателство.

 

 

Член 12

Заключителни разпоредби

 

(1) Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители.

(2) Всеки участник в Кампанията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 18 100 (без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.

(3) Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите участници в Кампанията.

 

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.